Facebook

Number of Visitors

Monday, April 17, 2017

DAILY NEWS ON 11-04-2017

«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 11.04.2017


1] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 76/2017 PÀ®A: 323, 355, 504 L¦¹ & 3(1)(10)
  J¸ï¹/J¸ïn ¦ J AiÀiÁPÀÖ   

                ¢£ÁAPÀ: 10.04.2017 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀÄPÀuÁ¥ÀÆgÀ eÁwB »AzÀÆ UÁtÂUÉÃgÀ GzÉÆåÃUÀB MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB PÉƼÀÆgÀV vÁB EAr fB «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ eÁw¬ÄAzÀ »AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ (UÁtÂUÉÃgÀ) eÁwAiÀĪÀ£ÀÄ EzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ »AzÀÆ ®A¨Át (¥Àj²µÀÖ eÁw) AiÀĪÀ£ÀÄ EzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁAqÁzÀ°è ªÁ¹¸À°PÉÌ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ºÀ¼É ªÀÄ£É EgÀĪÀzÀjAzÀ vÀ£Àß ªÁrð£À UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ºÁUÀÆ HgÀ »jAiÀÄgÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÁAqÁzÀ°è ºÉƸÀzÁV ªÀÄ£É PÀnÖ¹PÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ DgÉÆævÀ£À vÁ¬Ä ²æêÀÄw PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä EªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÁrð£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ EzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁjUÉ PÉý AiÀiÁgÀ C£ÀĪÀÄw ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£É PÀnÖ¹PÉƼÀÄîwÛ¢Ý CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ¦AiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¯ªÀiÁtÂUÁå ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà CAvÁ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥À஢AzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ gÀªÉÄñÀ ZÀAzÀÄ ¥ÀªÁgÀ ¸ÁB PÉƼÀÆgÀV vÁAqÁ vÁB EAr fB «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.04.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 108/2017 PÀ®A,. 279, 304(J)  L¦¹

¢£ÁAPÀ: 09.04.2017 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà PÀ®ÆègÀ ¸Á;qÉÆêÀÄ£Á¼À vÁ:f: ¨ÁUÀ®PÉÆÃl n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28 ¹-4136 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28 ¹-4136 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß § ¨ÁUÉêÁr PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ gɸÉÛAiÀÄ §¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl AiÀiÁªÀÅzÉÆà C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ ªÀåQÛ ªÀAiÀiÁ-50-55 ªÀµÀðzÀªÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ  ªÀiÁr UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ D ªÉÊQÛ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ¢£ÁAPÀ; 10.04.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 01.40 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ£ÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æà ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÉÆÃlzÀ  ¸Á: ºÀÆ«£À»¥ÀàgÀV vÁ: §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr, gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.04.2017 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.