Facebook

Number of Visitors

Friday, October 20, 2017

ಪೊಲೀಸ್ ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನಾಚಾರಣೆ-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.DAILY PRESS NOTE ON 20-10-2017

Vijayapur District Police
Change within, Victory therein.

«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 20.10.2017

1] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 199/2017 PÀ®A: 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï.«.DåPÀÖ

       ¢£ÁAPÀ; 19.10.2017 gÀAzÀÄ 15.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÁåeÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ PÉJ-48/5605 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ E®è. FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥Áå¸ÉAdgÀ  PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §§¯ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ UÀÄtzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉAUÀ®UÀÄwÛ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¤Ã®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß MªÉÄäÃ¯É wgÀÄV¹ ¥À°Ö ªÀiÁr PÉqÀ« ¦AiÀiÁð¢ vÀªÀÄä¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÉÄÊvÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁr, ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝG½zÀ ¸ÁQëzÁgÀ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁjUÁAiÀÄM¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹, ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ¸ÀzÁ²ªÀ vÀAzÉ ±ÉõÀ¥Áà £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ:50 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ vÀ¼ÀªÁgÀ GzÉÆåÃUÀ:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: wÃxÀð vÁ:CxÀt gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.10.2017 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] D®ªÉÄ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 181/2017 PÀ®A: 302 L.¦.¹
        ¢£ÁAPÀ 18.10.17 jAzÀ 19.10.17 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ®è AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÉÌ 40-45 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ªÀÄĹèA ªÀĻüÉUÉ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzÀ¢AzÀ ªÀÄÆVUÉ, UÀzÀÝPÉÌ, PÀÄwÛVUÉ ºÁUÀÆ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆÃ¯É ªÀiÁr zÉêÀtUÁAªÀ ªÀiÁtÂPÀ PÀ®¨Á ºÉÆ®zÀ°è J¸ÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ  ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÀ®¨Á ¸Á. zÉêÀtUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.10.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 310/2017  PÀ®A : 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A. 44 ºÁUÀÆ JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4(1), 4(J), gÉ/ªÀÅ 21(4), 21 4(J).
      ¢£ÁAPÀ: 19.10.2017 gÀAzÀÄ 06;00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) ¨ÁgÀvÀ ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA; PÉ.J.28-¹-3309 £ÉÃzÀÝgÀ  ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆ¢®è. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£À°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆ̸ÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV MlÄÖ 9,000/-gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ n¥ÀàgÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ±ÀgÀtUËqÀ.JªÀiï. £ÁåªÀÄtÚªÀgÀ ¹.¦.L ¹AzÀV  ªÀÈvÀ,. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.10.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

DAILY PRESS NOTE ON 19-10-2017

Vijayapur District Police
Change within, Victory therein.

«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 19.10.2017

1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 264/2017 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹

       ¢£ÁAPÀ; 17.10.2017 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ: DgÉÆæ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ²æñÉÊ® §¤ß ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀĸÀ¯ÁzÀ vÁ: dvï f: ¸ÁAVè FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JA.JZï-10/¹.PÉ.-9674 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ »AzÀÄUÀqÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ vÁ®ÆQ£À ZÀªÀqÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¸ÀĸÀ¯ÁzÀ UÁæªÀÄPÉÌ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ J£ïJZï-13  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ-¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀ£Áß¼À PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß gÀ¸ÉÛ ¨ÁdÄ vÉVΣÀ°è £ÀqɬĹ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¸ÀtÚ ¥sÀÄ°UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà vÁ£ÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà wÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸ÀĤî vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà ªÀiÁ±Áå¼À ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀĸÀ¯ÁzÀ vÁ: dvï f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.10.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2017 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ
        ¢£ÁAPÀ 15.102017 gÀAzÀÄ  14.00  jAzÀ 14.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è  EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ¤AUÀªÀÄä UÀA|| ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ §dAwæ ªÀAiÀiÁ : 23 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ : ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á|| §§¯ÉñÀégÀ £ÁPÁ eÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉÃoÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ¼ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ §§¯ÉñÀégÀ £ÁPÁ ºÀwÛgÀ eÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉÃoÀzÀ ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ  ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ¸ÀvÀå¥Àà §dAwæ, ¸Á|| §§¯ÉñÀégÀ £ÁPÁ eÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉÃoÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.10.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 145/2017  PÀ®A : 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A. 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4(1), 4(J), gÉ/ªÀÅ 21(4), 21 4(J)
      ¢£ÁAPÀ: 18.10.2017 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] mÁmÁ ºÉʪÁé £ÀA§gÀ. PÉJ-28/¹-1612 EzÀgÀ ZÁ®PÀ. 2] mÁmÁ ºÉʪÁé £ÀA§gÀ. PÉJ-28/¹-1612 EzÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ, EªÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©¹PÉÆmÁÖUÀ, ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ©.«.£ÁåªÀÄUËqÀ, ¦J¸ïL. PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.10.2017 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

4] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 356/2017 PÀ®A  : 32, 34 PÉ.E.DåPÀÖ

    ¢£ÁAPÀ: 16.10.2017 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ  QgÀt vÀA ºÀtªÀÄAvÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: vÉ®V vÁAqÁ. vÁ®ÆPÀ:§ ¨ÁUÉêÁr. FvÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV  PÀ¼Àî§nÖ PÀAnæ  ¸ÀgÁ¬Ä ¥Áè¹ÖPÀ ¥ÁQÃlÄUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ vÀªÀÄä vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ElÄÖPÉÆAqÁUÀ gÉÃqÀ ªÀiÁrzÀ PÁ®PÉÌ  ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°ªÀ «ªÀgÀ. PÀ¼Àî§nÖ PÀAnæ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÝ ¥Áè¹ÖPï ¥ÁQÃlUÀ¼ÀÄ 20 EzÀÄÝ, MAzÀÄ ¥ÁQÃl ¨É¯É CAzÁd 10 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄAvÉ MlÄÖ CªÀÅUÀ¼À CAzÁd  QªÀÄävÀÄÛ 200-00. DUÀÄvÀÛzÉ. §UÉÎ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ªÀiÁºÁzÉêÀ J£ï ²gÀºÀnÖ ¹¦L §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.10.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

DAILY PRESS NOTE ON 18-10-2017

Vijayapur District Police
Change within, Victory therein.

«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 18.10.2017

1] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ

       ¢£ÁAPÀ; 16.10.2017 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1.§¹ÃgÀºÀäzÀ vÀAzÉ ¯Á®CºÀäzÀ ¨ÉÃ¥Áj, ªÀÄvÀÄÛ 6 d£ÀgÀÄ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CUÀ¹ ©ÃrUÀ°è. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉƸÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ U˽UÀ°èAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄįÁè ªÀĹÓÃzÀ ºÀwÛÃgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄ¯É gÉÆÃqÀ ¯ÉÊl ¨É¼ÀQ£À°è PÀĽvÀÄ E¸Éàl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. 1 ] gÉÆÃR ºÀt 35,860=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ 2] 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ Q::00=00 F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¸ÀĤî. Dgï. PÁA§¼É, ¹¦L ff ªÀÈvÀÛ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.10.2017 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 259/2017 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPÀÖ
    ¢£ÁAPÀ 17.10.2017 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ¼ÁzÀ 1] ¨sÁUÀå²æà vÀA: PÀ®è¥Àà AiÀÄAPÀAa ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð ¸Á: CdÄðtV ©PÉ vÁ: EAr EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛ£É N¹.ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß Dr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] gÉÆÃR ºÀt-750/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2] N¹ CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ aÃn-MAzÀÄ 3] ¨Á®¥É£ï-MAzÀÄ F §UÉÎ  ¸À:vÀ: ²æÃ, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄÄZÀÑAr. ¦J¸ïL EAr UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.10.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 355/2017  PÀ®A  87 PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 17.10.2017 gÀAzÀÄ 16.50  UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ] ¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÉ®V 2] GªÉÄñÀ zÀÄAqÀ¥Àà ¨ÁåPÉÆÃqÀ  3] ªÀÄ°èPÁdÄð£À ²ªÀ±ÀAPÀgÀ ZËzsÀj 4] gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ²ªÀ¥Àà ZËzsÀj 5] ²ªÁ£ÀAzÀ ®ZÀÑ¥Àà ±ÀAPÀgÀ¥ÀàUÉÆüÀ ¸Á:J®ègÀÆ ºÀÆ«£À»¥ÀàgÀV. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉlÖPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ  C¥ÀgÁzsÀ 1] MlÄÖ gÉÆÃR ºÀt 3120 =00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. 2] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ QªÀÄävÀÄÛ 00=00. F §UÉÎ  ¸À:vÀ: ²æà J¸ï© UËqÀgÀ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) § ¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.10.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

4] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 144/2017 PÀ®A  : 143, 147, 148, 323, 324, 354, 307, 504, 506 gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹.

    ¢£ÁAPÀ: 15.10.2017 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ 20.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] £À«Ã£À ªÀÄgÉ¥Àà CªÀÄäUÉÆüÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 23 d£ÀgÀÄ  ¸Á: J®ègÀÆ D®UÀÆgÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ J ¸ÉÆÃ¼É ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß HgÀ°è K£ÁzÀgÀÆ ªÀÄÄRAqÀvÀé ªÀ»¹ §AzÀgÉ CªÀgÀ£ÀÄß ©qÀĪÀ¢®è. £ÁªÀÅ J¸ï.¹ d£À E¢Ã« £ÁªÀÅ ºÉýzÀAUÉ £Àr¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ºÀ®PÀlÖ ¨ÉÊAiÀÄÄåªÁUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ AiÀiÁPÉÆà »ÃUÁPÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ CAvÁ PÉýzÁÝUÀ £À£ÀUÉ JzÀÄgÀÄ ªÁ¢¸ÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ PÉÊ ªÀÄÄó¶Ö ªÀiÁr JzÉUÉ, qÀħâPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ vÉÆqÉUÉ JzÉUÉ MzÀÄÝ F ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÄgÀħgÀ ¸ÉÆPÀÌ ¨Á¼À DUÁåzÀ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ¤£Àß ¸ÉÆPÀÌ ¨Á¼À DUÁåzÀ EªÀvï ¤PÀÌ R¯Á¸À ªÀiÁqÀwä CAvÁ CAzÀÄ CªÀ¤UÉ PÀÄwÛUÉ £À½ »rzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ §UÉÎ. F §UÉÎ PÀªÀÄ®ªÀé d£ÀߥÀàUÉÆüÀ UÀA ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ 45 ªÀµÀð ¸Á; D®UÀÆgÀ vÁ; ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.10.2017 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, October 17, 2017

DAILY CRIME NEWS ON 17-10-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein

1] d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 133/2017 PÀ®A: 25(1)J), 29 (J)&(©). ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ±À¸ÁÛç¸ÀÛçUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ-1959.  

       ¢£ÁAPÀ; 16.10.2017 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 04.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ºÀĸÉãÀ ¸ÁºÉç ¥ÉÃmÉ® ¸Á|| PÀªÀÄ°¨Á¨Á KjAiÀiÁ ªÁr dAPÀë£À ªÁr f¯Áè UÀÄ®âUÁð 2] §ZÀ£À¹AUÀ ªÀiÁ£À¹AUï ¸ÀzÁðgÀ ¸Á|| UÀAzsÀªÁt f¯Áè zsÁgÀ gÁdå ªÀÄzÀå¥ÀæzÉñÀ DgÉÆævÀ £ÀA-1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ E¨Áæ»A¥ÀÆgÀ gÉïÉéà ¸ÉÖõÀ£ÀzÀ°è M¼ÀUÉ PÀĽvÀÄ vÁ£ÀÄ C¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀ«ÄÃmï ºÉÆAzÀzÉ EgÀĪÀ JgÀqÀÄ PÀAnæ ¦¸ÀÆÛ¯ï ºÁUÀÆ £Á®ÄÌ fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA-02 £ÉÃzÀݪÀ¤AzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ Rjâ¹ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ zÀUÁð eÉÊ°£À°è EgÀĪÀ vÀ£Àß UɼÉAiÀĤUÉ  ¨ÉÃn ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA-01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ JgÀqÀÄ PÀAnæ ¦¸ÀÆÛ®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á®ÄÌ fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÁUÀ ¹QzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ. gÀ«ÃAzÀæ PÉ. £ÁAiÉÆÌÃr ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï ¸Á|| ¹.E.J£ï. C¥ÀgÁzsÀ ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.10.2017 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 185/2017 PÀ®A: 279, 338, 304[J] L¦¹
    ¢£ÁAPÀ 15.10.2017 gÀAzÀÄ  18.45 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ FgÀ¥Àà ©üêÀıɥÀà CAUÀr ¸Á: «gÉñÀ£ÀUÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-29 nJ-4596 mÉæîgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-29 nJ-4597 £ÉzÀÝ£ÀÄß «gÉñÀ £ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV, CqÁØ¢rØAiÀiÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è gÁAUï ¸ÉÊqÀzÀ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ «gÉñÀ £ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ-28 Ef-6677 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÉÆÃj±ÉnÖ ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð ¸Á: «gÉñÀ £ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà UÀÄqÀUÀÄAn ¸Á: £ÁUÀ¨ÉãÁ¼À EªÀjUÉ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®zÀ°è »AzÉ PÀĽvÀ ¨Á¼À¥Àà UÀÄqÀUÀÄAn EªÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ  ¸ÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÉÆÃj±ÉnÖ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: «gÉñÀ £ÀUÀgÀ vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.10.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 351/2017  PÀ®A  279, 304[J] L¦¹
      ¢£ÁAPÀ: 15.10.2017 gÀAzÀÄ 08.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ «ªÀįï CAUÀªÀÄÄvÀÄÛ ¸Á|| PÉÆAUÀÄ£ÀUÀgÀ, vÁ||¥ÀgÀªÀÄwªÉîÆgÀ f||£ÁPÀªÀįï gÁdå vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ ¯Áj £ÀA§gÀ n.J£ï 28/J.¹ 8778 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ J£ï JZï 50 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ¢AzÀ D®ªÀÄnÖ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ©æÃqÀÓ ªÉÄðAzÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è ¯Áj ¥À°Ö ªÀiÁr PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ E£ÉÆߧâ ZÁ®PÀ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ DgÀÄäUÀªÀÄ ªÀAiÀiÁ 43 ªÀµÀð ¸Á||£ÉÆÃlPÁgÀ£ïPÀÄmÉÊ, PÀÄrNtÂ, gÀAUÀ¥Àà£ÁAiÀÄPÀ¥Á¼ÀåA, ¥ÉÆøÀÖ  AiÀÄgÁߥÀÄgÀA, vÁ|| & f|| £ÁªÀÄPÀ¯ï gÁdå vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ EvÀ¤UÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ F §UÉÎ CªÀjUÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzsÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ: 15.10.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁr vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ PÉ. eÉʱÀAPÀgÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚ£ï ¸Á:1/79 PÀÆqÀzÉÆgÉÊ, ¥ÉÆøÀÖ -M¼À¥À¼ÀAiÀÄA, vÁ®ÆPÀ: ¥ÀgÀªÀÄw, ªÉîÆgÀ f:£ÁªÀÄPÀ®è gÁdå vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.10.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

4] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 248/2017 PÀ®A  : 87 PÉ.¦ DåPÀÖ.
    ¢£ÁAPÀ: 15.10.2017 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ] gÀ« vÀA; zÉëAzÀæ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð ¸Á|| EAr PÉ E © vÁAqÁ 2] ºÀjñÀ vÀA; ªÀÄzsÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ;40 ªÀµÀð ¸Á|| PÉE© vÁAqÁ 3] PÀĪÀiÁgÀ vÀA; zÉÆArgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð ¸Á|| vÁAqÁ 4] ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA; ZÀAzÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ;35 ªÀµÀð ¸Á|| EAr PÉE© vÁAqÁ 5] ¸ÀAdÄ vÀA; zÉëAzÀæ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ;30 ªÀµÀð ¸Á|| EAr PÉE© vÁAqÁ 6] UÉÆæ vÀA zÉëAzÀæ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ;20 ªÀµÀð ¸Á|| EAr PÉE© vÁAqÁ  EªÀgÀÄ gÁAiÀįï zsÁ¨ÁzÀ »AzÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀAnUÀ¼À ªÀÄgÉAiÀÄ°è E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ 2370/- gÉÆÃR ºÀtzÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà f.J¸ï. ©gÁzÁgÀ ¦J¸ïL EAr ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.10.2017 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, October 16, 2017

ಅಕ್ರಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣ

Vijayapur District Police
Change within, Victory therein

CPÀæªÀÄ ±À¸ÁÛç¸ÀÛç ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ n¥ÀàuÉ


    EAr vÁ®ÆQ£À°è ²æà gÀ«ÃAzÀæ ²gÀÆgÀÄ, rJ¸ï¦ EAr ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ £ÀAzÀgÉrØ, ¹¦L, EAr ²æà JªÀiï.©.C¸ÉÆÃzÉ, ¹¦L, ZÀqÀZÀt EªÀgÀ £ÉvÀÈvÀézÀ vÀAqÀªÀÅ 1)C¯ÁÛ¥sÀ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ªÁ°PÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð ,¸Á: gÉêÀ¥Àà ªÀÄrØ,EAr «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ,2) PÉʯÁ¸À vÀAzÉ dÄð£À zÉÃPÀÄt ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð ,¸Á: £ÀgÉÆÃt f¯Éè: PÀ®§ÄgÀV,3) UËqÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÉÆPÀl£ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð ,¸Á:¢PÀìAV vÁ:C¥sÀd®¥ÀÄgÀ, 4)¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà CUÀ¸ÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð ,¸Á:¸Á®ÄlV vÁ:EAr «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, 5) UÀÄgÀħ¸À¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ zÉÆqÀØUÁtÂUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð ,¸Á:¸Á®ÄlV vÁ:EAr «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 6) UÀt¥Àw vÀAzÉ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ «ÃgÀ±ÀnÖ ¸Á|| ¥ÀqÀ£ÀÆgÀ vÁ|| EAr EªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MlÄÖ 11 PÀAnæ ¦¸ÀÆÛ® ºÁUÀÆ 18 ªÀÄzÀÄÝUÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀĪÁV EAr £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA-246,247/2017, EAr UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£ÁߣÀA-257,258/2017 ºÁUÀÆ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ  UÀÄ£ÁߣÀA-165/2017 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ.
      ²æà gÀ«ÃAzÀæ.PÉ.£ÁAiÉÆÌÃr, ¦L, f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀ «±ÉõÀ ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ,£ÉvÀÈvÀézÀ vÀAqÀªÀÅ 1)U˸À vÀAzÉ C¤Ã¸À ¸ÀÄvÁgÀ, 2) ºÉÊzÀgÀ vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ eÁ®UÉÃj E§âgÀÆ ¸Á:C¥sÀd®¥ÀÆgÀ lPÉÌ  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, ºÁUÀÆ 3)UÉ椀 vÀAzÉ ºÁf¸Á§ ¸ÁgÀªÁqÀ ¸Á: ü PÉÆïÁgÀ,4) ZÁAzÀ¦ÃgÁ vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀU˸À E£ÁªÀÄzÁgÀ,¸Á:¤¸ÁgÀªÀÄrØ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, 5) ºÀĸÉãÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ¸ÁºÉç ¥ÀmÉî ¸Á: ªÁr EªÀgÀ£ÀÄß zÁ½ ªÀiÁr §A¢ü¹ 7 PÀAnæ ¦¸ÀÆÛ® ºÁUÀÆ 19 UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£ÁߣÀA-261/2017,UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£ÁߣÀA-279/2017,d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£ÁߣÀA-133/2017 £ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

   ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ J¯ï.n, ¦L, r¹L©,£ÉvÀÈvÀézÀ vÀAqÀªÀÅ ¸À«ÄÃgÀ vÀAzÉ gÀeÁPÀ¸Á§ AiÀÄgÀUÀ®è ¸Á:¹AzÀV, EvÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹ EªÀ¤AzÀ  02 PÀAnæ ¦¸ÀÆÛ® ªÀÄvÀÄÛ 10 fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ UÉÆîUÀÄA§d ¦.J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÀÄ£ÁߣÀA-162/2017£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

ಅಂತರಾಜ್ಯ ಮನೆ ಕಳ್ಳರ ಬಂಧನ

Vijayapur District Police
Change within, Victory therein
CAvÀgÁdå ªÀÄ£É PÀ¼ÀîgÀ §AzsÀ£ÀÀ«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ°è EwÛZÉUÉ WÀn¹zÀ ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀædgÀtUÀ¼À vÀ¥Á¸ÀuÉ PÀÄjvÀÄ ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ UÀÄuÁgÉ ºÉZÀÄѪÀj ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà ¸ÀĤî PÁA§¼É ¹¦L UÉÆîUÀĪÀÄäd ªÀÈvÀÛ, ²æà J£ï.J¸ï.d£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉƼÀUÉÆ£ÀÄß vÀAqÀ DgÉÆævÀgÁzÀ
1)    ¨ÁzÀ¯ï vÀAzÉ ¸Á»wæ ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð GzÀÆåUÀ: §¼É ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| CdÄð£À £ÀUÀgÀ G¨ÉzÀįÁè UÀAeï DARPÉÃqÀ f¯Áè gÁAiÀĸÉãï gÁdå ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀ
2)   ¥ÀzÀA @ ¦zÀÄðªÀiï vÀAzÉ ²ªÀ§PÀë @ ¥ÉʪÀÄ¯ï ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð GzÀÆåUÀ: §¼É ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| gÁºÀvï PÁ®¤ PÀgÉÆÃzï ºÀÄdÆgï §Æ¥Á¯ï gÁdå ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀ

                   gÀªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÀ¼ÉzÀ 3 wAUÀ½AzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ°è 5 ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ §UÉÎ w½zÀħA¢zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À°è d®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è 3, UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è 1, ºÁUÀÆ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ°è 1, ¥ÀæPÀgÀtªÁVgÀÄvÀÛªÉ.
       ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ vÁ¨Á¢AzÀ 200 UÁæA §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ, 1 PÉf ¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 8 ªÁZÀÄUÀ¼À£ÀÄß MlÄÖ C.¸À.Q: 7 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

     ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀt ¨Éâü¸ÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁzÀ ²æà ¸ÀĤî PÁA§¼É ¹¦L UÉÆîUÀĪÀÄäd ªÀÈvÀÛ, ²æà J£ï.J¸ï.d£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ J¸ï. J¸ï. ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ, ©.JA.¥ÀªÁgÀ, n.JA.¸ÉïÁgï, ²ªÀÅ C½îVqÀzÀ, ¹zÀÄÝ zÁ£À¥ÀàUÉÆüÀ, ºÀvÀÛgÀQºÁ¼À, ºÁUÀÆ ªÀ£ÀdÌgÀ gÀªÀgÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèX¸À¯ÁVzÉ. 

ಅಕ್ರಮ ಕಂಟ್ರಿ ಪಿಸ್ತೂಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪಿತರ ಬಂಧನ

Vijayapur District Police
Change within, Victory therein

CPÀæªÀÄ PÀAnæ ¦¸ÀÆÛ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀÄÝUÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ  ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆævÀgÀ §AzsÀ£À         EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ f¯ÉèAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è CPÀæªÀıÀ¸ÁÛç¸ÀÛçUÀ¼À §¼ÀPÉ ºÉZÁÑUÀÄwÛgÀĪÀ »Ã£À߯ÉAiÀÄ°è, £ÁªÀÅ CPÀæªÀÄ ±À¸ÁÛç¸ÀÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀĪÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄlÖ ºÁPÀ®Ä ¸À¨sÉ £Àqɹ ¤zÉÃð±À£À ¤ÃrzÀÄÝ, ¤zÉÃð±À£À ªÉÄÃgÉUÉ ²æà PÀÄ®¢Ã¥ï PÀĪÀiÁgï Dgï. eÉÊ£ï L¦J¸ï ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è,  ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ UÀÄuÁgÉ, ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà gÀ«ÃAzÀæ ²gÀÆgÀÄ. rJ¸ï¦ EAr, ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ £ÀAzÀgÉrØ. ¹¦L EAr, ²æà gÀ«ÃAzÀæ.PÉ.£ÁAiÉÆÌÃr. ¦L f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀ, JªÀiï.©.C¸ÉÆÃzÉ. ¹¦L, ZÀqÀZÀt, ªÀÄvÀÄÛ f¯ÉèAiÀÄ £ÀÄjvÀ ¹§âA¢AiÀÄ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀa¸À¯ÁVzÀÄÝ,
       ¸ÀzÀj vÀAqÀªÀÅ f¯ÉèAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ±À¸ÁÛç¸ÀÛç PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ½AzÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 f¯ÉèAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ±À¸ÁÛç¸ÀÛç ¥ÀÆgÉÊPÉAiÀÄÄ ªÀÄzÀå¥ÀæzÉñÀzÀ gÁdåzÀ PÉ®ªÀÅ ªÀåQÛUÀ½AzÀ DUÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.09.2017 jAzÀ 25.09.2017 gÀAzÀÄ  F ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ UÀÄuÁgÉ, ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è «±ÉõÀ vÀAqÀªÀÅ ªÀÄzÀå¥ÀæzÉñÀzÀ §gÀªÁt ªÀÄvÀÄÛ zsÁgÀ f¯ÉèUÀ¼ÀUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°è PÀAnæ ¦¸ÀÆÛ®UÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ zÉñÀzÀ ««zsÀ gÁdåUÀ½°è£À C¥ÀgÁ¢üUÀ½UÉ CPÀæªÀÄ ¸À±ÁÛç¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉÊPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀgÀ PÀÄjvÀAvÉ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹zÀÝgÀ°è, ªÀÄzÀå¥ÀæzÉñÀzÀ zsÁgÀ f¯ÉèAiÀÄ UÀAzsÀªÁtÂAiÀÄ §ZÀÑ£À¹AUÀ vÀAzÉ ªÀiÁ£À¹AUÀ ¸ÀzÁðgÀ EvÀ£ÀÄ  ºÁUÀÆ EªÀ£À ¸ÀA§A¢ü vÀ£ÀªÀÄ£À¹AUÀ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä gÁdåzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, PÀ®§ÄgÀV ªÀÄvÀÄÛ ©ÃzÀgÀ f¯ÉèUÀ¼À°è£À PÉ®ªÀÅ Qæ«ÄãÀ¯ï »£À߯Éà EgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ eÉÊ®£À°ègÀĪÀ AiÉÄÃeÁd vÀAzÉ §AzÉãÀªÁd ¥ÀmÉî ¸Á:£ÀAzÀgÀV vÁ: EAr EªÀ£ÉÆA¢UÉ  ¸ÀA¥ÀPÀðºÉÆA¢ CPÀæªÀÄ ¦¸ÀÆÛ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀÄÝUÀÄAqÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 EzÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ «±ÉõÀ vÀAqÀªÀÅ  ¢£ÁAPÀ: 15.10.2017 jAzÀ 16.10.2017 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è f¯ÉèAiÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀ, EAr ªÀÄvÀÄÛ ZÀqÀZÀt ¥ÀlÖtzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr  DgÉÆævÀgÁzÀ
1)   C¯ÁÛ¥sÀ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ªÁ°PÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð ,¸Á: gÉêÀ¥Àà ªÀÄrØ,EAr
 «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ,
2) PÉʯÁ¸À vÀAzÉ dÄð£À zÉÃPÀÄt ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð ,¸Á: £ÀgÉÆÃt f¯Éè: PÀ®§ÄgÀV,
3) UËqÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÉÆPÀl£ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð ,¸Á:¢PÀìAV vÁ:C¥sÀd®¥ÀÄgÀ,
4) ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà CUÀ¸ÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð ,¸Á:¸Á®ÄlV vÁ:EAr «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ,
5) UÀÄgÀħ¸À¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ zÉÆqÀØUÁtÂUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð ,¸Á:¸Á®ÄlV vÁ:EAr «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
6) UÀt¥Àw vÀAzÉ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ «ÃgÀ±ÀnÖ ¸Á|| ¥ÀqÀ£ÀÆgÀ vÁ|| EAr
7) U˸À vÀAzÉ C¤Ã¸À ¸ÀÄvÁgÀ, ¸Á:C¥sÀd®¥ÀÆgÀ lPÉÌ  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
8) ºÉÊzÀgÀ vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ eÁ®UÉÃj  ¸Á:C¥sÀd®¥ÀÆgÀ lPÉÌ  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ,
9) UÉ椀 vÀAzÉ ºÁf¸Á§ ¸ÁgÀªÁqÀ ¸Á: ü PÉÆïÁgÀ,
 10) ZÁAzÀ¦ÃgÁ vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀU˸À E£ÁªÀÄzÁgÀ,¸Á:¤¸ÁgÀªÀÄrØ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ,
11) ºÀĸÉãÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ¸ÁºÉç ¥ÀmÉî ¸Á: ªÁr f¯Áè|| UÀÄ®§UÁð
12) ¸À«ÄÃgÀ vÀAzÉ gÀeÁPÀ¸Á§ AiÀÄgÀUÀ®è ¸Á:¹AzÀV,
gÀªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 20 CPÀæªÀÄ PÀAnæ ¦¸ÀÆÛ® ºÁUÀÆ 49 ªÀÄzÀÄÝ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É MlÄÖ 09 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß f¯ÉèAiÀÄ ««zsÀ oÁuÉUÀ¼À°è  zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
    ¸ÀzÀj «±ÉõÀ vÀAqÀªÀÅ ªÀÄzÀå¥ÀæzÉñÀzÀ zsÁgÀ f¯ÉèAiÀÄ §ZÀÑ£À¹AUÀ ªÀÄvÀÄÛ §gÀªÁt f¯ÉèAiÀÄ vÀ£ÀªÀÄ£À¹AUÀ EªÀgÀ£ÀÄß ²ÃWÀæzÀ°è §A¢ü¸ÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ EnÖzÀÄÝ ºÁUÀÆ f¯ÉèAiÀÄ°è E£ÀÆß PÉ®ªÀgÀÄ EªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆA¢zÀÄÝ CªÀgÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w EzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼°è PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀÄî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

    »ÃUÉ MlÄÖ 20 PÀAnæ ¦¸ÀÆÛ®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 49 UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ «±ÉõÀ vÀAqÀzÀ PÁAiÀÄðªÀÅ ±ÁèWÀ¤ÃAiÀĪÁzÀÄÝ DzÀÝjAzÀ F vÀAqÀzÀ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ  ¹§âA¢UÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛ §ºÀĪÀiÁ£À ¤Ãr EªÀjUÉ ¥ÀÆævÁ컸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

MOTOR CYCLE RECOVERED IN SINDAGI PS

Vijayapur District Police
Change within, Victory therein

¹AzÀV ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è 22 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®ÄUÀ¼À ªÀ±ÀÀ        ²æà PÀÄ®¢Ã¥ï PÀĪÀiÁgÀ eÉÊ£ï L¦J¸ï ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ qÁ|| ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ UÀÄuÁj ºÉZÀÄѪÀj ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è, EAr G¥À«¨sÁUÀzÀ rJ¸ï¦ ²æà gÀ«ÃAzÀæ ²ÃgÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹¦L ¹AzÀV ²æà J¸ï.© £ÁåªÀÄtÚªÀgÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ vÀAqÀ DgÉÆævÀgÁzÀ
1] PÀıÀ¥Àà vÁ¬Ä: gÀÄPÀ̪Àé vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ- 43 ªÀµÀð ¸Á: zÉøÁ¬Ä EAUÀ¼ÀV vÁ: aPÉÆÌÃr 
    ºÁ: ªÀ: C¯Áè¥ÀÆgÀ  vÁ: eÉêÀVð f: PÀ®§ÄVð
2] §¸À¥Àà vÀA; CªÉÆÃX £ÁAiÉÆÌÃr.ªÀAiÀiÁ- 35 ªÀµÀð ¸Á: SÉÊ£ÀÆgÀ vÁ: ¹AzÀV.

       gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁr ºÉaÑ£À «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ ¸ÀzÀj E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ ¨É¼ÀUÁ« f¯ÉèAiÀÄ CxÀtÂ, aPÉÆÌÃr, ºÁUÀÆ PÀ®§ÄgÀV, ªÀÄvÀÄÛ ºÀħâ½î ±ÀºÀgÀzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà eÁUÉUÀ¼À°è ¤°è¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉAqÀ¯ï ¯ÁPï ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ w½zÀħA¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ 22ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ,  EzÀgÀ MlÄÖ QA: 9 ®PÀë DVgÀÄvÀÛzÉ.
     ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀt ¨Éâü¸ÀĪÀ°è ¦.J¸ï.L. [PÁ,¸ÀÄ] ¤AUÀ¥Àà ¥ÀÆeÉÃj. ¹AzÀV ¦.J¸ï. J.J¯ï.ºÉƸÀªÀĤ J.J¸ï.L.¹AzÀV ¦.J¸ï. ªÀÄvÀÄÛ ¹AzÀV ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ JZï.J¸ï. §UÀ° J¸ï.©.GªÀÄgÁt J.J¸ï.£ÁAiÉÆÌÃr L.ªÁAiÀiï.zÀ¼ÀªÁ¬Ä J¸ï.J¸ï.CªÀįÁå¼À. J¸ï.¦.ºÀÄt¹PÀnÖ JZï.n.UÉÆÃqÉPÀgÀ J£ï.J£ï.¥ÀÆeÁj ¦.JZï.¥ÀÆeÁj J¸ï.J¸ï.£ÁnÃPÁgÀ J¸ï.Dgï.ZÀªÁít ªÁAiÀiï.PÉ.GPÀªÀÄ£Á¼À. JªÀiï.©.£ÁnÃPÁgÀ J¸ï.f.UÀAUÀ£À½î J.J¸ï.PÀÄA¨ÁgÀ J¸ï.PÉ.AiÀļÀ¸ÀAV, Dgï.J¯ï.PÀnÖªÀĤ gÀªÀgÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèX¸À¯ÁVzÉ.