Facebook

Number of Visitors

Friday, April 21, 2017

DAILY NEWS ON 19-04-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 19.04.2017

1] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 79/2017 PÀ®A 20(©)-3[¹] J£ï.r.¦.J¸ï. DåPïÖ
        
     ¢£ÁAPÀ 18.04.2017 gÀAzÀÄ 13:20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 01]  AiÀÄ®è¥Àà @ AiÀįÁè°AUÀ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ªÁ°ÃPÁgÀ @ dªÀiÁzÁgÀ, ªÀAiÀiÁ: 43 ªÀµÀð ¸Á: D®ªÉÄî vÁ:¹AzÀV. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ CªÀ£ÀÄ  vÀ£Àß vÉÆÃlzÀ UÉÆ⠨ɼÉAiÀÄ°è ªÀiÁzÀPÀ ¥ÀzÁxÀðªÁzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1,00,000/gÀÆ QªÀÄäwÛ£À 135, UÁAeÁ CA§ÄªÀ VqÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉzÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV QwÛ vÉÆÃlzÀ ªÉÄlVAiÀÄ°è ºÀUÀÎzÀ°è PÀnÖ  ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉΠ¸À:vÀ; ²æà C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ºÉZï r, ¦.J¸ï.L. D®ªÉÄî oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.04.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


2] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 30/2017 PÀ®A: 287, 337,338, 304(J) L¦¹  

    ¢£ÁAPÀ 18.04.2017 ªÀÄÄAeÁ£É 08.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀiÁ²Ã£ï vÀA. ªÉÄʧƧ¸Á§ PÀÄt©,¸Á| ºÀAdV. vÁ|| EAr. ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤°è¹zÀÝ mÁæöåPÀÖgï JAf£ï £ÀA: PÉJ:28/n.©:6776 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ZÁ®£Á ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à, ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ 1). ±ÀªÀiï¸ÀĪÀiï vÀA. ¯Á®¸Á§ PÀÄt©. ªÀAiÀiÁ: 2,1/2 ªÀµÀð, ¸Á|| ºÀAdV ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢AiÀÄ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ 2). C§ÄvÀ¯Á§ vÀA. ¹PÀAzÀgï ºÉÆ£ÀÄßlV. ªÀAiÀiÁ: 5 ªÀµÀð ¸Á| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  EªÀjUÉ ºÁ¬Ä¹, ¨sÁj ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà ¦ügÁå¢UÉ ºÁUÀÆ ¸ÁQëzÁgÀ ¥sÁwªÀiÁ¨Á¬Ä UÀA. ¹PÀAzÀgÀ ºÉÆ£ÀÄßlV. ªÀÄvÀÄÛ ¥sÁ»ªÀiÁ vÀA. ¹PÀAzÀgï ºÉÆ£ÀÄßlV. EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj WÀl£É dgÀÄUÀ®Ä DgÉÆævÀ£À ¤®ðPÀëvÀ£ÀªÉà PÁgÀt¨sÀÆvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¯Á®¸Á§ vÀA. gÁeÉøÁ§ PÀÄt©. ¸Á: ºÀAdV. vÁ|| EAr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.04.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] UÁA¢üZËPÀÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/17  PÀ®A 143.147.148. 323. 326. 307. 504 .506. gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹  PÀ®A - 3.(1).(10).J¸ï¹/J¸ïn.¦.J.DåPÀÖ-1989.
    ¢£ÁAPÀ 18.04.2017 gÀAzÀÄ 07.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ JªÀiï Dgï vÁA¨ÉÆý «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ UÀÄwÛUÉzÁgÀ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀªÀÄÆzÀ E®èzÀ E£ÀÆß 07 d£ÀgÀÄ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ°è UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ZÁ®PÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ DgÉÆæ C£ÀA  01 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ «d¥ÀAiÀÄgÀ ªÀĺÀ£ÁUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ ZÀgÀAr ºÁUÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ UÀÄwÛUÉzÁgÀ EzÀÄÝ, ¦ügÁå¢ vÀ£Àß eÉnÖAUï ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ vÀÄA©¸À®Ä ºÉÆÃV «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÉqï ¥ÉÆøÀÖ D¦ü¹£À JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ ¤Ãj£À ¥ÉÊ¥À ºÀwÛgÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA©¸À®Ä ¥Á¼É ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¤AvÁUÀ 01 £Éà DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ gÀƼÀgïªÀ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¤ÃgÀÄ vÀÄA©¸À®Ä ¥Á¼É ºÀaÑzÁUÀ ¦ügÁå¢ vÀ£Àß ¥Á¼É EzÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¸ÀÄ¥ÀgÀªÉÊdgÀ£ÀÄ  1 £Éà DgÉÆævÀ¤UÉ ¥sÉÆ£À ºÀaÑzÀÄÝ DUÀ J®è DgÉÆævÀgÀÄ 2 PÁgÀÄUÀ¼À°è §AzÀÄ ¦ügÁå¢ PÀÆqÁ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ 1 £Éà DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ºÉÆ¯É ¸ÀƽªÀÄUÀ£É vÀ£Àß UÁrUÉ ¤Ãj£À ¥Á¼É PÉüÀwÛAiÀiÁ CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr vÀ®ªÁgÀ ºÁUÀÆ ºÁQ ¹ÖPï ¢AzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨Áj UÁAiÀÄ ¥Àr¹, ºÀ®Ìmï ¨ÉÊzÀÄ PÉƯɪÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ºÀÄZÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢  ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð eÁw:»AzÀÄ ºÉƯÉÃgï  GzÉÆåÃUÀ: ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÀwÛUÉ DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸Á: EAr gÉÆÃqï gÀd¥ÀÆvÀUÀ°è gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.04.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2017 PÀ®A: 323, 324, 326, 504, 506 gÉ/ªÀÅ 34 L.¦.¹
     ¢£ÁAPÀ: 18.04.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 12.30  UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå vÀAzÉ zÁ£ÉñÀégÀ ªÀÄoÀ¥Àw 2] ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzsÉ  «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå  ªÀÄoÀ¥Àw 3] PÀ¯ÁªÀw UÀA: «gÀ¨sÀzÀæAiÀÄå ªÀÄoÀ¥Àw 4] ¥ÀĵÁà vÀA: «gÀ¨sÀzÀæAiÀÄå ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á: J®ègÀÆ vÁd¥ÀÆgÀ JZï. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉE©AiÀĪÀjUÉ PÀA§ ºÁPÀ®Ä vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄUÉÆAqÀ ªÀÄÄZÀÑAr EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉAiÀiÁV C°è PÀA§ ºÁQ¹ ¸ÁQëÃzÁgÀ ²ªÀ¥Àà ©zÀj EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¸À«ð¸ï ªÁAiÀÄgÀ eÉÆÃr¹zÀÝgÀ ¹ÃnÖ¤AzÀ ¦gÁå¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj ¸ÁQëÃzÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è F ¢ªÀ¸À PÀÄvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃPÀÄÌ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ-gÁªÀÄUÉÆAqÀ vÀA: ¨Á¥ÀÄ ªÀÄÄZÀÑAr EvÀ£À eÉÆvÉUÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆrèà PÁ«¤AzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ §®ªÁV ºÉÆr §r ªÀiÁr CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ ¸ÀAzÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄUÉÆAqÀ ªÀÄÄZÀÑAr ¸Á: vÁd¥ÀÆgÀ JZï.  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.04.2017 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 65/2017 PÀ®A: : : 354-323-504-506-gÉ«-34 L¦¹
     ¢£ÁAPÀ: 18.04.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 12.30  UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÁªÀÄUÉÆAqÀ vÀA: ¨Á¥ÀÄ ªÀÄÄZÀÑAr 2] ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA: gÁªÀÄUÉÆAqÀ ªÀÄÄZÀÑAr 3] UÀAUÀĨÁ¬Ä UÀA: gÁªÀÄUÉÆAqÀ ªÀÄÄZÀÑAr ¸Á: J®ègÀÆ vÁd¥ÀÆgÀ JZï EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÉÄÊvÁVzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀtÚ ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ M§â¼Éà EgÀĪÀzÀÄ £ÉÆÃr £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ CªÀgÀ »AzÉ ªÀÄÄAzÉ wgÀÄUÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr F ¢ªÀ¸À ªÀÄzsÁå£Àí 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆPÀÄÌ CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆÃV CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¹ÃgÉ ºÁUÀÆ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr EzÀgÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁzÀgÀÆ ¨Á¬Ä ©lÖgÉà ¤£ÀUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ C®èzÉà £ÀAvÀgÀ 1£ÉÃAiÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÉÄîÄUÀnÖ 2-3 DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢ eÉÆvÉUÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¥ÀĵÁà UÀA: PÁqÀAiÀÄå ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á: vÁd¥ÀÆgÀ JZï  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.04.2017 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2017 PÀ®A: 78 (6) PÉ.¦.AiÀiÁPÀÖ.
     ¢£ÁAPÀ: 18.04.2017 gÀAzÀÄ 17.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¥Àædé¯ï vÀAzÉ ¹zÀݪÀÄ®èUËqÀ ¥Ánïï. ¸Á||«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÀÄÄPÀÄAzÀ £ÀUÀgÀ, ¸ÉÖñÀ£ï gÉÆqÀ, 2] ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà zÉV£Á¼À,¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÁVð® £ÀUÀgÀ, 3] C¤® vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥sÁ£À qÀUÉ,¸Á|| ºÉÆ£ÀªÁqÀ ºÁ°|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ §AeÁgÁ PÁæ¸ï, 4] C©üµÉÃPÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ eÁzsÀªÀ,¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¨sÁªÀ¸ÁgÀ £ÀUÀgÀ. 5] ¸ÀA¢Ã¥À@¸ÁåAr vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ UÀªÀ½, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ PÁæ¸ï gÉÆÃqÀ ¨ÁmÁ  ±ÉÆÃgÀƪÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀzÀ°ègÀĪÀ C¥ÉÆïÉÆà mÁAiÀÄgÀ jªÉÆïïØ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è gÁAiÀįï ZÁ¯ÉAdgïì «gÀÄzsÀÝ UÀÄdgÁvÀ ®AiÀÄ£ïì £ÀqÀÄªÉ L¦J¯ï n-20 ¥ÀAzÀå £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÀAzÀåzÀzÀ°è gÁAiÀįï ZÁ¯ÉAdgïì «gÀÄzsÀÝ UÀÄdgÁvÀ ®AiÀÄ£ïì UÉzÀÝgÉ 100 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 1000 gÀÆ¥Á¬Ä ¨ÉlÖ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄdgÁvÀ ®AiÀÄ£ïì «gÀÄzsÀÝ gÁAiÀįï ZÁ¯ÉAdgïì UÉzÀÝgÉ 100 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 500 gÀÆ¥Á¬Ä ¨ÉlÖ CAvÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà qÁ|| gÁªÀiï J¯ï CgÀ¹¢Þ, ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ G¥À «¨sÁUÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.04.2017 gÀAzÀÄ J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/2017 PÀ®A: 420, 406, L.¦.¹


     ¢£ÁAPÀ: 31.10.2006 jAzÁ ¢£ÁAPÀ 23.08.2016 gÀ  £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀA: ªÀÄ®è¥Àà  PÁåvÀ£ÀߪÀgÀ @ ªÀiÁzÀgÀ ¸Á; ªÀÄ£ÀUÀƽ FvÀ£ÀÄ  ¦gÁå¢UÉ  ªÉÆøÀ¢AzÁ, £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁr  ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ D¹Û £ÀA§gÀ 2225, 2226 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀ°è ªÁgÀ¸Á ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ  ¦gÁå¢UÉ ºÁUÀÆ ¦gÁå¢AiÀÄ CtÚ ¥ÀgÀ¸À¥Àà  PÁåvÀ£ÀߪÀgÀ @ ªÀiÁzÀgÀ EªÀjUÉ ªÉÆøÀ ºÁUÀÆ £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁr,  D¹Û  £ÀA§gÀ 2225 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C«ÄãÁ UÀA: ºÁf¯Á®  MAn ¸Á; ªÀÄ£ÀUÀƽ EªÀjUÉ Rjâ ªÀiÁr PÉÆlÖ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¹zÀÝ¥Àà vÀA: ªÀÄ®è¥Àà PÁåvÀ£ÀߪÀgÀ @ ªÀiÁzÀgÀ ¸Á: ªÀÄ£ÀUÀƽ ºÁ ªÀ ªÀiÁ¥À¸Á PÀÄgÀ°AiÀÄA UÉƪÁ gÁdå gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.04.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.