Facebook

Number of Visitors

Thursday, November 23, 2017

DAILY CRIME NEWS ON 23-11-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.
1] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 187/2017 PÀ®A: 279 337. 338 304(J) L.¦.¹
       ¢£ÁAPÀ; 21.11.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 14:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UËqÀ¥ÀàUËqÀ vÀA:¥ÀgÀUËqÀ ªÉÄÊUÀÄgÀ ¸Á:§§¯ÉñÀégÀ vÁ:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ: PÉ.J.46/F-3869 £ÉÃzÀÝgÀ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¸ÀzÀgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï »A¢£À ²Ãn£À°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÉÄÊvÀ: gÁªÀÄtÚ vÀA:ZÀ£ÀߪÀÄ®è¥Àà ªÀÄgÀ£ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ:70 ªÀµÀð eÁw:»AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:§§¯ÉñÀégÀ EvÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀ®UÀÄQð ªÀiÁUÀðªÁV §§¯ÉñÀégÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV, PÀ®UÀÄQð gÉʯÉé UÉÃl zÁn ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀmÁUÀ, Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ªÀ ¤®ðPÀë£ÀvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¼ÀĪÀAvÉ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹, vÀ£Àß »A¢¤ ²Ãn£À°è PÀĽvÀ EzÀgÀ°è ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÉÄÊvÀ: gÁªÀÄtÚ vÀA:ZÀ£ÀߪÀÄ®è¥Àà ªÀÄgÀ£ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ:70 ªÀµÀð EvÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ,§®UÀtÂÚUÉ,§®UÉÊUÉ, ªÀÄÄArUÉ, JqÀUÁ® ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖUÁAiÀÄ¥Àr¹, G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©.J¯ï.r.E D¸ÀàvÉæ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ°è zÁR¯ÁV ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ ¸À®ÄªÁV «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ ªÉʵÀÚ« D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ®èzÉÃ, vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ §®UÁ°UÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ §®UÉÊUÉ ¸ÁzsÁ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA:gÁªÀÄtÚ ªÀÄgÀ£ÀÆgÀ ¸Á:§§¯ÉñÀégÀ vÁ:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.11.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 184/2017 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPÀÖ        
          ¢£ÁAPÀ 22.11.2017 gÀAzÀÄ 10.45 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] C©Ã§ vÀA¢ ºÁf¯Á® ±ÉÃR ªÀAiÀiÁ-33 ªÀµÀð, ¸Á: wPÉÆÃmÁ FvÀ£ÀÄ wPÉÆÃmÁ §¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ §gÀ ºÉÆUÀĪÀ d£ÀjUÉ PÀÆV PÀgÉzÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt ªÀÄoÀPÁ JA§ N¹ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ1] gÉÆÃR ºÀt 800/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2] N¹ §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ 3] ¥Éãï MAzÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: PÀĪÀiÁgÀ ºÁqÀPÁgÀ ¦J¸ïL wPÉÆÃmÁ ¦J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.11.2017 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] §§¯É±ÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 215/2017  PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 22.11.2017 gÀAzÀÄ 17.20 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) FgÀtÚ  ±À²PÁAvÀ CªÀÄgÀ¥ÀàUÉÆüÀ. ¸Á: dĪÀÄ£Á¼À 2)²æñÉÊ® PÀA¨ÁgÀ. 3) ¸ÀAvÉÆõÀ ºÁ¢ªÀĤ, E§âgÀÄ ¸Á: dĪÀÄ£Á¼À,3)ªÀ°è¸Á§SÁ£É  4]ªÀi˯Á° UÀqÀ¢¤ß¸Á: E§âgÀÆ ¸ÀªÀ£À½î EªÀgÀÄ zÀzÁªÀÄnÖ UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ©æÃeï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ E¹àmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï C£ÀÄߪÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ M§â£ÀÄ ¹PÀÄÌ, 04 d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÀ vÁ¨sÁ¢AzÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ®Ä 1) 3200 gÀÆ gÉÆÃR ºÀt 2) 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ CQ:00-00 gÀÆ F §UÉÎ ¸À: vÀ:  ªÀÄ°èPÁdÄð£À.©.©gÁzÀgÀ ¦J¸ïL §§¯ÉñÀégÀ ¦J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.11.2017 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 157/2017  PÀ®A: 78(3)       PÉ.¦.DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 22.11.2017 gÀAzÀÄ 12.40 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ºÀĸÉãÀ vÀA; ¦ÃgÀªÀĺÀäzÀ ªÀÄįÁè ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð ¸Á|| D®UÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ D®UÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀtªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ 1 gÀÆ UÉ 80 PÉÆqÀĪÀ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ M ¹ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À: vÀ:  ©.«.£ÁåªÀÄUËqÀ ¦.J¸ï.L PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.11.2017 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.5] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 288/2017  PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].
     ¢£ÁAPÀ: 22-11-2017 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ CªÉÆX vÀAzÉ ®UÀ±ÉÃ¥Àà  PÀPÉÌgï @ PÀPÀgÁåUÉƼÀ ¸Á; vÉ£Éß½î vÁ; EAr eÁå£À rAiÀÄgï  PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28/-8361  £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ  CzÀgÀ ªÀiÁ°PÀ. ªÀiÁ°PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢®è FvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß  PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 11). eÁå£ï rAiÀÄgï PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ MAzÀÄ CzÀgÀ ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ PÉJ-28/-8361 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀPÉÌ eÉÆÃqÀuÉ EzÀÝ mÉæîgÀ ¥Á¹AUÀ £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è. CzÀgÀ°è CzÀð ¨Áæ¹£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ C;Q 1000/-gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: 02 ®PÀë gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ. r.J£ï,vÀ¼ÀªÁgÀ J.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.11.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 391/2017  PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ
     ¢£ÁAPÀ: 16.08.2016 gÀAzÀÄ 16:00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ®PÀ̪Àé vÀA ¤AUÀ¥Àà PÀlUÉÃj  ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð ¸Á:EªÀtV. vÁ:§ ¨ÁUÉêÁr EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:16-08-2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10 UÀAmɬÄAzÁ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ CªÀ¼ÀÄ AiÀÄƪÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV J°èAiÉÆà ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ  PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æÃ. ¤AUÀ¥Àà vÀA ªÀÄÄvÀÛ¥Àà PÀlUÉÃj  ¸Á; EªÀtV vÁ|| § ¨ÁUÉêÁr. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.11.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 166/2017  PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï [Dgïr] 1957 ¤AiÀĪÀÄ 4 & 4 [1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ  3, [1] 42 & 31 [6].
       ¢£ÁAPÀ: 22.11.2017 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²æÃPÁAvÀ. AiÀĪÀÄ£À¥Àà. PɼÀUÉÃj ¸Á: ªÀÄÄvÀÛV n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ- fJ-01/«-5165£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV J°èAzÀ¯ÉÆà ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄvÀ£Àßn¥ÀàgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.11.2017 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 188/2017  PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 21.11.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ  23:15 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀA:ªÀÄ®è¥Àà ¹AzÀV ªÀAiÀiÁ:38 ªÀµÀð ¸Á:vÀ¼ÉêÁqÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 10 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ vÀ¼ÉêÁqÀ EªÀgÀÄ vÀ¼ÉªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀªÁV gÉÆPÁÌ ºÀaÑ E¸ÉÃàl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ  ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄäzÀÄ PÀ®A:87 Pɦ DåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¸À||vÀ|| ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1)E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ 52 C:Q:00:00 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 14720:00 gÀÆ F §UÉÎ ¸À: vÀ: J¸ï JA ºÉÆlUÁgÀ J.J¸ï.. ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉ oÁuÉ  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.11.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.