Facebook

Number of Visitors

Monday, April 17, 2017

DAILY NEWS ON 17-04-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 17.04.2017

1] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 279, 304(J) ,L¦¹ 187, JªÀiï «í DåPïÖ 
        
   ¢£ÁAPÀ  16-04-2017 gÀAzÀÄ  21.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ mÁmÁ ºÉʪÁ ¯ÁjAiÀÄ ZÉ¹ì £ÀA§gÀ  MAT448064HAB01791 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀÅ¢®è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À  vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀªÀ£À ZÀÆQ WÀlPÀzÀ°èAzÀ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀ  ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁæ¸ï ªÀiÁqÀĪÁUÀ PÀ£ÀªÀÄr¬ÄAzÀ ©dÓgÀVUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-29-ªÁAiÀiï -6385 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ  D£ÀAzÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ ZÀAzÀ£ÀPÉÃj  FvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ CªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ªÉÄÊ,PÉÊUÉ  ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ F ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀîzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ.F ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà ZÀAzÀ£ÀPÉÃj ªÀAiÀiÁ; 45 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ; PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| PÀ£ÀªÀÄr  vÁ;f; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.04.2017 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 87/2017 PÀ®A: 279, 304[J] L¦¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï«í   DåPïÖ
¢£ÁAPÀ 16-04-2017 gÀAzÀÄ 00-15 CªÀ¸ÀðPÉÌ. EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28-nJ-5054 mÁæöå° £ÀA§gÀ:PÉJ-28-n©-6456 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÉÆÃzÀ EgÀĪÀ¢®è. £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀl ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀA:¹zÀÝ¥Àà «ÃgÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ-42 ªÀµÀð ¸Á:ºÉêÀĪÁqÀV vÁ:ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ EªÀ¤UÉ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ  AiÀiÁjUÀÆ ªÀiÁ»w w½¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ.. F gÉÃtÄPÁ UÀA:ªÀÄ®è¥Àà «ÃgÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð ¸Á:ºÉêÀĪÁqÀV vÁ:ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ f:¨ÁUÀ®PÉÆÃl gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.04.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 113/17  PÀ®A 279,304(A)  IPC.  ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï «í DåPïÖ
¢£ÁAPÀ 15-04-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmɬÄAzÀ ¢:16-04-2017 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ E¯Áè  AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:15-04-2017 gÀAzsÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmɬÄAzÀ ¢:16-04-2017 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÁ D®ªÀÄnÖ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÁ £ÀqɬĹ JzÀÄjUÉ ªÀÄÄvÀÛV PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀl ¦gÁå¢ ¸ÀA§A¢üPÀ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ  ¸Àħâ£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð  ¸Á: ªÀÄÄvÀÛV EvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ-25-F.eÉ-5959 £ÉÃzÀÝPÉÌ JzÀÄj¤AzÁ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ »A¢£À ¹n£À°è PÀĽvÀ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä   CªÀétUËqÀ  ZÀAzÀ¥ÀàUËqÀ gÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀAiÀiÁ- 43 ªÀµÀð ¸Á:ªÀÄÄvÀÛV EªÀjUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖUÁAiÀÄ¥Àr¹, ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß w½¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æà ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ ZÀAzÀ¥ÀàUËqÀ gÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð ¸Á:ªÀÄÄvÀÛV vÁ:§¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr, gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.04.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 71/2017 PÀ®A: 15 (A), 32 (3) K.E.Act

¢£ÁAPÀ  16-04-2017 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ C±ÉÆÃPÀ @ ±ÉÃPÀÄ vÀA PÁ±ÉÃ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ  ªÀAiÀiÁ-29 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀAzÁ®  ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ qÁ¨ÁzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°Ã£À «ªÀgÀ 1] Old Tavern CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÝ 03 SÁ° ¸ÀgÁ¬Ä mÉmÁæ ¥ÁQÃmïUÀ¼ÀÄ SÁ° ¥Áè¹ÖPï UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ 03F §UÉÎ ²æà gÁeÉñÀ. J¸ï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ   ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.04.2017 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.