Facebook

Number of Visitors

Monday, April 17, 2017

CHADCHAN POLICE STATION NEW BEAT INFORMATION...

    

ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¸À£ï-2017 ¸Á°UÉ C¢üPÁj ªÀ ¹§âA¢ d£ÀjUÉ UÁæ«ÄÃt ©Ãl £ÉëĹzÀÝgÀ «ªÀgÀ


PÀæ. ¸ÀA.
©Ãl £ÀA
UÁæªÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ
ªÁqÀð £ÀA
& ºÉ¸ÀgÀÄ
£ÉëĹzÀ ¹§âA¢
[ ¹ ¦ ¹ / ¹ JZï ¹ ]
ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA§gÀ
ªÉÄðéZÁgÀuÉ
01
01
ZÀqÀZÀt
01 & 02
¦. f. ªÀÄoÀ¥Àw ¹.JZï ¹-979
9902836744
²æÃ. J¸ï J¸ï. PÁªÀÄUÉÆAqÀ
J. J¸ï. L.
ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA§gÀ;
9901992389
02
02
ZÀqÀZÀt
03 & 04
J£ï. J¸ï. C½î. ¹ ¦ ¹-651
9972465361
03
03
ZÀqÀZÀt
05 & 06
¦. L. CgÀªÀwÛ ¹ JZï ¹-968
9902057983
04
04
ZÀqÀZÀt
07 & 08
«í. JªÀiï. vÀ¼ÀªÁgÀ. ¹ ¦ ¹ -748
8861376514
05
05
ZÀqÀZÀt
09 & 10
PÉ © ¥Ánî ¹ ¦ ¹ -1395
9740343316
06
06
ZÀqÀZÀt
11 & 12
JZï J¸ï ºÀÄ£ÀÆßgÀ.¹.JZï. ¹-1152
9731062666
07
07
ZÀqÀZÀt
13 & 14
J¸ï © vÀ¼ÀªÁgÀ ¹ JZï ¹-903
9945001118
08
08
ZÀqÀZÀt
15
Dgï.J£ï.¥Ánî. ¹.JZï.¹-1246
9731137837
09
09
PÉÆAPÀt UÁAªÀ
16
JªÀiï. ªÁAiÀiï. CA©UÉÃgÀ
¹ ¦ ¹-1002
9449744200
10
10
fÃgÀAPÀ®V
-
J¸ï ªÁAiÀiï ¨sÉÊgÀªÁqÀV
¹ ¦ ¹-588
9449212548
11
11
²gÁqÉÆÃt
-
J¸ï Dgï gÀÆV ¹ ¦ ¹-793
9900793642
12
12
¤ªÀgÀV
-
J J¸ï ªÀiÁzÀgÀ ¹ ¦ ¹-1658
9535481631
13
13
ºÁ®½î
-
J¸ï J¸ï zÀÄzÀV ¹ ¦ ¹-1341
9972295157
14
14
gÉêÀvÀUÁAªÀ
-
«í JZï ¸À£À¢. ¹ JZï ¹-1266
9901380483
²æÃ. PÉ. PÉ. ¥ÁAqÉæ
J. J¸ï. L.
ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA§gÀ;
9916336312
15
15
GªÀÄgÀd
-
Dgï. J. ªÀÄįÁè ¹ ¦ ¹-520
9945383948
16
16
zÀ¸ÀÆgÀ
-
J¸ï .f. C£ÀAvÀUÉÆüÀ
¹ ¦ ¹-644
9900422082
17
17
UÉÆëAzÀ¥ÀÆgÀ
-
J¸ï PÉ DPÀ¼ÀªÁr. ¹ ¦ ¹-459
9731214228
18
18
ºÁ«£Á¼À
-
¦. J¸ï. ºÁ¢ªÀĤ ¹ JZï ¹-1252
9731050006
19
19
ºÀvÀÛ½î
-
©. J¸ï. zÁ£ÀUÉÆAqÀ.
¹ ¦ ¹-1584
9740762026
20
20
ºÉƽ¸ÀAR
-
J¸ï.JªÀiï. ºÉƸÀªÀĤ. ¹ ¦ ¹-751
9535303784
21
21
GªÀÄgÁtÂ
-
¹ J¯ï eÁzsÀªÀ ¹ ¦ ¹-477
9845420873
22
22
mÁPÀ½
-
f. PÉ. ©gÁzÁgÀ ¹ JZï ¹-1257
9845079846
23
23
§gÀqÉÆî
-
JªÀiï J ºÀ½î ¹ ¦ ¹-1681
9535824205
²æà E f £ÀqÀnÖ
J. J¸ï. L
ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA§gÀ;
9611759082
24
24
zsÀĪÀÄPÀ£Á¼À
-
J¯ï J¸ï gÁoÉÆÃqÀ ¹ JZï ¹-1182
8197225557
25
25
UÉÆÃrºÁ¼À
-
J. ªÁAiÀiï. gÀÆV. ¹ ¦ ¹-1280
9900767066
26
26
PÉÃgÀÆgÀ
-
f. J¸ï £Á¬ÄPÉÆÃr.¹ ¦ ¹-553
9740353379
27
27
PÀAZÀ£Á¼À
-
J f ¥ÀªÁgÀ ¹ JZï ¹-1016
9686622274
28
28
zÉêÀgÀ ¤A§gÀV
-
PÉ PÉ »gÉtÂÚ ¹ ¦ ¹-524
9900780524
²æà ©. J¯ï. RAqÉÃPÀgÀ
J. J¸ï. L
ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA§gÀ;
8050338331
29
29
fUÀfêÀtV
-
eÉ. PÉ. PÉÆÃgÉ ¹ ¦ ¹-1660
9945641962
30
30
PÁvÁæ¼À
-
Dgï J¯ï gÁoÉÆÃqÀ ¹ ¦ ¹-568
9845491644
31
31
®ªÀiÁt ºÀnÖ
-
J eÉ zÉÆqÀªÀĤ. ¹ ¦ ¹-571
8722945951
32
32
¸ÁvÀ®UÁAªÀ
¦. ©
-
PÉ. r. £ÁAiÀÄPÀ. ¹ JZï ¹-1273
9901233413