Facebook

Number of Visitors

Tuesday, April 18, 2017

DAILY NEWS ON 18/04/2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 18.04.2017

1] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 81/2017 279 337 304(J) L¦¹ & 187 JA« AiÀiÁPïÖ 
        
     ¢£ÁAPÀ 17.04.2017  gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÁzÁ¦ÃgÀ vÀAzÉ gÁeÉøÁ§ ¨ÁUÀªÁ£À ¸ÁB «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ vÁ¸À¨sÁªÀr gÉÆÃqÀ SÁeÁ £ÀUÀgÀ ºÁ.ªÀ E¨Áæ»A gÉÆÃeÁ »AzÀÄUÀqÉ ±Á° ºÀĸÉãÀ gÉÆÃqÀ lªÉÃgÁ PÁgÀ £ÀA PÉJ-51/©-1754 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. FvÀ£ÀÄ  ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÀUÉ Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ NªÀgÀmÉÃPï ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀl ¦AiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw ¸ÀÄdÄQ ªÁUÀßgï PÁgÀ £ÀA JAJZï-13/JZïJ£ï-1336 £ÉÃzÀÝPÉÌ JzÀÄgÀÄUÀqÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ PÁj£À°èzÀÝ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ ¸ÀÄvÁgÀ ªÀAiÀiÁB 56 ªÀµÀð EªÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ SÁ¸ÀV CA§Ä®£Àì ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¼ÉÆî½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ 20.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉΠgÁºÀÄ® ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¸ÀÄvÁgÀ PÉÆÃPÀ¼ÀUÁAªÀ T¯Áj vÁB ¤®AUÁ fB ¯ÁvÀÆgÀ ºÁ.ªÀ ±ÁºÀÄ PÁ®¤ £ÀA-6 PÀ«ÄãÀì PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ PÀªÉÃð £ÀUÀgÀ ¥ÀÄuÉ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.04.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


2] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/2017 PÀ®A: 318  L¦¹.

    ¢£ÁAPÀ 17.4.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08.00 UÀAmÉVAvÀ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ EzÀgÀ°è AiÀiÁgÉÆà ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀAqÀÄ PÀƹUÉ d£Àä ¤ÃrzÀÄÝ PÀƸÀÄ d£À£ÀªÁUÀĪÀzÀQÌAvÀ  ¥ÀƪÀðzÀ°èAiÀiÁUÀ° CxÀªÁ PÀƸÀÄ d£À£ÀªÁzÀ §½PÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ PÀƹ£À ªÀÄgÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁZÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨Á« ¤ÃgÀ°è MUÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §²æÃUÀÄgÀ¥Àà  ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¨Éë£ÀPÀnÖ ¸Á: gÁªÀÄ£ÀºÀ½î vÁ:¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.04.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 88/17  PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 326, 336, 504, gÉ/ªÀÅ 149 L.¦.¹
    ¢£ÁAPÀ 16.04.2017 gÀAzÀÄ 19.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) AiÀÄ®è¥Àà vÀA:zÁåªÀ¥Àà ºÀ¼ÉêÀĤ. 2) ¤Ã®¥Àà zÁåªÀ¥Àà ºÀ¼ÉêÀĤ 3) ±ÉÃR¥Àà PÉÆlæ¥Àà ºÀAqÀgÀUÀ¯ï 4) ¥ÀgÀ¸À¥Àà ¤Ã®¥Àà ºÀ¼ÉêÀĤ 5) ¹AzÀÆgÀ¥Àà vÀA:zÁåªÀ¥Àà ºÀ¼ÉêÀĤ 6) AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¤Ã®¥Àà ºÀ¼ÉêÀĤ 7) ªÀÄ®è¥Àà UÀÄAqÀ¥Àà ºÀAqÀgÀUÀ¯ï 8) zÉêÀ¥Àà ªÀÄgÀ°AUÀ¥Àà ºÀ¼ÉêÀĤ 9) ¥ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄgÀ°AUÀ¥Àà ºÀ¼ÉêÀĤ 10) §¸ÀªÀgÁd vÀA:AiÀÄ®è¥Àà ºÀ¼ÉêÀĤ 11) ¥ÀgÀ¸À¥Àà PÉÆmÉæ¥Àà ºÀAqÀgÀUÀ¯ï 12) UÀÄvÀÛ¥Àà AiÀĪÀÄ£À¥Àà ºÀAqÀgÀUÀ¯ï  13) ¸ÀAUÀ¥Àà AiÀĪÀÄ£À¥Àà ºÀAqÀgÀUÀ¯ï 14)PÉÆlæ¥Àà AiÀĪÀÄ£À¥Àà ºÀAqÀgÀUÀ¯ï. ¸Á: J®ègÀÆ D®ÆgÀ, vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À. EªÀgÀÄ DgÉÆæ C £ÀA: 1 jAzÁ 4 £ÉÃzÀªÀgÀÄ vÀªÀÄÆägÀ ªÀiÁgÀÄvÉñÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ NPÀĽ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀªÀÄä PÁ®Ä vÀĽ¢zÁÝ£É CAvÁ ¹mÁÖV CªÀ¤UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÉÊgÀ PÁAiÉÄÝògÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀgÁV ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À PÀÆqÁ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀÆUÀ±Áår PÉʬÄAzÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄÃ¯É J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀiÁ½UÉ ªÉÄðAzÀ £ÀÄV¹ ¨Áj zÀÄBSÁ¥ÀvÀ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ J©â¸À®Ä §AzÀ CªÀ£À vÀªÀÄä ªÀįÉèñÀ¥Àà AiÀÄ®è¥Àà WÁ¼À¥ÀÆf EªÀ£À PÀÆqÁ ¸ÀºÀ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®ÄèUÀ¼À£Àß vÀÆgÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ±ÀgÀt§¸ÀÄ vÀA:ºÀÄ®UÀ¥Àà WÁ¼À¥ÀÆf ¸Á: D®ÆgÀ vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.04.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
  

4] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 89/2017 PÀ®A: : 323, 324, 504 gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹

     ¢£ÁAPÀ: 16.04.2017 gÀAzÀÄ 19.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà WÁ¼À¥ÀÆf 2] ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà WÁ¼À¥ÀÆf 3] ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà WÁ¼À¥ÀÆf 4] AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà WÁ¼À¥ÀÆf ¸Á: J®ègÀÆ D®ÆgÀ, vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À. £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ C.£ÀA. 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ vÀªÀÄÆägÀ eÁvÉæAiÀÄ ¸À®ÄªÁV PÀnÖzÀ ¨Áå£ÀgÀzÀ°è vÀ£Àß ¥sÉÆÃmÉÆ ºÁQ¯Áè CAvÁ ¨Áå£Àgï ºÀgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà ºÀ¼ÉªÀĤ EªÀ£ÀÄ ¨Áå£ÀgÀ ºÀjAiÀÄĪÀ «µÀAiÀÄ Hj£À »jAiÀÄjUÉ w½¹zÀPÉÌ ¹mÁÖV J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä AiÀÄ®è¥Àà ºÀ¼ÉªÀĤ EªÀ£À PÀÆqÁ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁrzÀ®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¤Ã®¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà ºÀ¼ÉªÀĤ ¸Á: D®ÆgÀ vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.04.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.