Facebook

Number of Visitors

Monday, April 17, 2017

DAILY NEWS ON 13-04-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 13.04.2017

1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 73/2017 PÀ®A: 279,.304[J] L¦¹ & 187 JªÀiï«í DåPÀÖ       

                ¢£ÁAPÀ: 12.04.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀ£ÉÆà M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¹AzÀV ¨ÉÊ¥Á¸À PÀqɬÄAzÀ ¸ÉƯÁ¥ÀÄgÀ ¨ÉÊ¥Á¸À PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ EAr ¨ÉÊ¥Á¸ÀzÀ°è C°AiÀiÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA; PÉJ;28/EJ¥ï;7125 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J£ï JZï 13 gÉÆÃqÀ zÁlĪÁUÀ ¥ÀgÀ¸ÀÄgÁªÀÄ vÀA; ¥ÀÄAqÀ°PÀ ©zÀj EvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ ©½¹ ¨Áj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ZÁ®PÀ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀw ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆzÀ DgÉÆÃ¥À. F §UÉÎ ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀA;¸ÉʧtÚ ©zÀj ¸Á;PÀ£Áß¼À vÁ;f; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.04.2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 122/2017 PÀ®A:.143 147 323 324 354 504 506 gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹ .

     ¢£ÁAPÀ: 12.04.2017 gÀAzÀÄ 13.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §§®Ä C¯Áè¨sÀPÀë ¨sÁUÀªÁ£À 2] gÁdÄ C¯Áè§PÀë ¨sÁUÀªÁ£À 3] ºÀ¹Ã£Á UÀA C¯Áè§PÀë ¨sÁUÀªÁ£À 4] gÀªÉÄñÀ 5] d£Áß ºÉUÀqÉ ¸Á; ¹AzÀV DgÉÆæ £ÀA 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À ¸ÀªÀwAiÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA 3 £ÉÃzÀªÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀw EzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA 4 ªÀÄvÀÄÛ 5 £ÉÃzÀªÀgÀÄ DgÉÆæ £ÀA 1 jAzÀ 3 £ÉÃzÀªÀgÉÆA¢UÉ §AzÀªÀjzÀÄÝ J®è DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr CPÀæªÀÄPÀÆl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ ¹AzÀVUÉ AiÀiÁPÉ §A¢Ã¢ gÀAr CAvÁ ºÀ®PÀmï ¨ÉÊzÁr CªÀ¼À ¹Ûçà ªÀÄAiÀiÁðzÉUÉ CªÀªÀiÁ£ÀªÁUÀĪÀAvÉ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr ªÉÄÊ PÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄ M¼À¥ÀlÄÖ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æêÀÄw ¥sÁwêÀiÁ UÀA C¯Áè¨sÀPÀë ¨sÁUÀªÁ£À ¸Á; ¹AzÀV ºÁªÀ eÉêÀVð gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.04.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.