Thursday, May 25, 2017

ADARSHA NAGAR POLICE STATION NEW BEAT MAP


DAILY NEWS ON 25/05/2017


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ

  ¢£ÁAPÀ: 25.05.2017

1] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 101/17  PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï.«í DåPïÖ.

      ¢£ÁAPÀ: 23.05.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 20.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ  ªÀĸÀÆw vÀAzÉ «oÉÆèÁ CUÀ¸ÀgÀ ¸Á: EAZÀUÉÃj [mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ. PÉJ 28 n 4637 mÁæAiÀÄ° £ÀA.PÉJ 28 n 4638 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß EAZÀUÉÃj ªÀiÁºÁ«ÃgÀ vÁAqÉ PÀqɬÄAzÀ EAZÀUÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ ¤®ðPÀëvÀåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ EAZÀUÉÃj PÀqɬÄAzÀ vÁAqÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïè £ÀA§gÀ PÉJ 37 PÉ 9696 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïè ZÁ®PÀ zÉøÀÄ vÀAzÉ gÁªÀĹAUï gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ-48 EvÀ¤UÉ vɯÉUÉ ¨ÁjUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ gÁªÀĹAUÀ vÀAzÉ ºÀÆ§Ä gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ-70 ¸Á: EAZÀUÉÃj ªÀiÁºÁ«ÃgÀ vÁAqÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] PÉƯÁígÀ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 78/2017 PÀ®A: 323,324, 504, 506 R/W34 IPC & 3 [1], [10], SC/ST PA ACT-1989

       ¢£ÁAPÀ: 21.05.2017 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] PÀįɥÀà. ªÀÄ®è¥Àà. E¨Áæ»A¥ÀÆgÀ  2] ¨Á§Ä. vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà. UÀÆVºÁ¼À ¸Á: E§âgÀÆ PÀÆqÀV DgÉÆævÀgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ-¥ÀæPÁ±À£ÀÄ HgÀPÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉïÉé ¸ÉÖõÀ£ïzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ E¨Áæ»A¥ÀÆgÀgÀªÀgÀ zÁ¨ÁzÀ°è ¤ÃgÀÄPÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ zÁ¨ÁzÀ°èzÀÝ DgÉÆævÀjUÉ ¤ªÀÄä J° ¥ÀqÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ UÀÄwÛUÉ »r¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉýzÁUÀ, DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ K ªÀiÁ¢UÀ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ¥ÀqÀ K£ÀÄ PÉüÀÄwÛAiÉÆà CAvÁ ºÀ®PÀmï ¨ÉÊAiÀÄ°PÉÌ ºÀwÛzÁUÀ, ¥ÀæPÁ±À£ÀÄ »ÃUÉÃPÉ ºÀ®PÀmï ¨ÉÊAiÀÄÄwÛj ¤ªÀÄUÉãÀÄ CA¢gÀÄvÉÛ£É CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ K ªÀiÁ¢UÀ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄUÉ wgÀÄV ªÀiÁvÁqÀÄwÛÛAiÀiÁ CAvÁ eÁw JwÛ ºÀ®PÀmï  ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ DgÉÆæ £ÀA; 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀæPÁ±À£À JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ zÁ¨Á¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀAzÀÄ F ªÀÄUÀ£ÀzÀÄ ¸ÉÆPÀÌ ¨Á¼À DUÉÃzÀ CAvÁ CAzÀªÀ£É vÀ£Àß PÁ®°èAiÀÄ PÉgÀÄ¢AzÀ, DgÉÆæ £ÀA: 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ F ªÀiÁzÀgÀ ¸Àƽ ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ GgÁUÀ ¸ÉÆPÀÌ ¨Á DUÉÃzÀ EªÀ¤UÉ ©qÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ CAzÀªÀ£É PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ. ²ªÁ£ÀAzÀ. ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð eÁw-»AzÀÆ ªÀiÁzÀgÀ¸Á: PÀÆqÀV. vÁ: §¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2017 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] D®ªÉÄî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 110/2017  PÀ®A : 279-304[J] L.¦.¹  ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï «í DåPïÖ   

      ¢£ÁAPÀ:  24.05.2017 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨ÉÆÃgÀ UÁr £ÀA: PÉJ 22/J- 0323 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ£ÀªÀÄÆzÀ E¯Áè [Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É] £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¨ÉÆÃgÀ UÁr ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¨ÉÆÃgÀ UÁr £ÉÃzÀÝ£ÀÄß D¸ÀAVºÁ¼À UÁæªÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ D¸ÀAVºÁ¼À¢AzÀ C®ºÀ½îUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è  ¨ÉÆÃgÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹzÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA: PÉJ 28/EeÉ 6365 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ ¤°è¹zÀÄÝ F ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀzÀ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀ̼ÁzÀ §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÁ£ÀAzÀ zÀÄzÀÝV ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄzÀj EªÀ¼À ¹ÃgÉUÉ ¨ÉÆÃj£À UÁrAiÀÄ »A¢£À UÁ°AiÀÄ ªÀÄqÀUÁqÀðzÀ PÀ§âtzÀ ¥ÀnÖ vÁV ¹ÃgÉUÉ ¹PÀÄÌ eÉVÎzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀÄä¼ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À UÁ° ¨Á¬Ä°è ©zÁÝUÀ CªÀ¼À §®UÉÊ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ªÉÄÃ¯É ºÁ¬ÄÝjAzÀ CªÀ¼À §®UÉÊ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°UÉ ¨Áj UÁAiÀĪÁV ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É.¨ÉÆÃj£À UÁrAiÀÄ qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ JQìqÉAl ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ±ÀAPÀgÀ°AUÀ vÀAzÉ AiÀıÀªÀAvÀ ¸ÀAUÉÆÃV ¸Á: ªÀÄzÀj vÁ: ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÁA¢üZËPÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 156/2017  PÀ®A : ªÀÄ»¼É PÁuÉ

      ¢£ÁAPÀ: 11.05.2017 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ¸ÀĸÁä vÀAzÉ ²ªÁ£ÀAzÀ ºÀ¼ÀPÀnÖ  ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð  eÁw; »AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ  ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¹zÉÝñÀégÀ PÁ®¤  EªÀ¼ÀÄ NtÂAiÀÄ°è §mÉÖ ºÉÆ°¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ  E°èAiÀĪÀgÉUÉ  ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÀ ªÀÄÄgÀUÉ¥ÀàÀ ºÀ¼ÀPÀnÖ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¹zÉÝñÀégÀ £ÀUÀgÀ ¤AiÀÄgï ElÖV ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥ï CxÀt gÉÆÃqÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÁA¢üZËPÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 158/2017  PÀ®A : 3 gÉ/ªÀÅ 7 CUÀvÀå ªÀ¸ÀÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝà 1955

      ¢£ÁAPÀ:  24.05.2017 gÀAzÀÄ 13:30 UÀAmÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1)C¤Ã® vÀAzÉ  ªÀÄÄgÀUÉÃ¥Àà PÉÆÃ¥ÀàzÀ ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÉÆÃqÀ¨Á¼Á ªÀiÁ¯Á ºÀwÛgÀ ªÀÄ£É ¸ÀgÀPÁgÀzÀªÀgÀÄ  ¥ÀrvÀgÀ aÃnzÁgÀjUÉ «vÀj¸À ¨ÉÃPÁzÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV ºÉaÑ£À ¨ÉïÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀAUÀ滹 ElÄÖPÉÆAqÀ C¥ÀgÁzsÀ.  d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1)  ¥ÀrvÀgÀ CQÌ vÀÄA©zÀ 8 ¥Áè¹ÖPï UÉÆçgÀ aîUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ vÀÆPÀ 2  QéAl¯ï 56 PÉf DUÀÄwÛzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ Q: 3.840=00 gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ F §UÉÎ £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ fêÀ¥Àà ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ-47 ªÀµÀð eÁw-»AzÀÄ ®ªÀiÁt GzÉÆåÃUÀ-DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ºÁUÀÆ UÁæºÀPÀgÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À E¯ÁSÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] ZÀqÀZÀt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 158/2017  PÀ®A : 78(3) PÉ. ¦. DåPïÖ. 

      ¢£ÁAPÀ: 24.05.17 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.15 UÀAmÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ E¯Á¬Ä vÀA/ C«ÄãÀ¸Á§ £ÀzÁ¥sÀ ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð, ¸Á:GªÀÄgÁtÂ, vÁ:EAr. £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ 01/- gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N. ¹ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. MlÄÖ d¥ÁÛzÀ ºÀt: 360/-gÀÆUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æÃ, ¤AUÀ¥Àà. JZï. ¥ÀÆeÉÃj, ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ.gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2017 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, May 24, 2017

DAILY NEWS ON 24/05/2017


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ

  ¢£ÁAPÀ: 24.05.2017

1] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 109/17  PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï.«í DåPïÖ.

      ¢£ÁAPÀ: 23.05.2017 gÀAzÀÄ 13:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨ÉÆïÉÃgÉÆà fÃ¥À £ÀA: PÉJ-28 JªÀiï-8120 ZÁ®PÀ, ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸À £ÀªÀÄÆ¢®è. vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ fÃ¥À£ÀÄß D®ªÉÄî-¹AzÀV ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è D®ªÉÄî PÀqɬÄAzÀ ¹AzÀV PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ D®ªÉÄî¢AzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ  lA-lA £ÀA: PÉJ-28/¹-7422 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ lA-lA zÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä gÁdÄ AiÀĪÀÄ£À¥Àà §dAwæ, ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ FvÀ£À vɯÉUÉ ¨sÁj WÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, £ÀfÃgÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ £ÀzsÁ¥sÀ, ¸Á: §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ FvÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ f¯Áè¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ 12:00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, E£ÀÄß½zÀ 1] ±ÀgÀt¥Àà ²ªÀ¥Àà ªÀiÁ®zÀ, 2] ªÉÄî¥Àà ªÀiÁ¼À¥Àà ªÀiÁ®zÀ, 3] ¯ÁAiÀÄPÀ°Ã ºÀĸÉãÀ¸Á§ £ÀzsÁ¥sÀ, 4] ±ÀAPÀgÀ UÀÄgÀ¥Àà ºÀÄgÀ¸ÀUÀÄAr, 5] ªÀiÁ¼À¥Àà ªÀÄqÀØ¥Àà zÉêÀgÀªÀĤ, ¸Á: J®ègÀÆ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj WÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, fÃ¥À qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß w½¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ®PÀëöät AiÀĪÀÄ£À¥Àà §dAwæ, ¸Á: §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ, vÁ: ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉƯÁígÀ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 77/2017 PÀ®A: 279, 338, 304(J) 283 L.¦.¹.
       ¢£ÁAPÀ: 23.05.2017 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÉÄÊvÀ; gÁdÄ. ¸ÀPÁgÁªÀÄ. PÀl§gÀ ¸Á: PÉƯÁígÀ PÁgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28 ¦-1588£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 2] £ÁUÀ¥Àà. ¤Ã®¥Àà. zÀ¼ÀªÁ¬Ä ¸Á: PÀÄ¥ÀPÀrØ §Ä¯ÉÃgÉÆUÀÆqÀìfÃ¥À £ÀA;PÉJ-28 ©-1372 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ £ÀA; 1 £ÉÃzÀªÀ£ÁzÀPÁgÀ £ÀA§gÀPÉJ-28/¦-1588 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÉqÀ¸ÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ PÉƯÁígÀ PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ C«ZÁgÀ ªÀ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛUÉ CqÀvÀqÉ AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀ ÄzÀAqÉAiÀÄ°è ¤°è¹zÀ DgÉÆæ £ÀA: 2 £ÉÃzÀªÀ£À §Ä¯ÉÃgÉÆà UÀÆqÀì fÃ¥À £ÀA: PÉJ-28 ©-1372 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢£À ¨ÁdÄrQÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹  PÁj£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÁQëzÁgÀ d£ÀgÁzÀ-1] gÁªÀÄtÚ. PÀl§gÀ FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt  ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ 2] ªÀĺÀäzÀ ¥ÀmÉî. SÁ£ÀߪÀgÀ FvÀ¤UÀÆ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ ¨sÁj ¥ÉlÄÖUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ D §UÉÎ G¥ÀZÁgÀPÉÌ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀPÉÌ MAiÀÄÄåªÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀgÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ PÉA¥ÀAiÀiÁå. vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ. PÀl§gÀ,  ¸Á: PÉƯÁígÀ. vÁ: §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr. f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2017 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/2017  PÀ®A : 498 [J] 323. 504 gÉ/ªÀÅ 34 L.¦.¹ 
      ¢£ÁAPÀ:  04.05.2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07.15  UÀAmÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] UÉÆÃzÁ¨Á¬Ä ¥Ánî 2] ¸ÀĪÀiÁ@ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ zÉñÀªÀÄÄR 3] ¹AzsÀÄ @ UÀÄgÀ¹zÀݪÀÄä vÀA¢ ªÀÄ®èPÁdÄðUËqÀ ¥Ánî 4] ªÀįÉèñÀ¥ÀàUËqÀ ¥Ánî ¸Á:: J®ègÀÆ JtÂÚªÀqÀUÉÃj vÁ®ÆPÀ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ºÁ° ªÀ¹Û «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ, £Á¢¤AiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ¦gÁå¢AiÀÄÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV £ÀqÉAiÀÄ®Ä UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁV¤AzÀ ¦gÁå¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ¸Àj E¯Áè, ¤£Àß PÁ®ÄÎt ¸Àj E¯Áè, ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ MA¢¯Áè MAzÀÄ £É¥À ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÝ®èzÉ, ¦AiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ¨É½UÉÎ ¨ÉÃUÀ£É AiÀiÁPÀ K¼À°®è CAvÁ CvÉÛ ¨ÉÊAiÀÄ°PÉÌ ºÀwÛzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÉ¯É £ÉÆÃAiÀÄÄwÛvÀÄÛ CzÀPÉÌ K¼À°¯Áè FUÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ E§âgÀÆ £Á¢¤AiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ wgÀÄV ªÀiÁvÁrÛÃAiÀiÁ ¤£Àß ¸ÉÆPÀÌ ¨sÁ¼À DUÉÊw CAvÁ J®ègÀÆ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÁ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QjQj ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ±ÉéÃvÁ @ CAd° UÀAqÀ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ¥Ánî¸Á|| JtÂÚªÀqÀUÉÃj vÁ:: ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ ºÁ° ªÀ¹Û D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2017 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2017  PÀ®A : 15 (A), 32 (3) K.E.Act
      ¢£ÁAPÀ:  23.05.2017 gÀAzÀÄ 18.15 UÀAmÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ «±Àé£ÁxÀ vÀA ªÀÄ®è¥Àà RÆr ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð ¸Á|| ºÉ¨Áâ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ PÉÆ®Ø ræAPïì CAUÀqÀAiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°Ã£À «ªÀgÀ 8 pm CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÝ 02 SÁ° ¸ÀgÁ¬Ä mÉmÁæ ¥ÁQÃmïUÀ¼ÀÄ 2. SÁ° ¥Áè¹ÖPï UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ 02 F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà gÁeÉñÀ. J¸ï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2017 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, May 23, 2017

DAILY NEWS ON 23/05/2017


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ

  ¢£ÁAPÀ: 23.05.2017
 

1] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/17  PÀ®A 341, 323, 324, 326, 354, 504, 506 ¸ÀºÀ 34 L¦¹       
     ¢£ÁAPÀ:20.05.2017  gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 13.00 UÀAmɬÄAzÀ 13.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è. EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 01] ±ÁAvÀ¥Àà vÀA, ¤AUÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ 02] §¸À¥Àà vÀA, ±ÁAvÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ 03] ¨ÉÆÃgÀªÀÄä UÀA, ±ÁAvÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ 04] UÀAUÀªÀé UÀA, §¸À¥Àà ©gÁzÁgÀ ¸Á|| J®ègÀÆ ¥ÀqÉÃPÀ£ÀÆgÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ SÁ¸Á ¸ÀA§A¢PÀjzÀÄÝ CªÀgÀªÀgÀ ªÀÄzÀå d«ÄãÀzÀ°è ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸À®ÄªÁV vÀAmÉ-vÀPÀgÁgÀÄUÀ½zÀÄÝ CgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀgÁV PÉÊAiÀÄ°è ¸À°PÉ, §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ²ÃgÉ ¸ÉgÀUÀ »rzÀÄ dUÁår ºÉÆr-§r ªÀiÁr ºÀ®Ìmï ¨ÉÊzÁrzÀÝ®èzÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ FvÀ¤UÉ ºÉÆr=§r ªÀiÁr ¨sÁjà gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ºÀ®Ìmï ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.F §UÉÎ ²¯Áà @ ±ÉʯÁ UÀA, gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ  ¸Á; ¥ÀqÉÃPÀ£ÀÆgÀ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.05.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
 
2] vÁ½PÉÆÃn oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 127/2017 PÀ®A: 279, 337, 338, L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ.
       ¢£ÁAPÀ:17.05.2017 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] PÉJ¸ïDgïn.¹ §¸ïì £ÀA- PÉJ-28. J¥ï.-1584. £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀªÀÄÆzÀ E¯Áè, 2] n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀªÀÄÆzÀ E¯Áè. ²æà J£ï,J¸ï. zÉñÀªÀÄÄR ¸Á|| PÀÄAZÀUÀ£ÀÆgÀ. ºÁ° ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀzÀÄ. £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¦gÁå¢ ¥Àwß ®Qëöäà ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ UÀÄgÀĨÁ¬Ä E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ïì £ÀA- PÉJ-28. J¥ï.-1584. £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ vÁ½PÉÆÃn¬ÄAzÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¸ïì ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤¸ÁÌfÃvÀ£À¢AzÀ MªÀÄä¯Éà ¨ÉæÃPï ºÁQ ¤°è¹zÁUÀ §¸ïì ZÁ®PÀ£ÀÄ CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ £Àr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV n¥ÀàgÀPÉÌ ºÁ¬Ä¹ §¹ì£À°è PÀĽvÀ ¦gÁå¢ ¥Àwß ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛUÉ ºÁUÀÆ §¸ïìzÀ°è PÀĽvÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÁzsÁ ªÀ ¨Áj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀw oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ zÁ£ÀAiÀiÁå¸Áé«Ä vÀA||«gÀÄ¥ÁPÀëAiÀiÁå »gÉêÀÄoÀ ¸Á|| UÀuÉñÀ£ÀUÀgÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.05.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
 

3] EAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 185/2017  PÀ®A : ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4,4[1J] gÀ  ºÉƸÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¤Ãw 2011 CzÁåAiÀÄ  31 Dgï. (13)  & 379, L¦ ¹ 
      ¢£ÁAPÀ:  22.05.2017 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 05.45 UÀAmÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1]ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ  £ÀA§gÀ PÉ J:28: ¹:7276  £ÉzÀÝgÀ   ZÁ®PÀ: ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ¥ÀÆeÁj ¸Á:  ªÀiÁ«£ÀºÀ½î CzÀgÀ ªÀiÁ°PÀ: ¸ÀÄgÉñÀ vÀA, ªÀļÀ¹zÀÝ¥Àà ºÀQÌ ¸Á; ªÀiÁ«£ÀºÀ½î  2] ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ PÉ J:28: ¹:6938 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ 3] ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ PÉ J:28 ¹:6939 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ 4] C±ÉÆÃPÀ CgÀªÀwÛ ¸Á: ¥ÀqÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ £ÀA:4 £ÉÃzÀªÀ£À d«ÄãÀzÀ°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ  ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀªÁzÀ ¥ÀgÀªÁ£ÉUÉ ¥ÀvÀæ  ªÀ ¥À«Äðmï ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ¥ÀqÀ£ÀÆgÀ ºÀwÛÃgÀ ©üêÀiÁ£À¢AiÀÄ°èAzÀ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀAUÀ滹zÀ  ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä  vÀªÀÄä  ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ¸ÁV¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÁºÀ£À £ÀA:1 £ÉÃzÀÄÝ ¹QÌzÀÄÝ G½zÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÉà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ: © «í £ÁåªÀÄUËqÀ  ¦J¸ïL [C«] EAr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.05.2017 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, May 22, 2017

DAILY NEWS ON 22-05-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 22.05.2017

1] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 123/17  PÀ®A 279, 337, 338 304(J) L¦¹       
     ¢£ÁAPÀ: 20.05.2017  gÀAzÀÄ 22:30 UÀAmÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1]  ªÀĺÀªÀÄäzÀ eÁªÉÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ d¦æÃAiÀÄ ªÀiÁgÀÄw ¹é¥ïÖ PÁgÀ £ÀA PÉJ 34 JªÀiï 9946 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ  02] ¸ÀzÀâªï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁå£ÉÃdgï 03] ¸ÀzÀâªï PÀA¥À¤AiÀÄ EAf¤AiÀÄgï £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁgÀÄw ¹é¥ïÖ PÁgÀ £ÀA PÉJ 34 JªÀiï 9946 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀªÀÄäzÀ eÁªÉÃzï vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀdQæÃAiÀiÁ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ£ÀÄß ¸ÀzÁâªï PÀA¥À¤AiÀÄ PÀqɬÄAzÀ vÁ½PÉÆÃn PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ædØ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ PÁªÀÄUÁj £ÀqÉ¢zÀÄÝ gÀ¸ÉÛ PÁªÀÄUÁj £ÀqÉzÀ §UÉÎ ¸ÀzÀjà ¸ÀzÁâªï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁå£ÉÃdgï ºÁUÀÆ EAf¤AiÀÄgï C°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆZÀ£Á ¥À®PÀUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹gÀzÀ PÁgÀt UÁ§jAiÀiÁV PÁgÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä £ÉÆÃrzÀÄÝ PÁgÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°èzÀÝ PÀAPÀgï UÀÄA¦£À ªÉÄÃ¯É fV¹ ¥À°ÖªÀiÁr PÉqÀ« ªÀÄzÀð£ïªÀ° vÀAzÉ £ÀfÃgï¸Á§ ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð ¸Á|| ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ FvÀ¤UÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹, G¥ÀZÁgÀzÀ°èzÀÝ gɺÀªÀiÁ£ï vÀAzsÉ ¸ÀAiÀÄåzÀªÀĺÀªÀÄäzÀ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð ¸Á|| ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ EªÀ¤UÀÆ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ £À£ÀUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ°¨ÁµÁ vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀU˸ï FvÀ¤UÀÆ ¸ÁzsÁ ªÀ ¨Ájà UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ¥Àr¹ vÁ£ÀÆ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ.F §UÉÎ N§¼ÉñÀ vÀA. vÀĪÀÄn ªÀ£ÀgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð eÁw-»AzÀÆ ªÁ°äÃQ GzÉÆåÃUÀ-¯ÉÆÃqÀgï D¥ÀgÉlgï ¸Á|| UÀ« ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ vÁ|| f|| C£ÀAvÀ¥ÀÄgÀ gÁdå|| DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.05.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 98/2017 PÀ®A: 15 (A), 32 (3) K.E.Act
       ¢£ÁAPÀ 21.05.2017 gÀAzÀÄ  14:45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀA ªÀÄAdÄ£ÁxÀ £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ-38 ªÀµÀð ¸Á|| GtÂÚ¨sÁ« FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ C¥ÀgÁzsÀ.  d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°Ã£À «ªÀgÀ  1.Old Tavern CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÝ 02 SÁ° ¸ÀgÁ¬Ä mÉmÁæ ¥ÁQÃmïUÀ¼ÀÄ 2.SÁ° ¥Áè¹ÖPï UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ 02. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà gÁeÉñÀ. J¸ï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.05.2017 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 99/2017  PÀ®A : 15 (A), 32 (3) K.E.Act  
      ¢£ÁAPÀ:  21.05.2017 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ©üêÀÄtÚ vÀA ªÀÄrªÁ¼À¥Àà UÁ¼À¥ÀÆf ªÀAiÀiÁ-38 ªÀµÀð ¸Á|| qÀªÀ¼ÀV ºÁ||ªÀ|| GtÂÚ¨sÁ« FvÀ£ÀÄ ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ ZÀºÁzÀ CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°Ã£À «ªÀgÀ 1 . 8 pm CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÝ 02 SÁ° ¸ÀgÁ¬Ä mÉmÁæ ¥ÁQÃmïUÀ¼ÀÄ 2. SÁ° ¥Áè¹ÖPï UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ 02  F §UÉÎ ¸À:vÀ ²æà gÁeÉñÀ. J¸ï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.05.2017 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] ºÉÆÃwð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 97/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 86, 87 PÉ.J¥sï PÁAiÉÄÝ           

      ¢£ÁAPÀ: 21.05.2017 gÀAzÀÄ 16.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è  DgÉÆæ 1) «µÀÄÚ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà N¯ÉÃPÁgÀ ªÀAiÀiÁB 22 ªÀµÀð 2) ¨ÁºÀĸÁ§ vÀAzÉ zÉÆAr¨Á ¸ÀgÀUÁgÀ ªÀAiÀiÁB 60 ªÀµÀð 3] UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ QëgÀ¸ÁUÀgÀ ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð   J®ègÀÆ ¸ÁB ªÀÄqÀ¸À£Á¼À ªÉÆmɪÁr zÀrØ EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉà EAZÀUÉÃj UÁæªÀÄzÀ C±ÉÆÃPÀ  ¸ÁvÀ®UÁAªÀ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°ègÀĪÀ MAzÀÄ ²æÃUÀAzsÀzÀ VqÀªÀ£ÀÄß PÀqÉzÀÄ vÀÄAqÀÄ ªÀiÁr ¥Áè¹ÖPï aîzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §eÁd ¥Áèn¤AiÀÄA ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JA.JZï-10 © eÉ 8810 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ EAZÀUÉÃj ¬ÄAzÀ 1 Q «Äà CAgÀzÀ°è ºÉÆwð gÀ¸ÉÛUÉ EgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹QÌgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ vÁ¨ÁzÀ°èAzÀ CAzÁdÄ 2.460 Qà UÁæA gÀÆ.3,100-00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ²æÃUÀAzsÀzÀ ºÀ¹ PÀnÖUÉAiÀÄ vÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï C.Q 14000/-gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 17100-00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®Ä d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ: 1] ²æÃUÀAzsÀzÀ ºÀ¹ PÀnÖUÉAiÀÄ vÀÄAqÀÄ MAzÀÄ 0.900 Q.UÁæA EzÀÝzÀÄÝ C.Q 1200-00 gÀÆ 2] ²æÃUÀAzsÀzÀ ºÀ¹ PÀnÖUÉAiÀÄ vÀÄAqÀÄ MAzÀÄ 0.480 Q.UÁæA EzÀÝzÀÄÝ C.Q 500-00 gÀÆ 3] ²æÃUÀAzsÀzÀ ºÀ¹ PÀnÖUÉAiÀÄ vÀÄAqÀÄ MAzÀÄ 0.270 Q.UÁæA EzÀÝzÀÄÝ C.Q 300-00 gÀÆ  4] ²æÃUÀAzsÀzÀ ºÀ¹ PÀnÖUÉAiÀÄ vÀÄAqÀÄ MAzÀÄ 0.810 Q.UÁæA EzÀÝzÀÄÝ C.Q: 1100-00 gÀÆ F ¥ÀæPÁgÀ   ²æÃUÀAzsÀzÀ PÀnÖUÉ vÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ 2.460 Q.UÁæA. C;¸À: 3100-00 gÀÆ 5] §eÁd ¥Áèn£ÀA.ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JA JZï 10 © eÉ 8810 £ÉÃzÀÄÝ C.Q 14,000/- gÀÆ 6] PÁªÀÅ EzÀÝ ¨Áa MAzÀÄ  Q.00 7] PÀ©âtzÀ Vj«Än MAzÀÄ C:¸À:Q:00-00 F ¥ÀæPÁgÀ ²æÃUÀAzsÀzÀ PÀnÖUÉAiÀÄ vÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÄ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïè »ÃUÉ MlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj 17100-00 gÀÆ F §UÉÎ  ¸À:vÀ: ²æà C±ÉÆÃPÀ f ZÀªÁt ¦ J¸ï L ºÉÆwð ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.05.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

VIJAYAPURA RURAL PS NEW BEAT SYSTEM INFO.

UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ

C. £ÀA.
ºÉƸÀ ©Ãmï
ºÉƸÀ ©ÃmïUÀ½UÉ £ÉëĹzÀ ¹§âA¢ ªÀ C¢üPÁj ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §.£ÀA.
£ÉëĹzÀ C¢üPÁj/¹§âA¢ ªÉƨÉÊ® £ÀA.
01
vÉÆgÀ«,
JªÀiï.eÉ.§¸ÀÛªÁqÀ ¦.¹-420
9742598502
02

CvÁÛ®nÖ,
RweÁ¥ÀÆgÀ 
©.JA. ©¸À£Á¼À ¦.¹-429
9611902925
J¸ï.J.©gÁzÁgÀ JZï.¹-763
9449168998
03

ClPÉÌ,
ElÖAVºÁ¼À, 
Dgï JªÀiï £ÁnPÁgÀ JZï ¹-1168
9743354952
©.JA.»gÉêÀÄoÀ ªÀÄ.¦.¹1485
9986369503
04

»lß½î,
GvÁß¼À, 
J¸ï.J.¥ÀÆeÁj ¦.¹- 767
9900904871
JªÀiï J¸ï PÀnÖªÀĤ JZï.¹-1100
9900793196
05
dĪÀÄ£Á¼À,
Dgï.JªÀiï.§Æ¢ºÁ¼À JZï¹-1135
9448640508
06

GPÀĪÀÄ£Á¼À,
ºÉUÀrºÁ¼À, 
J¸ï.J¯ï.¥ÁvÉÆæÃl ¦.¹- 550
8150994530
ªÁt²æ J¸ï ºÀÄUÁgÀ ªÀÄ.¦.¹,-1414
8762044513
07

PÀvÀß½î,
gÀA¨Á¥ÀÆgÀ
¹.PÉ.zÀÄzÀV JZï.¹-937
9663490923
«í J£ï ¥Ánî JZï ¹-1187
9880890916
08

²ªÀtV, 
J¸ï.J¸ï.¨sÀvÀUÀÄtQ JZï.¹- 1006
9902431244
J.J¸ï. gÀAUÀ¥ÀàUÉÆüÀ¹.¦.¹ 1537
9632081646
09
ºÉÆ£ÀÄßlV, ºÀqÀUÀ°,
J¸ï.J¸ï.ªÀÄļÀªÁqÀ ¦.¹- 438  
9900488128
10
ªÀĺÀ¯ïL£Á¥ÀÆgÀ
P˻˨V,
©.Dgï.¹A¦ ¦.¹- 636   JªÀiï
8147120569
11

PÀĪÀÄÄlV,
PÀUÉÆÎqÀ,
r.J¸ï.¯ÉÆÃt ¦.¹- 1371
9901271300
J¸ï.JA. ¥Ánî¦.¹-683
9945457191
12

£ÁUÀoÁt,

PÉ.©.ºÀÄ£ÀÆßgÀ JZï.¹ - 1255
9916234013.
J¯ï.J¸ï.»gÉÃUËqÀgÀ¦.¹.-1325
9902836570
13

dA§V,
ºÉÆ£Àß½î,
²ªÁ£ÀAzÀ ªÉÊ.©. .¦.¹- 837
9060381078
14

ºÀÄt±Áå¼À C°AiÀiÁ¨ÁzÀ
Dgï JªÀiï  gÁoÉÆÃqÀ JZï ¹-1112   
8904560583
J¸ï.J.zÀÆqÀªÀĤ ¦.¹- 450 
9535098380
15

CgÀPÉj,
¹zÁÝ¥ÀÆgÀ,
J.J¸ï.PÉÆÃmÁå¼À ¦.¹- 1567
9844688751
J¸ï.J¸ï. PÀ£Áß¼À ¹.¦.¹.1678  
9611236199
16

UÀÄUÀzÀrØ, EAUÀ£Á¼À,
JªÀiï.J¸ï. ªÉÄÃn ¦.¹-638 
9538624631
«í.J¸ï. ¥Ánî.¦.¹- 928.
9740880270
17

ºÀAa£Á¼À,
§gÀlV,  
JªÀiï.J£ï.ºÉÆãÀPÁA§¼É ¦.¹-1020
9620410014
r.JZï. ¨ÉÊgÀUÉÆAqÀ JZï.¹- 1106
9740305792
18
ªÀÄzsÀ¨Á«
J¸ï.Dgï. ¥ÀÆeÁj ¦.¹- 739   
9964822679
19

§ÄgÀuÁ¥sÀÄgÀ,
zÁå¨ÉÃj,  
J¸ï.¦.qÉAV ¦.¹- 690 
9738920264
J¸ï.J¸ï. ©gÁzÁgÀ¹.¦.¹-1644
9900572267
20

DºÉÃj,
CAPÀ®V, 
JªÀiï.J gÁoÉÆÃqÀ JZï.¹.-1021
9108570031
±À²ÃPÁAvÀ PÀnÖªÀĤ ¦.¹- 728  
9590632820
21

PÀ£Áß¼À
UÀÄtQ
J¸ï.JZï.qÀÆtV .¦.¹- 451
           9972043818

¨ÉƪÀÄ£À½î
«ÄAZÀ£Á¼À
Dgï.©.zÁå¥ÀÆgÀ JZï.¹- 1169
7899774399
22

PÀ£ÀÆßgÀ
ªÀÄPÀuÁ¥ÀÆgÀ
J¸ï.J¸ï.¥Ánî ¹.¦.¹- 1085
9902969494

23
²gÀ£Á¼À
ªÀÄqÀ¸À£Á¼À
PÉ.¦.ZÀªÁít .JZï.¹- 950  
9986433662.