Facebook

Number of Visitors

Monday, April 17, 2017

DAILY NEWS ON 15-04-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 15.04.2017

1] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 61/2017 PÀ®A: 302, 201  L.¦.¹
       
    ¢£ÁAPÀ: 11.04.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 07.00 UÀAmɬÄAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ; 14.04.2017 gÀ ¨É¼ÀV£À 06.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è EzÀgÀ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀÅ¢®è. EzÀgÀ°è  AiÀiÁªÀ£ÉÆà M§â C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀAiÀiÁ: 25-30 ªÀµÀðzÀªÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà §®ªÁzÀ PÁgÀt¢AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ mÁªÉ®¤AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ PÀnÖ G¹gÀÄUÀnÖ¹ DUÀ° CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉÆà jÃw¬ÄAzÀ DUÀ° J°èAiÉÆà ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À ¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ºÉÆ£ÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®èAiÀiÁå LUÀ½ªÀÄoÀ EªÀgÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ d«ÄãÀzÀ ¦ÃPÀ eÁ° PÀAn vÀAzÀÄ MUÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥sÀgÁzsÀ. F §UÉÎ §¸À¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ UÀqÀzÉ  ¸Á: ºÉÆ£ÀªÁqÀ vÁ:f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.04.2017 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


2] J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 46/2017  PÀ®A. 363. 109 gÉ/ªÀÅ 34 L.¦.¹.  
                  

    ¢£ÁAPÀ 14.04.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ  1) DjÃ¥sÀ vÀAzÉ §¹ÃgÀ ¥ÀmÉî 2) ºÀ°ÃªÀiÁ UÀAqÀ §¹ÃgÀ ¥ÀmÉî ¸Á|| E§âgÀÆ ±ÁºÀ¥ÉÃn, ¸ÀÄtUÁgÀUÀ°è C¥ÀìgÁ mÁQÃ¸ï ºÀwÛgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EªÀ½UÉ DgÉÆæ 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¦æÃw ¥ÉæêÀÄ CAvÁ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ F ¢ªÀ¸À ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ CªÀ¼À ªÀģɬÄAzÀ DgÉÆæ £ÀA§gÀ-2 £ÉÃzÀªÀ¼À avÁªÀ£É¬ÄAzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ²æêÀÄw ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ ¨Á§Ä. ©gÁzÁgÀ. ¸Á|| ±ÁºÀ¥ÉÃn, ¸ÀÄtUÁgÀUÀ°è C¥ÀìgÁ mÁQÃ¸ï ºÀwÛgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.04.2017 gÀAzÀÄ J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.