Facebook

Number of Visitors

Monday, April 17, 2017

DAILY NEWS ON 14-04-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 14.04.2017

1] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 26/2017 PÀ®A: 279,.304[J] L¦¹ & 187 JªÀiï«í
   DåPÀÖ       
¢£ÁAPÀ: 13/04/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀA. AiÀıÀªÀAvÀ C¥ÁÛVj. ¸Á|| ²gÀUÀÆgÀ E£ÁA, PÀÆædgï fÃ¥ï £ÀA: PÉJ:28/J£ï:6404 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀÆædgï fÃ¥ï £ÀA: PÉJ:28/J£ï:6404 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀĨÉâªÁqÀ PÀqɬÄAzÀ CUÀgÀSÉÃqÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀÄ먀 ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¨sÀgÀvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀA. gÁªÀÄtÚ vÉÆüÀ£ÀÆgÀ. ªÀAiÀiÁ: 4 ªÀµÀð ¸Á|| CUÀgÀSÉÃqÀ FvÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆr¬Ä¹, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ¥Àr¹, ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹zÀÝ®èzÉà vÀ£Àß PÀÆædgï fÃ¥À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¤°è¹ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¨sÁgÀw UÀA. gÁªÀÄtÚ vÉÆüÀ£ÀÆgÀ. ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð, ¸Á||CUÀgÀSÉÃqÀ. vÁ|| EAr gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.04.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


2] D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 73-2017  PÀ®A. 279,337,338,427 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187  JªÀiï «í DåPïÖ                  

¢£ÁAPÀ 13-04-2017 gÀAzÀÄ 15-30UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ   EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ  mÁåAPÀgÀ UÁr £ÀA:PÉ J 38/ 5648 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀªÀÄÆzÀ E¯Áè EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ mÁåAPÀgÀ £ÀA: PÉ J 38/ 5648 £ÉÃzÀÝgÀ qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁåAPÀgÀªÀ£ÀÄß D®ªÉÄî¢AzÀ PÀqɬÄAzÀ «¨sÀÆwºÀ½î PÀqÉUÉ eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £Àqɹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¤°è¹zÀ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ¨Á§Û lA lA £ÀA: PÉJ 32/ ¹ -6350 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ rQÌ ºÉÆqɬĹ JQìqÉAl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ lA lA zÀ°è PÀļÀvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ  ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀ£ÁzÀ  ªÀÄ®PÀ¥Àà vÀAzÉ dmÉÖ¥Àà ZÁAzÀPÀªÀmÉ ¸Á: «¨sÀÆwºÀ½îUÀÆ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É.gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°ègÀĪÀ ±ÀgÀt¥Àà ¸ÉÆêÀÄtÚ ¥ÀÆeÁj EªÀ£À ¥ÀAZÀgÀ CAUÀrUÉ rQÌ ºÉÆqɬĹ CAUÀr UÉÆÃqÉ ªÀÄvÀÄÛ CAUÀrAiÀÄ°èzÀzÀ ªÉ°ØAUÀ «Ä²£ï ªÀÄvÀÄÛ VæøÀ  ¥ÀA¦UÉ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁr mÁåAPÀgÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.   F §UÉÎ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ C¼ÀîV ¸Á: ªÀiÁ±Àð£ÀºÀ½î gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.04.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.