Facebook

Number of Visitors

Friday, April 21, 2017

DAILY NEWS ON 21-04-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 21.04.2017

1] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/17  PÀ®A 498[J] ,307,504,506[2] L.¦.¹ & 30 LJ DåPïÖ. 
 
    ¢£ÁAPÀ 20.04.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ SÁd¥Àà vÀAzÉ PÀ®è¥Àà PÁ¼É ¸Á: qÉÆêÀÄ£Á¼À vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ :-£ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ¤zÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ PÀ¼ÉzÀ 5-6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼Á ªÀiÁr ºÉÆr ªÀiÁr vÁæ¸À PÉÆnÖzÀÝjAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¦gÁå¢AiÀÄÄ PÉøÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢AiÀÄ ¥ÁåªÀÄ° PÉÆnð£À°è G¥À fêÀ£ÀPÁÌV  ¥ÉÆlV PÉøÀÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¥ÁåªÀÄ° PÉÆnð£À°è ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÀÄ gÁf DV ¦gÁå¢AiÀÄÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÝ ZÀqÀZÀt ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆæ ºÉÆÃV 5-6 ¢ªÀ¸À EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ vÀ£Àß HjUÉ ºÉÆÃV 1-1/2 wAUÀ¼ÀÄ DzÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ£À HjUÉ eÁvÉæUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¦gÁå¢UÉ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÝjAzÀ D §UÉÎAiÀÄÄ ¸ÀºÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PËAlgï PÉøÀÄ DVzÀÝjAzÀ D PÉøÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¦gÁå¢üAiÀÄÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÉÆnðUÉ ªÀÄÄzÀÝwÛUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ ºÉÃzÀj¹ PÉÆnð£À°è EgÀĪÀ PÉøÀÄUÀ¼À£ÀÄß »AzÀPÉÌ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÁ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉà ¤Ã£ÀÄ PÉøÀÄ »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ºÉÆÃzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉà ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆÃA¢UÉ PÀ¼ÉzÀ 5-6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ EArUÉ §AzÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ PÀ¼ÉzÀ 1 ªÀµÀð¢AzÀ ¦gÁå¢üUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉÃzÀj¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ F ¢ªÀ¸À ªÀÄÄAeÁ£É 0630 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¨ÁrUÉ vÀjÃPÀ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛÃgÀ EzÀÝ qÀ§¯ï ¨ÁgÀ §AzÀÆQ¤AzÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ §®UÁ® »ªÀÄärUÉ, §®UÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ §® QªÀÄärAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄAqÀÄ ºÁj¹ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ.. F §UÉÎ ²æêÀÄw: ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ SÁd¥Àà  PÁ¼É ¸Á|| qÉÆêÀÄ£Á¼À ºÁ° ªÀ¹Û EAr PÉ E © ºÀwÛÃgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.04.2017 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2]  J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 48/2017 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ

     ¢£ÁAPÀ: 20.04.2017 gÀAzÀÄ 20:20 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.04.2017 gÀAzÀÄ 20:20 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)¸ÀAdÄ vÀAzÉ ±ÁAw¯Á® ¥ÉÆÃgÀªÁ®, 2)«£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ®PÀëöät eÉÊ£ï, 3)¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ dAiÀÄAw¯Á® ¥ÉÆÃgÀªÁ®, ¸Á|| J®ègÀÆ ªÀiÁºÁ«ÃgÀ PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ F ¢ªÀ¸À ªÀÄÄA¨ÉÊ EArAiÀÄ£ïì ªÀÄvÀÄÛ QAUïì E¯ÉªÀ£ï ¥ÀAeÁ§ vÀAqÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ £ÀqÉzÀ L.¦.J¯ï n.20  QæPÉÃmï ªÀiÁåZï£À°è JgÀqÀÆ vÀAqÀzÀ°è ªÀÄÄA¨ÉÊ EArAiÀÄ£ïì vÀAqÀ UÉzÀÝgÉ 10000 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÉ 12000 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ QAUïì E¯ÉªÉ£ï ¥ÀAeÁ¨ï vÀAqÀ UÉzÀÝgÉ 10000 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 8000 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÁUÀÆ ªÉƨÉʯïUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ £ÀA§gÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁUÀÆ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà JªÀiï.©.C¸ÉÆÃzÉ  ¦.L r.¹.L.© «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.04.2017 gÀAzÀÄ J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 66/2017 PÀ®A: 379 IPC & 3,36 & 42 r/w 44 KMMCR Act 1994 & 4,4[1],4[A] r/w 21[4],21,4[A] MMRD Act 1957. 

     ¢£ÁAPÀ: 20.04.2017 gÀAzÀÄ 05.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀA: UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ|| 27 ªÀµÀð ¸Á|| ±ÉÃUÁAªÀ vÁ|| CPÀÌ®PÉÆÃl f|| ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀ. [mÁæöåPÀÖgÀ EAd£ï £ÀA§gÀ -150763DX £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀ ªÀiÁ°ÃPÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀPÁðgÀ ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß [CAzÁdÄ: 01 ¨Áæ¸ÀzÀµÀÄ×, CAzÁf QªÀÄävÀÄÛ: 1000/- gÀÆ] ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°èAzÁ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ vÀÄA© ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ºÉƸÀ »AUÀt UÁæªÀÄzÀ FzÁÎzÀ ºÀwÛgÀ ¹PÀÌ C¥sÀgÁzÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà ¸ÀvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ ¨ÉAqÉ UÀÄA§¼À ¦.J¸ï.LgÀhļÀQ ¦.J¸ï..gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.04.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.