Facebook

Number of Visitors

Monday, April 17, 2017

DAILY NEWS ON 09-04-2017

«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 09.04.2017


1] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 56/2017 PÀ®A: 15(J) & 32(3)  PÉ.¦.DåPÀÖ

                 ¢£ÁAPÀ 08-04-2017 gÀAzÀÄ 17:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀA; ªÀÄ®è¥Àà EAUÀ¼ÉñÀégÀ ªÀAiÀiÁ 42 GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À  eÁåw »AzÀÄ UÁtÂUÀ ¸Á: £ÀAzÁå¼À ¦.AiÀÄÄ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢ü¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß £ÀAzÁå¼À ¦ AiÀÄÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀtªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß vÀUÀr£À ±ÉqïÀzÀ°è  vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸɣÀì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤Ãr ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É F §UÉÎ PÀ®A; 15 [J] ªÀÄvÀÄÛ 32 [3] PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝÃ- 1965 £Éà ¥ÀæPÁgÀ ¸À||vÀ||¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä: 1] 180 JªÀiï.J¯ïzÀ N¯ïØ lªÀj£À mÉmÁæ gÀnÖ£À ¥ÁQÃl ºÀjzÀÄ PÁ° EzÀݪÀÅ ªÀÄÆgÀÄ CªÀÅUÀ¼À C:¸À:Q  00=00 2] 3 ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä ªÁ¸À£É EzÀÝzÀÄÝ C;¸À;Q 00=00. F §UÉÎ ¸À||vÀ||  ¦ügÁå¢ §¸ÀªÀgÁd CªÀn ¦.J¸ï.L ªÀÄ£ÀUÀƽ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.04.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 86/2017 PÀ®A-143, 147, 148, 109, 324, 307, 363,506 ¸ÀºÀ 149 L¦¹
¢£ÁAPÀ 08/04/2017 gÀAzÀÄ  1450 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è 1] Dgï J¯ï PÉÆ¥ÀàzÀ 2] UÀÄgÀÄ PÉÆ¥ÀàzÀ 3] ¸ÀAUÀÄ PÉÆ¥ÀàzÀ 4] zÉêÉÃAzÀæ PÉÆ¥ÀàzÀ ¸Á; J®ègÀÆ »gÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß 10-15 d£ÀgÀÄ ºÉøÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆ¢¯Áè  £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£À PÀqÉAiÀĪÀ£ÁzÀ Dgï J¯ï PÉÆ¥ÀàzÀ C£ÀÄߪÀªÀ£ÀÄ vÁ½PÉÆÃnAiÀÄ « « ¸ÀAWÀzÀ J¸ï ºÉʸÀÆ̯ïzÀ zÉÊ»PÀ ²PÀëPÀ¤zÀÄÝ, ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ zÀĪÀvÀð£É vÉÆjzÀÝjAzÀ PÀvÀðªÀå¢AzÀ CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÉà ¹nÖ¤AzÀ CªÀ£À PÀĪÀÄäQ̤AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀgÁV UÉÊgÀ PÁAiÉÄݲgÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV PÀÆr vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è ºÁQ ¹ÖÃPï. dA¨É, ªÀÄZÀÄÑ, PÀ©âtzÀ gÁqÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ  §AzÀÄ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ, ªÀÄÄgÀUÉ¥Àà vÀA; ¸ÀAUÀ£À§¸À¥Àà ¸ÀgÀ±ÉnÖ EªÀjUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr  gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ §®eÉÆÃj¤AzÀ PÉÆæÃdgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è C¥ÀºÁgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.. F §UÉÎ ²ªÀtÚ vÀA; CªÀÄgÀ¥Àà ¸ÀgÀÆgÀ  ¸Á|| vÁ½PÉÆÃn  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.04.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.3] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 117/17 PÀ®A: 323 498[J] 354 504 506 gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹      

      ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ 04/04/17 gÀ ªÀÄÄAeÁ£É 08-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è   EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] CªÉÆÃV¹zÀÝ vÀA §¸À¥Àà ªÀÄÄwÛÛV 2] ²ªÀ°AUÀªÀé UÀA §¸À¥Àà ªÀÄÄwÛÛV 3] §¸À¥Àà vÀA ²ªÀ¥Àà ªÀÄÄwÛÛV ¸Á; J®ègÀÆ gÁA¥ÀÆgÀ ¦ J vÁ; ¹AzÀV  EzÀgÀ°è  £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀæªÀĪÁV ¦gÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ , CwÛ ªÀiÁªÀ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦gÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ MA¢®è MAzÀÄ PÁgÀt ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁr ¢£Á®Æ dUÀ¼Á vÀUÉAiÀÄĪÀzÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀĪÀ¢®è £ÁªÀÅ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CAzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ §rAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀ  zÉÊ»PÀ »A¸É QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ ¢£ÁAPÀ 04/04/2017 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä d«ÄãÀzÀ°è eÉÆüÀ PÉÆåAiÀÄå®Ä CAvÁ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA 3 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ ºÀ®PÀmï ¨ÉÊzÁr CªÀ¼À ¹Ûçà ªÀÄAiÀiÁðzÉUÉ CªÀªÀiÁ£ÀªÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁr ªÉÄÊ ªÉÄð£À ¹ÃgÉ dA¥ÀgÀ »rzÀÄ J¼ÉzÁr vÀ¯ÉUÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎr PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀ®PÀmï ¨ÉÊzÁr £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝgÉ ¤£ÉUÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æêÀÄw ¸ÀĤÃvÁ  UÀA CªÉÆÃV¹zÀÝ ªÀÄÄwÛV ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð ¸Á; gÁA¥ÀÆgÀ ¦J vÁ; ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.04.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2017 PÀ®A: 15 [J] 32 [3] PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.       


¢£ÁAPÀ 08/04/2017 gÀAzÀÄ 16:30 UÀAmÉ. ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ¹zÀÄÝ @ ªÀiÁ°PÀAiÀÄå vÀAzÉ gÀÄPÀäAiÀÄå F½UÉÃgÀ, ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzÀV UÉƽ¨ÁgÀ ªÀÄrØ ªÁlgï mÁåAPï ºÀwÛgÀ. £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ vÀ£Àß ºÉÆmÉîzÀ°è  ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÄÖ CªÀjUÉ UÁè¸ÀÄ ºÁUÀÆ wArUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹzÀ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ: N¯ïØlªÀj£ï «¹ÌAiÀÄ mÉÃmÁæ ¥ÁåPïUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ, CªÀÅUÀ¼À°è 180 JªÀiï.J¯ï. «¹Ì vÀÄA©zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À ¨ÉÃ¯É MlÄÖ gÀÆ 124/-UÀ¼ÀÄ. JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ïUÀ¼ÀÄ (AiÀÄƸï & xÉÆæÃ) Q:gÀÆ 00=00.  . §UÉÎ ²æà J£ï © ²ªÀÇgÀ ¦J¸ïL PÁ¸ÀÆ   ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.04.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.