Facebook

Number of Visitors

Monday, April 17, 2017

DAILY NEWS ON 12-04-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 12.04.2017

1] UÉÆüÀUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 64/2017 PÀ®A: 78(6) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ
  420 L¦¹ ºÁUÀÆ 66,67 L.n. PÁAiÉÄÝ-2000     

                ¢£ÁAPÀ: 10.04.2017 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) wgÀÄ¥Àw ªÉÆúÀ£À ZÀªÁít ¸Á|| ªÀÄĤñÀégÀ PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 2)ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ®PÀëöät gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| C¯Áè¥ÀÆgÀ vÁAqÁ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 3)CªÉÆÃWÀ¹zÀÝ ©üêÀĹ eÁ®UÉÃj ¸Á|| ¨ÉArUÉÃjUÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÆvÀÄ n.« ªÀÄvÀÄÛ ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨Émï PÀnÖzÀ ºÀtPÉÌ zÀÄ¥ÀàlÄÖ ºÀt PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ £ÀqÉ¢gÀĪÀ gÁAiÀįï ZÁ¯ÉAdgïì ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ QAUïì E¯ÉªÀ£ï ¥ÀAeÁ§ vÀAqÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ £ÀqÉ¢gÀĪÀ L¦J¯ï QæPÉÃmï ¥ÀAzÀåzÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉnÖAUï CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ E§âgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ M§â£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ ²æà ¸ÀĤ¯ï Dgï. PÁA§¼É ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÀ PÀbÉÃj «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.04.2017 gÀAzÀÄ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/2017 PÀ®A,. 78(3) PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 11.04.2017 gÀAzÀÄ 20:20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀ« vÀAzÉ ±À£ÀÄäR¥Áà ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¸Á|| eÁvÀUÁgÀUÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ F ¢ªÀ¸À ¥ÀÄuÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀ° vÀAqÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ £ÀqÉzÀ L.¦.J¯ï n.20  QæPÉÃmï ªÀiÁåZï£À°è JgÀqÀÆ vÀAqÀzÀ°è ¥ÀÄuÉ vÀAqÀ UÉzÀÝgÉ 1000 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÉ 1200 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ zÉúÀ° vÀAqÀ UÉzÀÝgÉ 1000 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 800 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÁUÀÆ ªÉƨÉʯïUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ £ÀA§gÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁUÀÆ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà JªÀiï.©.C¸ÉÆÃzÉ ¦.L r.¹.L.© «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.04.2017 gÀAzÀÄ J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2017 PÀ®A,.18 gÉ:«. 20 [©] J£ï.r.¦.J¸ï PÁAiÉÄÝ1985   

    ¢£ÁAPÀ: 11-04-2017 gÀAzÀÄ 15-15  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ©üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà §¼ÀÆgÀV ¸Á: ºÉÆwð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÉÄÝÃUÉƸÀÌgÀ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ CAzÁdÄ:56,100-00 gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ 9.350 Q UÁæA.  vÀÆPÀzÀ ªÀiÁzÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛ MtVgÀĪÀ UÁAeÁªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÁ¨ÁzÀ°è ¸ÀAUÀ滹 ElÄÖPÉÆArgÀĪÁUÀ ¹QÌgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä:1] ªÀiÁzÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛ MtVgÀĪÀ UÁAeÁ 9.350 Q UÁæA C:¸À:Q: 56,100-00 gÀÆ 2]ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄdQ ªÁåV£ÁgÀ PÁgÀ £ÀA§gÀ.PÉJ-03-JA F 9890 £ÉÃzÀÄÝ  EzÀgÀ C:¸À:Q: 1,50,000-00 gÀÆ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ. J f ZÀªÁít ¦ J¸ï L ºÉÆwð ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.04.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.