Facebook

Number of Visitors

Monday, April 17, 2017

DAILY NEWS ON 16-04-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 16.04.2017

1] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 88/2017  PÀ®A- 295 L¦¹ 
          
    ¢£ÁAPÀ: 11¢£ÁAPÀ: 15/04/2017 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmɬÄAzÀ 1300 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÀK¼ÉAiÀÄ°è EzÀgÀ°è  DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄĸÁÛ¥Á ¯ÁºÉÆÃj ¸Á|| vÁ½PÉÆÃn   £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÉÃ¸ï §ÄPï CPËAl£À°è ºÀ£ÀĪÀÄ dAiÀÄAw ¤«ÄvÀå ²æà ºÀ£ÀĪÀÄ£À ¨sÁªÀavÀæ ªÀÄvÀÄÛ »AzÀÆ ¨ÁAzÀªÀjUÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£À dAiÀÄAwAiÀÄ ±ÀĨÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ CAvÁ C¥ï ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¥ÉÃ¸ï §ÄPï £À°è »AzÀÆ zsÀªÀÄðzÀ d£ÀgÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ½UÉ zÀPÉÌ §gÀĪÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ PÀªÉÄAl ªÀiÁr ªÀÄwÃAiÀÄ ¨sÁªÀ£ÉUÉ ªÀ £ÁUÀjPÀ ¸ËºÁzÀðvÉUÉ PÀÄAzÀÄ GAmÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ C¥ÀgÁzsÀ..F §UÉÎ ±ÉõÁZÀ® vÀAzÉ wgÀÄ¥Àw PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀiÁ-23 ªÀµÀð eÁw »AzÀÆ ¨ÁæºÀät GzÉÆåÃUÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á;  vÁ½PÉÆÃn  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.04.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


2]  zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 73/2017 PÀ®A-324, 504,506 [2]  L¦¹  
¢£ÁAPÀ 15-04-2017 gÀAzÀÄ 08-00 UÀAmÉU EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÉÆî¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà qÉÆÃtÆgÀ ¸Á: eÁ®ªÁzÀ vÁ: ¹AzÀV  EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ vÀ£Àß  vÀªÀÄä£À zÉÆrØ  eÁUÁzÀ°èAiÀÄ »PÀ eÁ° VqÀUÀAn PÀrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ E°è PÀAn AiÀiÁPÀ PÀrw CAvÁ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ £ÀÄV¹ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆrè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ Q«UÉ PÉÆrè¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¨Á¼À¥Àà ªÀÄtÆgÀ ¸Á: eÁ®ªÁzÀ  vÁ: ¹AzÀV. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.04.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 127/17 PÀ®A:  279, 338 L.¦.¹. & 187 L.JªÀiï.«. DåPïÖ.   
¢£ÁAPÀ 15/04/2017 gÀAzÀÄ 12:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA:PÉJ:28/J¥sï-1929 £ÉÃzÀÝgÀ ¤ªÁðºÀPÀ & ZÁ®PÀ, ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À £ÀªÀÄÆ¢®è. EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ C½AiÀÄ£ÁzÀ ¤AUÀtÚ vÀAzÉ gÁªÀÄUÉÆAqÀ eÉÃgÀlV, ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ, vÁ: ¹AzÀV FvÀ£ÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ PÉ.J¸ï.Dgï. n.¹. §¸ï £ÀA:PÉJ:28/J¥sï-1929 £ÉÃzÀÝgÀ ¤ªÁðºÀPÀ£ÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ fêÀ PÁ¥ÁqÀĪÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ  §¹ì£À ¨ÁV®£ÀÄß ºÁPÀzÉ (¯ÁPï ªÀiÁqÀzÉ) ¤®ðPÀëöåvÀ£À vÉÆÃjzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ §¹ì£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß M«ÄäAzÉÆêÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQ ªÀÄvÉÛ eÉÆÃgÁV Nr¹ ¸ÀzÀgÀ ¤AUÀ¥Àà eÉÃgÀlV EªÀ£ÀÄ §¹ì¤AzÀ PɼÀUÉ ©½¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¨sÁj UÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À vÉÆÃjzÀ §¹ì£À ¤ªÁðºÀPÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ Cwà eÉÆÃgÁV £ÀqɹzÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¦gÁå¢ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ºÀÄ®ÆègÀ, ¸Á: §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ, vÁ: ¹AzÀV, gÀªÀgÀÄ   ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.04.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.4] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 144/2017 PÀ®A 143 147 148 323 324 504 506 gÉ/ªÀÅ 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ  13-03-2017 gÀAzÀÄ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ] ªÀÄ»§Æ§ vÀA. UÀt¸Á§ CgÀ§ 2] C¸ÀèA vÀA. ªÀÄPÀ§Æ®¸Á§ ¥ÀmÉî 3] ªÀĺÀäzÀ vÀA. f£É߸Á§ UÀÄ®§UÁð 4] ¸ÀzÁݪÀÄ vÀA. £ÀÆgÀCºÀäzÀ CgÀ§ 5] E¸Áä¬Ä® vÀA. £ÀÆgÀCºÀäzÀ CgÀ§ ¸Á|| J®ègÀÆ EAr E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢¯Áè. £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀ°è DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£À ZËPÀ ºÀwÛgÀ qÁ|| ©.Dgï.CA¨ÉÃqÀÌgÀ ºÀÄlÄÖ ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå PÀmËl ºÁQzÀÄÝ CzÀgÀ°è qÁ|| CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¨sÁªÀ avÀæªÀÅ PÀÄað ªÉÄÃ¯É PÀļÀwzÀÄÝ EzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ PÀmËlzÀ°è PÀÄað ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ¨sÁªÀ avÀæ«zÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ EzÀÄ ¸Àj C¯Áè  CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ºÀ®ÌlÖ ¨ÉÊAiÀiÁÝrzÀÄÝ DUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ F §UÉÎ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ EArgÀªÀgÀ PÀqÉUÉ ªÀÄ£À«AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹ ªÀÄgÀ½ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ DªÀgÀtzÀ M¼ÀUÀqÉ EgÀĪÀ ªÀÄ»§Æ§ ¸ÀĨÁ¤ ªÀÄeÁj ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ UÉÊgÀ PÁAiÉÄÝògÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÀ®ÌlÖ ¨ÉÊAiÀiÁÝr ¥Éʦ¤AzÀ. ¥ÀAZÀ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ ªÀÄĶ׬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.F §UÉÎ ²æà JA.©.ªÀiÁtÂPÀ ªÀAiÀiÁ 36 ªÀµÀð ¸Á|| EAr gÀªÀgÀÄ   ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.04.2017 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.