Facebook

Number of Visitors

Monday, April 17, 2017

DAILY NEWS ON 08-04-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 08.04.2017

1] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 107/2017 PÀ®A: 78 (iii)  PÉ.¦.DåPÀÖ

     ¢£ÁAPÀ: 07.04.2017 gÀAzÀÄ 15.20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ CAiÀÄħ vÀAzÉ C¯ÁèªÀŢݣÀ ªÀÄįÁè ¸Á: ¥ÀgÀPÀÄ® Mt ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ºÁ°ªÀ¹Û «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁåAUÀ¨ÁªÀr 2) ªÀÄzÀgÀ¸Á§ vÀAzÉ C°è¸Á§ RgÉƶ ¸Á: ¸ÉÖõÀ£ï ¨ÁåPÀ gÉÆÃqï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¯Á®¸À¨Á vÀAzÉ 3)C«Ä£À¸Á§ PÉÆmÁå¼À ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ (¥sÀgÁj) EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ¨ÁgÁPÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥ÁªÀðw mÉæÃqÀ¸Àð ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ±ÀPÀÄAvÀ¯Á ¦ PÀnÖªÀĤ ¦J¸ïL r¹© ¥ÉưøÀ oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.04.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 58/2017 PÀ®A: 32, 34 PÉ E DåPïÖ   
     ¢£ÁAPÀ: 07.04.2017 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀiÁPÀÄ vÀAzÉ ¤ªÀÈwÛ ªÀiÁ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð ¸Á: C¼ÀV£Á¼À || f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ C¼ÀV£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw E®èzÉà vÀ£Àß ¥sÉÊzÉUÉÆøÀÌgÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV HAYWARDS WHISKY JA§ 180 JªÀiï J¯ïÝ 22 ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÉÆÃZÀUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ gÀnÖ£À ¨sÁPÀì ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. 01) HAYWARDS WHISKY  JA§ 180 JªÀiï J¯ïÝ 22 ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ gÀnÖ£À ¥ÉÆÃZÀUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ªÉÄÃ¯É 53,88 gÀÆ ¨É¯É CAvÁ EzÀÝzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ  C:¸À:Q:  1185.36  gÀÆUÀ¼ÀÄ DUÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà D£ÀAzÀ JªÀiï ªÁWÀªÉÆqÉ ¦J¸ïL wPÉÆÃmÁ ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.04.2017 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 67/2017 PÀ®A: 279, 337, 338  IPC & 187 JA.«í. DåPïÖ

      ¢£ÁAPÀ: 07.04.2017 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀ¢¯Áè. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ PÀqɬÄAzÀ ¤qÀUÀÄA¢ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ J£ï.JZï-50 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀÄ®UÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ AiÀiÁªÀÅzÉà ¹UÀ߯ï PÉÆqÀzÉ MªÀÄä¯Éà ¨ÁdÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁ𢠣ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ £ÀA: KA-09/MH-6777 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀªÀiÁr PÁj£À°èzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E£ÉÆߧ⠸ÁQëzÁgÀ¤UÉ ¸ÁzÀ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ gÁd±ÉÃRgÀ vÀA zÉÆqÀØtÚ ¸Á|| 253/1 ªÀÄÄ£ÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ gÀ¸ÉÛ, jÃeÉAl ¥Áå¯ÉñÀ JzÀÄjUÉ, ªÉÊmï ¦üïïØ ¥ÉÆøïÖ, ªÀvÀÆðgÀ gÉÆÃqÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ-66 gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.04.2017 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 67/2017 PÀ®A: 110 (E)&(f) ¹.Dgï.¦.¹


¢£ÁAPÀ 07.04.2017 gÀAzÀÄ 09:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ «oÀ×®. dA§V ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð ¸Á: §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ vÁ:¹AzÀV, JzÀÄgÀÄzÁgÀ£ÀÄ  D®ªÉÄîzÀ J,PÉ,£ÀA¢ ºÉʸÀÆÌ® ºÀwÛgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄ¯É ¤AvÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ MzÀgÁqÀĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqÉAiÀÄ°PÉÌ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀĪÀzÀ®èzÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ §AUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr UÀÄ£Éß ªÀiÁqÀĪÀ ºÀªÀtÂPÉAiÀÄ°ègÀÄvÁÛ£É. §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ºÉZï.r ¦J¸ïL D®ªÉÄî ¦ J¸ï  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.04.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.