Facebook

Number of Visitors

Friday, April 21, 2017

DAILY NEWS ON 20-04-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 20.04.2017

1] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 81/2017 PÀ®A: 279-304[J] L¦¹  

    ¢£ÁAPÀ 18.04.2017 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ PÁA§¼É ¸Á: ²gÀ¸ÀV mÁmÁ J¹ UÀÆqÀì UÁr £ÀA: PÉ J 28/¹-6671 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ J¹ UÁrAiÀÄ£ÀÄß C¥Àd®¥ÀÆgÀ vÁ®ÆQ£À ªÀÄtÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ²gÀ¸ÀV UÁæªÀÄPÉÌ §ªÀÄä£ÀºÀ¼Àî PÀĪÀĸÀV ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ mÁmÁ J¹ UÁrAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹzÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©zÀÝ PÀÄtaUÉ mÁmÁ J¹ UÁrAiÀÄ UÁ° ©¢ÝzÀÝjAzÀ eÉA¦UÉ mÁmÁ J¹ UÁrAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ºÀUÁÎ »rzÀÄ ¤AwzÀÝ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CtÚ£ÁzÀ CdÄð£À vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð ¸Á; ²gÀ¸ÀV vÁ:¹AzÀV EªÀ£ÀÄ »rzÀ ºÀUÁÎ ºÀgÉ¢zÀÝjAzÀ CdÄð£À EªÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÝjAzÀ CªÀ£À vÉ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æñÉÊ® vÀAzÉ  gÁªÀÅvÀ¥Àà  ºÀjd£À ªÀUÉÎÃPÀgï ¸Á:²gÀ¹ vÁ:¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.04.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 133/17  PÀ®A 279, 338, 304 (J) L.¦.¹. & 187 L.JªÀiï.«. DåPïÖ.   
    ¢£ÁAPÀ 19.04.2017 gÀAzÀÄ 19:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¯Áj £ÀA:PÉJ:22/J-8293 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À £ÀªÀÄÆ¢®è. EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ®PÀtÚ §¸À°AUÀ¥Àà UÁqÀzÀ, ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: UÀtºÁgÀ, vÁ: ¹AzÀV FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ:32/PÀÆå-47 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀĺÁ£ÀAzÁ J£ÀÄߪÀªÀ½UÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ J£ï.JZï.-218 gÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É aPÀÌ ¹AzÀV PÀqɬÄAzÀ ¹AzÀV PÀqÉUÉ aPÀÌ ¹AzÀV §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ ¯Áj £ÀA:PÉJ:22/J-8293 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV & ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ  ªÀÄ®PÀtÚ & ªÀĺÁ£ÀAzÁ EªÀgÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ, ªÀÄ®PÀtÚ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¹AzÀV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ 20:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.F §UÉÎ §¸ÀtÚ vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Àà, UÁqÀzÀ, ¸Á: UÀtºÁgÀ, vÁ: ¹AzÀV. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.04.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 84/2017 PÀ®A: 279 304[J] L ¦ ¹
     ¢£ÁAPÀ: 19.04.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 20.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ªÉÄÊvï: DgÉÆævÀ£ÁzÀ £À©¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ £ÀzÁ¥sï ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð ¸Á: ºÀqÀUÀ° vÁ: f¯Éè: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀ §eÁd r¸À̪Àj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïè £ÀA§gÀ. PÉJ 28 © 2847 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÀqÀUÀ° UÁæªÀÄ¢AzÀ vÀqÀªÀ®UÁPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀqÀªÀ®UÁ UÁæªÀÄzÀ ©ÃgÀ¥Àà zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïè £ÀÄß §ºÀ¼À eÉÆj¤AzÀ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛUÉÉ JPÀzÀA MAzÀÄ ºÀA¢ CqÀØ §AzÁUÀ F ºÀA¢UÉ rQÌ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ F UÀl£ÉzÀ¬ÄAzÀ ªÉÆgÁl ¸ÉÊPÀ¯ïè ZÁ®PÀ  £À©¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ £ÀzÁ¥sï EvÀ£ÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈgÀt ºÉÆA¢gÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ C§ÄÝ®gÀeÁPÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ £ÀzsÁ¥ï ªÀAiÀiÁ-32À ¸Á: ºÀqÀ®UÀ° vÁ: f¯Éè: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.04.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 83/2017 PÀ®A: 143 147 148 447 504 506[2] 307 gÉ/« 149 L ¦ ¹ ªÀÄvÀÄÛ 27 EArAiÀÄ£ï  DªÀÄìð DPïÖ
     ¢£ÁAPÀ: 18.04.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ. 22.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÉÄÃwæ. 2] C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ ±ÁAvÀ¥Àà ªÉÄÃwæ. 3] ¦æAiÀiÁAPÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà ªÉÄÃwæ. 4] ¦æÃw vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà ªÉÄÃwæ ¸Á: J®ègÀÆ vÀqÀªÀ®UÁ ºÁUÀÄ E£ÀÄß ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ E®èzÀ  E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ. DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ d«ÄãÀÄ DdÄ ¨ÁdÄ EzÀÄÝ, EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä d«ÄãÀzÀ°è ªÀÄ£É ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ.  ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß d«ÄãÀzÀ°ègÀĪÀ ¤A¨É VqÀUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ E®èzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£À 2 £Éà CtÚ vÀªÀÄäA¢gÁzÀ ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ dA§V EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°ègÀĪÀ ¨ÉÆÃj¤AzÀ  ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹ DgÉÆævÀgÀ d£À«ÄãÀzÀ°è ºÁ¬Ä¹ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ vÀA¢zÀÄÝ, ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ EªÀgÀÄ DgÉÆæ ±ÁAvÀ¥Àà EªÀjUÉ ¤ÃgÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¦gÁå¢UÉ ¤ÃgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ®zÀ°è ¥ÉÊ¥ÀÄ ºÁQzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ:17.04.2017 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä, ºÀtªÀÄAvÀ £ÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ, F dUÀ¼ÀzÀ «µÀAiÀĪÁV ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀgÀ d«ÄãÀPÉÌ ºÉÆÃV DdÄ ¨ÁdÄ EgÀÄvÉÛÃªÉ dUÀ¼Á ¨ÁåqÀ, »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj ¸Àj¥Àr¸ÉÆÃt CAvÁ ºÉýzÀgÉ CªÀgÀÄ AiÀiÁgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉüÀzÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ gÁwæ 10.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÃ¯É w½¹gÀĪÀ 4 d£ÀgÀÄ vÀªÉÆäA¢UÉ ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀªÀÄÆzÀÄ E®èzÀ E£ÀÄß 6 d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ d«ÄãÀzÀ°è CwÃPÀæªÀÄt ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ §AzÀÄ ºÀ®Ìmï MzÀgÁr, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ¨Áj ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦¸ÀÆÛ°¤AzÀ UÀÄAqÀÄ ºÁj¹zÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ¦à¹ PÉÆArzÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ «oÉÆèÁ ¹zÀÝ¥Áà wªÀÄätUÉÆüÀ @ EAr EªÀjUÉ §®Q£À gÀmÉÖAiÀÄ°è, UÀÄAqÀÄ vÀUÀÄ° ¨Áj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, C®èzÉ ¦gÁå¢UÉ, ªÀÄvÀÄÛ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ¥Àwß C¤ÃvÁ UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ EAr EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ PÀ®Äè §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ azÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ «oÉÆèÁ vÀªÀÄätUÉÆüÀ @ EAr ¸Á: vÀqÀªÀ®UÁ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.04.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 52/2017 PÀ®A: 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
     ¢£ÁAPÀ: 19.04.17 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀA/ ªÀ¸ÀAvÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð ¸Á:UÉÆëAzÀ¥ÀÆgÀ, vÁ: EAr. FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÁtÂPÉAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ MlÄÖ 2611=98/-gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À 180 JªÀiï.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄ N¯ïØ lªÉj£ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ MlÄÖ 42 ¥ÉÆÃZÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀnÖ£À ¨ÁPïìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¨ÁvÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ  ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà ¤AUÀ¥Àà. JZï. ¥ÀÆeÉÃj, ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ.gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.04.2017 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 130/2017 PÀ®A: 15 [J] 32 [3] PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ    

     ¢£ÁAPÀ: 19.04.2017 gÀAzÀÄ 07:45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀĸÉãÀ¨Á±Áå vÀAzÉ ªÉÄʧƧ¸Á§ UÀqÉبÁ¼À, ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀĽî, vÁ: eÉêÀgÀV, ºÁ:ªÀ: UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV, vÁ: ¹AzÀV. £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ vÀ£Àß ºÉÆmÉîzÀ°è  ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÄÖ CªÀjUÉ UÁè¸ÀÄ ºÁUÀÆ wArUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹzÀ C¥ÀgÁzsÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ. Mc-Dowells «¹ÌAiÀÄ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ, CªÀÅUÀ¼À°è 180 JªÀiï.J¯ï. «¹Ì vÀÄA©zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À ¨ÉÃ¯É gÀÆ 132/-UÀ¼ÀÄ. MlÄÖ gÀÆ 264/-UÀ¼ÀÄ. JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ïUÀ¼ÀÄ (AiÀÄƸï & xÉÆæÃ) Q:gÀÆ 00=00. F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà J£ï © ²ªÀÇgÀ ¦J¸ïL PÁ¸ÀÆ ¹AzÀV ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.04.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.