Friday, April 21, 2017

SAFE DRINKING WATER R.O PLANT INSTALLATION AT POLICE HEAD QUARTERS VIJAYAPURAPRESS NOTE ON 21-04-2017¢£ÁAPÀ: 20/04/2017 gÀAzÀÄ ±ÀºÀgÀzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ °AUÀzÀ UÀÄr gÉÆÃrUÉ ªÀĺÁ«ÃgÀ PÁ®¤UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁæ¹£À°è ¸ÀAdÄ ¥ÉÆgÀªÁ® CA§ÄªÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄÄA¨ÉÊ EArAiÀÄ£Àì ªÀÄvÀÄÛ QAUÀì J¯ÉªÀ£ï vÀAqÀUÀ¼À ªÀÄzsÀå £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ n-20 QæPÉÃl ¥ÀAzÀåzÀ ªÉÃ¼É ªÀÄÄA¨ÉÊ EArAiÀÄ£ïì UÉzÀÝgÉ 10.000 gÀÆ 12.000 gÀÆ, QAUÀì J¯ÉªÀ£ï  UÉzÀÝgÉ 10,000 gÀÆ UÉ 8.000 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÁj£À ªÉÄÃgÉUÉ C°è QæPÉÃl ¨ÉnÖAUï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ²æà JA.©.C¸ÉÆÃqÉ ¦Lr¹L© WÀlPÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ vÀAqÀ zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÁzÀ

1)¸ÀAdÄ vÀAzÉ ±ÁAw¯Á® ¥ÉÆÃgÀªÁ®, 
2)«£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ®PÀëöät eÉÊ£ï,
3)¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ dAiÀÄAw¯Á® ¥ÉÆÃgÀªÁ®, ¸Á|| J®ègÀÆ ªÀiÁºÁ«ÃgÀ PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.


gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß §A¢ü¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ vÁ¨Á¢AzÀ gÉÆÃR ºÀt 49200 gÀÆ UÀ¼ÀÄ,  3 ªÉƨÉʯï,   ºÁUÀÆ QæPÉÃmï ¨ÉlÖAUïUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ aÃnAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


      ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 zÁ½ ªÀiÁrzÀ ²æà JªÀiï. ©.C¸ÉÆÃzÉ ¦L r¹L© WÀlPÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ D¹Ã¥sÀ.r.j¸Á®zÁgÀ,  J¸ï.J£ï.qÉƽî, J¸ï.J¯ï.LºÉƽî, UÉÆÃ¥Á® ¸ÁUÀgÀ, r.J¸ï.UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, ©.J¸ï.UÉƼÀ¸ÀAV gÀªÀgÀÄUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèXøÀ¯ÁVzÉ.

DAILY NEWS ON 21-04-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 21.04.2017

1] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/17  PÀ®A 498[J] ,307,504,506[2] L.¦.¹ & 30 LJ DåPïÖ. 
 
    ¢£ÁAPÀ 20.04.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ SÁd¥Àà vÀAzÉ PÀ®è¥Àà PÁ¼É ¸Á: qÉÆêÀÄ£Á¼À vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ :-£ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ¤zÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ PÀ¼ÉzÀ 5-6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼Á ªÀiÁr ºÉÆr ªÀiÁr vÁæ¸À PÉÆnÖzÀÝjAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¦gÁå¢AiÀÄÄ PÉøÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢AiÀÄ ¥ÁåªÀÄ° PÉÆnð£À°è G¥À fêÀ£ÀPÁÌV  ¥ÉÆlV PÉøÀÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¥ÁåªÀÄ° PÉÆnð£À°è ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÀÄ gÁf DV ¦gÁå¢AiÀÄÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÝ ZÀqÀZÀt ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆæ ºÉÆÃV 5-6 ¢ªÀ¸À EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ vÀ£Àß HjUÉ ºÉÆÃV 1-1/2 wAUÀ¼ÀÄ DzÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ£À HjUÉ eÁvÉæUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¦gÁå¢UÉ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÝjAzÀ D §UÉÎAiÀÄÄ ¸ÀºÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PËAlgï PÉøÀÄ DVzÀÝjAzÀ D PÉøÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¦gÁå¢üAiÀÄÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÉÆnðUÉ ªÀÄÄzÀÝwÛUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ ºÉÃzÀj¹ PÉÆnð£À°è EgÀĪÀ PÉøÀÄUÀ¼À£ÀÄß »AzÀPÉÌ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÁ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉà ¤Ã£ÀÄ PÉøÀÄ »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ºÉÆÃzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉà ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆÃA¢UÉ PÀ¼ÉzÀ 5-6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ EArUÉ §AzÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ PÀ¼ÉzÀ 1 ªÀµÀð¢AzÀ ¦gÁå¢üUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉÃzÀj¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ F ¢ªÀ¸À ªÀÄÄAeÁ£É 0630 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¨ÁrUÉ vÀjÃPÀ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛÃgÀ EzÀÝ qÀ§¯ï ¨ÁgÀ §AzÀÆQ¤AzÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ §®UÁ® »ªÀÄärUÉ, §®UÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ §® QªÀÄärAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄAqÀÄ ºÁj¹ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ.. F §UÉÎ ²æêÀÄw: ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ SÁd¥Àà  PÁ¼É ¸Á|| qÉÆêÀÄ£Á¼À ºÁ° ªÀ¹Û EAr PÉ E © ºÀwÛÃgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.04.2017 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2]  J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 48/2017 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ

     ¢£ÁAPÀ: 20.04.2017 gÀAzÀÄ 20:20 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.04.2017 gÀAzÀÄ 20:20 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)¸ÀAdÄ vÀAzÉ ±ÁAw¯Á® ¥ÉÆÃgÀªÁ®, 2)«£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ®PÀëöät eÉÊ£ï, 3)¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ dAiÀÄAw¯Á® ¥ÉÆÃgÀªÁ®, ¸Á|| J®ègÀÆ ªÀiÁºÁ«ÃgÀ PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ F ¢ªÀ¸À ªÀÄÄA¨ÉÊ EArAiÀÄ£ïì ªÀÄvÀÄÛ QAUïì E¯ÉªÀ£ï ¥ÀAeÁ§ vÀAqÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ £ÀqÉzÀ L.¦.J¯ï n.20  QæPÉÃmï ªÀiÁåZï£À°è JgÀqÀÆ vÀAqÀzÀ°è ªÀÄÄA¨ÉÊ EArAiÀÄ£ïì vÀAqÀ UÉzÀÝgÉ 10000 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÉ 12000 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ QAUïì E¯ÉªÉ£ï ¥ÀAeÁ¨ï vÀAqÀ UÉzÀÝgÉ 10000 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 8000 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÁUÀÆ ªÉƨÉʯïUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ £ÀA§gÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁUÀÆ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà JªÀiï.©.C¸ÉÆÃzÉ  ¦.L r.¹.L.© «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.04.2017 gÀAzÀÄ J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 66/2017 PÀ®A: 379 IPC & 3,36 & 42 r/w 44 KMMCR Act 1994 & 4,4[1],4[A] r/w 21[4],21,4[A] MMRD Act 1957. 

     ¢£ÁAPÀ: 20.04.2017 gÀAzÀÄ 05.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀA: UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ|| 27 ªÀµÀð ¸Á|| ±ÉÃUÁAªÀ vÁ|| CPÀÌ®PÉÆÃl f|| ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀ. [mÁæöåPÀÖgÀ EAd£ï £ÀA§gÀ -150763DX £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀ ªÀiÁ°ÃPÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀPÁðgÀ ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß [CAzÁdÄ: 01 ¨Áæ¸ÀzÀµÀÄ×, CAzÁf QªÀÄävÀÄÛ: 1000/- gÀÆ] ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°èAzÁ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ vÀÄA© ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ºÉƸÀ »AUÀt UÁæªÀÄzÀ FzÁÎzÀ ºÀwÛgÀ ¹PÀÌ C¥sÀgÁzÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà ¸ÀvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ ¨ÉAqÉ UÀÄA§¼À ¦.J¸ï.LgÀhļÀQ ¦.J¸ï..gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.04.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY NEWS ON 20-04-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 20.04.2017

1] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 81/2017 PÀ®A: 279-304[J] L¦¹  

    ¢£ÁAPÀ 18.04.2017 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ PÁA§¼É ¸Á: ²gÀ¸ÀV mÁmÁ J¹ UÀÆqÀì UÁr £ÀA: PÉ J 28/¹-6671 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ J¹ UÁrAiÀÄ£ÀÄß C¥Àd®¥ÀÆgÀ vÁ®ÆQ£À ªÀÄtÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ²gÀ¸ÀV UÁæªÀÄPÉÌ §ªÀÄä£ÀºÀ¼Àî PÀĪÀĸÀV ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ mÁmÁ J¹ UÁrAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹzÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©zÀÝ PÀÄtaUÉ mÁmÁ J¹ UÁrAiÀÄ UÁ° ©¢ÝzÀÝjAzÀ eÉA¦UÉ mÁmÁ J¹ UÁrAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ºÀUÁÎ »rzÀÄ ¤AwzÀÝ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CtÚ£ÁzÀ CdÄð£À vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð ¸Á; ²gÀ¸ÀV vÁ:¹AzÀV EªÀ£ÀÄ »rzÀ ºÀUÁÎ ºÀgÉ¢zÀÝjAzÀ CdÄð£À EªÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÝjAzÀ CªÀ£À vÉ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æñÉÊ® vÀAzÉ  gÁªÀÅvÀ¥Àà  ºÀjd£À ªÀUÉÎÃPÀgï ¸Á:²gÀ¹ vÁ:¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.04.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 133/17  PÀ®A 279, 338, 304 (J) L.¦.¹. & 187 L.JªÀiï.«. DåPïÖ.   
    ¢£ÁAPÀ 19.04.2017 gÀAzÀÄ 19:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¯Áj £ÀA:PÉJ:22/J-8293 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À £ÀªÀÄÆ¢®è. EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ®PÀtÚ §¸À°AUÀ¥Àà UÁqÀzÀ, ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: UÀtºÁgÀ, vÁ: ¹AzÀV FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ:32/PÀÆå-47 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀĺÁ£ÀAzÁ J£ÀÄߪÀªÀ½UÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ J£ï.JZï.-218 gÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É aPÀÌ ¹AzÀV PÀqɬÄAzÀ ¹AzÀV PÀqÉUÉ aPÀÌ ¹AzÀV §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ ¯Áj £ÀA:PÉJ:22/J-8293 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV & ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ  ªÀÄ®PÀtÚ & ªÀĺÁ£ÀAzÁ EªÀgÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ, ªÀÄ®PÀtÚ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¹AzÀV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ 20:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.F §UÉÎ §¸ÀtÚ vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Àà, UÁqÀzÀ, ¸Á: UÀtºÁgÀ, vÁ: ¹AzÀV. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.04.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 84/2017 PÀ®A: 279 304[J] L ¦ ¹
     ¢£ÁAPÀ: 19.04.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 20.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ªÉÄÊvï: DgÉÆævÀ£ÁzÀ £À©¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ £ÀzÁ¥sï ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð ¸Á: ºÀqÀUÀ° vÁ: f¯Éè: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀ §eÁd r¸À̪Àj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïè £ÀA§gÀ. PÉJ 28 © 2847 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÀqÀUÀ° UÁæªÀÄ¢AzÀ vÀqÀªÀ®UÁPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀqÀªÀ®UÁ UÁæªÀÄzÀ ©ÃgÀ¥Àà zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïè £ÀÄß §ºÀ¼À eÉÆj¤AzÀ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛUÉÉ JPÀzÀA MAzÀÄ ºÀA¢ CqÀØ §AzÁUÀ F ºÀA¢UÉ rQÌ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ F UÀl£ÉzÀ¬ÄAzÀ ªÉÆgÁl ¸ÉÊPÀ¯ïè ZÁ®PÀ  £À©¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ £ÀzÁ¥sï EvÀ£ÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈgÀt ºÉÆA¢gÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ C§ÄÝ®gÀeÁPÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ £ÀzsÁ¥ï ªÀAiÀiÁ-32À ¸Á: ºÀqÀ®UÀ° vÁ: f¯Éè: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.04.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 83/2017 PÀ®A: 143 147 148 447 504 506[2] 307 gÉ/« 149 L ¦ ¹ ªÀÄvÀÄÛ 27 EArAiÀÄ£ï  DªÀÄìð DPïÖ
     ¢£ÁAPÀ: 18.04.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ. 22.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÉÄÃwæ. 2] C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ ±ÁAvÀ¥Àà ªÉÄÃwæ. 3] ¦æAiÀiÁAPÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà ªÉÄÃwæ. 4] ¦æÃw vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà ªÉÄÃwæ ¸Á: J®ègÀÆ vÀqÀªÀ®UÁ ºÁUÀÄ E£ÀÄß ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ E®èzÀ  E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ. DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ d«ÄãÀÄ DdÄ ¨ÁdÄ EzÀÄÝ, EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä d«ÄãÀzÀ°è ªÀÄ£É ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ.  ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß d«ÄãÀzÀ°ègÀĪÀ ¤A¨É VqÀUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ E®èzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£À 2 £Éà CtÚ vÀªÀÄäA¢gÁzÀ ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ dA§V EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°ègÀĪÀ ¨ÉÆÃj¤AzÀ  ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹ DgÉÆævÀgÀ d£À«ÄãÀzÀ°è ºÁ¬Ä¹ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ vÀA¢zÀÄÝ, ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ EªÀgÀÄ DgÉÆæ ±ÁAvÀ¥Àà EªÀjUÉ ¤ÃgÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¦gÁå¢UÉ ¤ÃgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ®zÀ°è ¥ÉÊ¥ÀÄ ºÁQzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ:17.04.2017 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä, ºÀtªÀÄAvÀ £ÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ, F dUÀ¼ÀzÀ «µÀAiÀĪÁV ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀgÀ d«ÄãÀPÉÌ ºÉÆÃV DdÄ ¨ÁdÄ EgÀÄvÉÛÃªÉ dUÀ¼Á ¨ÁåqÀ, »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj ¸Àj¥Àr¸ÉÆÃt CAvÁ ºÉýzÀgÉ CªÀgÀÄ AiÀiÁgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉüÀzÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ gÁwæ 10.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÃ¯É w½¹gÀĪÀ 4 d£ÀgÀÄ vÀªÉÆäA¢UÉ ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀªÀÄÆzÀÄ E®èzÀ E£ÀÄß 6 d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ d«ÄãÀzÀ°è CwÃPÀæªÀÄt ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ §AzÀÄ ºÀ®Ìmï MzÀgÁr, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ¨Áj ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦¸ÀÆÛ°¤AzÀ UÀÄAqÀÄ ºÁj¹zÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ¦à¹ PÉÆArzÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ «oÉÆèÁ ¹zÀÝ¥Áà wªÀÄätUÉÆüÀ @ EAr EªÀjUÉ §®Q£À gÀmÉÖAiÀÄ°è, UÀÄAqÀÄ vÀUÀÄ° ¨Áj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, C®èzÉ ¦gÁå¢UÉ, ªÀÄvÀÄÛ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ¥Àwß C¤ÃvÁ UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ EAr EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ PÀ®Äè §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ azÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ «oÉÆèÁ vÀªÀÄätUÉÆüÀ @ EAr ¸Á: vÀqÀªÀ®UÁ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.04.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 52/2017 PÀ®A: 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
     ¢£ÁAPÀ: 19.04.17 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀA/ ªÀ¸ÀAvÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð ¸Á:UÉÆëAzÀ¥ÀÆgÀ, vÁ: EAr. FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÁtÂPÉAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ MlÄÖ 2611=98/-gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À 180 JªÀiï.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄ N¯ïØ lªÉj£ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ MlÄÖ 42 ¥ÉÆÃZÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀnÖ£À ¨ÁPïìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¨ÁvÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ  ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà ¤AUÀ¥Àà. JZï. ¥ÀÆeÉÃj, ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ.gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.04.2017 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 130/2017 PÀ®A: 15 [J] 32 [3] PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ    

     ¢£ÁAPÀ: 19.04.2017 gÀAzÀÄ 07:45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀĸÉãÀ¨Á±Áå vÀAzÉ ªÉÄʧƧ¸Á§ UÀqÉبÁ¼À, ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀĽî, vÁ: eÉêÀgÀV, ºÁ:ªÀ: UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV, vÁ: ¹AzÀV. £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ vÀ£Àß ºÉÆmÉîzÀ°è  ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÄÖ CªÀjUÉ UÁè¸ÀÄ ºÁUÀÆ wArUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹzÀ C¥ÀgÁzsÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ. Mc-Dowells «¹ÌAiÀÄ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ, CªÀÅUÀ¼À°è 180 JªÀiï.J¯ï. «¹Ì vÀÄA©zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À ¨ÉÃ¯É gÀÆ 132/-UÀ¼ÀÄ. MlÄÖ gÀÆ 264/-UÀ¼ÀÄ. JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ïUÀ¼ÀÄ (AiÀÄƸï & xÉÆæÃ) Q:gÀÆ 00=00. F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà J£ï © ²ªÀÇgÀ ¦J¸ïL PÁ¸ÀÆ ¹AzÀV ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.04.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY NEWS ON 19-04-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 19.04.2017

1] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 79/2017 PÀ®A 20(©)-3[¹] J£ï.r.¦.J¸ï. DåPïÖ
        
     ¢£ÁAPÀ 18.04.2017 gÀAzÀÄ 13:20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 01]  AiÀÄ®è¥Àà @ AiÀįÁè°AUÀ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ªÁ°ÃPÁgÀ @ dªÀiÁzÁgÀ, ªÀAiÀiÁ: 43 ªÀµÀð ¸Á: D®ªÉÄî vÁ:¹AzÀV. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ CªÀ£ÀÄ  vÀ£Àß vÉÆÃlzÀ UÉÆ⠨ɼÉAiÀÄ°è ªÀiÁzÀPÀ ¥ÀzÁxÀðªÁzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1,00,000/gÀÆ QªÀÄäwÛ£À 135, UÁAeÁ CA§ÄªÀ VqÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉzÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV QwÛ vÉÆÃlzÀ ªÉÄlVAiÀÄ°è ºÀUÀÎzÀ°è PÀnÖ  ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉΠ¸À:vÀ; ²æà C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ºÉZï r, ¦.J¸ï.L. D®ªÉÄî oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.04.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


2] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 30/2017 PÀ®A: 287, 337,338, 304(J) L¦¹  

    ¢£ÁAPÀ 18.04.2017 ªÀÄÄAeÁ£É 08.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀiÁ²Ã£ï vÀA. ªÉÄʧƧ¸Á§ PÀÄt©,¸Á| ºÀAdV. vÁ|| EAr. ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤°è¹zÀÝ mÁæöåPÀÖgï JAf£ï £ÀA: PÉJ:28/n.©:6776 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ZÁ®£Á ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à, ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ 1). ±ÀªÀiï¸ÀĪÀiï vÀA. ¯Á®¸Á§ PÀÄt©. ªÀAiÀiÁ: 2,1/2 ªÀµÀð, ¸Á|| ºÀAdV ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢AiÀÄ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ 2). C§ÄvÀ¯Á§ vÀA. ¹PÀAzÀgï ºÉÆ£ÀÄßlV. ªÀAiÀiÁ: 5 ªÀµÀð ¸Á| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  EªÀjUÉ ºÁ¬Ä¹, ¨sÁj ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà ¦ügÁå¢UÉ ºÁUÀÆ ¸ÁQëzÁgÀ ¥sÁwªÀiÁ¨Á¬Ä UÀA. ¹PÀAzÀgÀ ºÉÆ£ÀÄßlV. ªÀÄvÀÄÛ ¥sÁ»ªÀiÁ vÀA. ¹PÀAzÀgï ºÉÆ£ÀÄßlV. EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj WÀl£É dgÀÄUÀ®Ä DgÉÆævÀ£À ¤®ðPÀëvÀ£ÀªÉà PÁgÀt¨sÀÆvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¯Á®¸Á§ vÀA. gÁeÉøÁ§ PÀÄt©. ¸Á: ºÀAdV. vÁ|| EAr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.04.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] UÁA¢üZËPÀÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/17  PÀ®A 143.147.148. 323. 326. 307. 504 .506. gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹  PÀ®A - 3.(1).(10).J¸ï¹/J¸ïn.¦.J.DåPÀÖ-1989.
    ¢£ÁAPÀ 18.04.2017 gÀAzÀÄ 07.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ JªÀiï Dgï vÁA¨ÉÆý «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ UÀÄwÛUÉzÁgÀ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀªÀÄÆzÀ E®èzÀ E£ÀÆß 07 d£ÀgÀÄ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ°è UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ZÁ®PÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ DgÉÆæ C£ÀA  01 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ «d¥ÀAiÀÄgÀ ªÀĺÀ£ÁUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ ZÀgÀAr ºÁUÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ UÀÄwÛUÉzÁgÀ EzÀÄÝ, ¦ügÁå¢ vÀ£Àß eÉnÖAUï ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ vÀÄA©¸À®Ä ºÉÆÃV «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÉqï ¥ÉÆøÀÖ D¦ü¹£À JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ ¤Ãj£À ¥ÉÊ¥À ºÀwÛgÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA©¸À®Ä ¥Á¼É ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¤AvÁUÀ 01 £Éà DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ gÀƼÀgïªÀ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¤ÃgÀÄ vÀÄA©¸À®Ä ¥Á¼É ºÀaÑzÁUÀ ¦ügÁå¢ vÀ£Àß ¥Á¼É EzÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¸ÀÄ¥ÀgÀªÉÊdgÀ£ÀÄ  1 £Éà DgÉÆævÀ¤UÉ ¥sÉÆ£À ºÀaÑzÀÄÝ DUÀ J®è DgÉÆævÀgÀÄ 2 PÁgÀÄUÀ¼À°è §AzÀÄ ¦ügÁå¢ PÀÆqÁ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ 1 £Éà DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ºÉÆ¯É ¸ÀƽªÀÄUÀ£É vÀ£Àß UÁrUÉ ¤Ãj£À ¥Á¼É PÉüÀwÛAiÀiÁ CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr vÀ®ªÁgÀ ºÁUÀÆ ºÁQ ¹ÖPï ¢AzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨Áj UÁAiÀÄ ¥Àr¹, ºÀ®Ìmï ¨ÉÊzÀÄ PÉƯɪÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ºÀÄZÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢  ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð eÁw:»AzÀÄ ºÉƯÉÃgï  GzÉÆåÃUÀ: ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÀwÛUÉ DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸Á: EAr gÉÆÃqï gÀd¥ÀÆvÀUÀ°è gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.04.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2017 PÀ®A: 323, 324, 326, 504, 506 gÉ/ªÀÅ 34 L.¦.¹
     ¢£ÁAPÀ: 18.04.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 12.30  UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå vÀAzÉ zÁ£ÉñÀégÀ ªÀÄoÀ¥Àw 2] ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzsÉ  «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå  ªÀÄoÀ¥Àw 3] PÀ¯ÁªÀw UÀA: «gÀ¨sÀzÀæAiÀÄå ªÀÄoÀ¥Àw 4] ¥ÀĵÁà vÀA: «gÀ¨sÀzÀæAiÀÄå ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á: J®ègÀÆ vÁd¥ÀÆgÀ JZï. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉE©AiÀĪÀjUÉ PÀA§ ºÁPÀ®Ä vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄUÉÆAqÀ ªÀÄÄZÀÑAr EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉAiÀiÁV C°è PÀA§ ºÁQ¹ ¸ÁQëÃzÁgÀ ²ªÀ¥Àà ©zÀj EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¸À«ð¸ï ªÁAiÀÄgÀ eÉÆÃr¹zÀÝgÀ ¹ÃnÖ¤AzÀ ¦gÁå¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj ¸ÁQëÃzÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è F ¢ªÀ¸À PÀÄvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃPÀÄÌ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ-gÁªÀÄUÉÆAqÀ vÀA: ¨Á¥ÀÄ ªÀÄÄZÀÑAr EvÀ£À eÉÆvÉUÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆrèà PÁ«¤AzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ §®ªÁV ºÉÆr §r ªÀiÁr CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ ¸ÀAzÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄUÉÆAqÀ ªÀÄÄZÀÑAr ¸Á: vÁd¥ÀÆgÀ JZï.  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.04.2017 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 65/2017 PÀ®A: : : 354-323-504-506-gÉ«-34 L¦¹
     ¢£ÁAPÀ: 18.04.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 12.30  UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÁªÀÄUÉÆAqÀ vÀA: ¨Á¥ÀÄ ªÀÄÄZÀÑAr 2] ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA: gÁªÀÄUÉÆAqÀ ªÀÄÄZÀÑAr 3] UÀAUÀĨÁ¬Ä UÀA: gÁªÀÄUÉÆAqÀ ªÀÄÄZÀÑAr ¸Á: J®ègÀÆ vÁd¥ÀÆgÀ JZï EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÉÄÊvÁVzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀtÚ ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ M§â¼Éà EgÀĪÀzÀÄ £ÉÆÃr £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ CªÀgÀ »AzÉ ªÀÄÄAzÉ wgÀÄUÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr F ¢ªÀ¸À ªÀÄzsÁå£Àí 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆPÀÄÌ CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆÃV CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¹ÃgÉ ºÁUÀÆ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr EzÀgÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁzÀgÀÆ ¨Á¬Ä ©lÖgÉà ¤£ÀUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ C®èzÉà £ÀAvÀgÀ 1£ÉÃAiÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÉÄîÄUÀnÖ 2-3 DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢ eÉÆvÉUÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¥ÀĵÁà UÀA: PÁqÀAiÀÄå ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á: vÁd¥ÀÆgÀ JZï  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.04.2017 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2017 PÀ®A: 78 (6) PÉ.¦.AiÀiÁPÀÖ.
     ¢£ÁAPÀ: 18.04.2017 gÀAzÀÄ 17.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¥Àædé¯ï vÀAzÉ ¹zÀݪÀÄ®èUËqÀ ¥Ánïï. ¸Á||«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÀÄÄPÀÄAzÀ £ÀUÀgÀ, ¸ÉÖñÀ£ï gÉÆqÀ, 2] ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà zÉV£Á¼À,¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÁVð® £ÀUÀgÀ, 3] C¤® vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥sÁ£À qÀUÉ,¸Á|| ºÉÆ£ÀªÁqÀ ºÁ°|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ §AeÁgÁ PÁæ¸ï, 4] C©üµÉÃPÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ eÁzsÀªÀ,¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¨sÁªÀ¸ÁgÀ £ÀUÀgÀ. 5] ¸ÀA¢Ã¥À@¸ÁåAr vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ UÀªÀ½, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ PÁæ¸ï gÉÆÃqÀ ¨ÁmÁ  ±ÉÆÃgÀƪÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀzÀ°ègÀĪÀ C¥ÉÆïÉÆà mÁAiÀÄgÀ jªÉÆïïØ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è gÁAiÀįï ZÁ¯ÉAdgïì «gÀÄzsÀÝ UÀÄdgÁvÀ ®AiÀÄ£ïì £ÀqÀÄªÉ L¦J¯ï n-20 ¥ÀAzÀå £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÀAzÀåzÀzÀ°è gÁAiÀįï ZÁ¯ÉAdgïì «gÀÄzsÀÝ UÀÄdgÁvÀ ®AiÀÄ£ïì UÉzÀÝgÉ 100 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 1000 gÀÆ¥Á¬Ä ¨ÉlÖ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄdgÁvÀ ®AiÀÄ£ïì «gÀÄzsÀÝ gÁAiÀįï ZÁ¯ÉAdgïì UÉzÀÝgÉ 100 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 500 gÀÆ¥Á¬Ä ¨ÉlÖ CAvÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà qÁ|| gÁªÀiï J¯ï CgÀ¹¢Þ, ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ G¥À «¨sÁUÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.04.2017 gÀAzÀÄ J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/2017 PÀ®A: 420, 406, L.¦.¹


     ¢£ÁAPÀ: 31.10.2006 jAzÁ ¢£ÁAPÀ 23.08.2016 gÀ  £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀA: ªÀÄ®è¥Àà  PÁåvÀ£ÀߪÀgÀ @ ªÀiÁzÀgÀ ¸Á; ªÀÄ£ÀUÀƽ FvÀ£ÀÄ  ¦gÁå¢UÉ  ªÉÆøÀ¢AzÁ, £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁr  ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ D¹Û £ÀA§gÀ 2225, 2226 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀ°è ªÁgÀ¸Á ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ  ¦gÁå¢UÉ ºÁUÀÆ ¦gÁå¢AiÀÄ CtÚ ¥ÀgÀ¸À¥Àà  PÁåvÀ£ÀߪÀgÀ @ ªÀiÁzÀgÀ EªÀjUÉ ªÉÆøÀ ºÁUÀÆ £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁr,  D¹Û  £ÀA§gÀ 2225 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C«ÄãÁ UÀA: ºÁf¯Á®  MAn ¸Á; ªÀÄ£ÀUÀƽ EªÀjUÉ Rjâ ªÀiÁr PÉÆlÖ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¹zÀÝ¥Àà vÀA: ªÀÄ®è¥Àà PÁåvÀ£ÀߪÀgÀ @ ªÀiÁzÀgÀ ¸Á: ªÀÄ£ÀUÀƽ ºÁ ªÀ ªÀiÁ¥À¸Á PÀÄgÀ°AiÀÄA UÉƪÁ gÁdå gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.04.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, April 19, 2017

HORTI POLICE STATION NEW BEAT MAP...


HORTI POLICE STATION NEW BEAT SYSTEM INFORMATION REG...

ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ
(¸ÁÜ¬Ä DzÉñÀ ¸ÀASÉå 1017 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ «AUÀr¸À¯ÁzÀ ©ÃlUÀ¼À «ªÀgÀ)
©Ãmï ¸ÀASÉå
UÁæªÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ
¹§âA¢ ºÉ¸ÀgÀÄ & §.£ÀA
ªÉÆ£ÀA
G¸ÀÄÛªÁj C¢üPÁj
1
ºÉÆwð ªÁqÀð£ÀA  jAzÀ    ªÀgÉUÉ
Dgï JA ©gÁzÁgÀ ¹¦¹ 958
9535814813


²æà J¸ï JA ¥Ánî
JJ¸ïL 9448958431
2
ºÉÆwð ªÁqÀð£ÀA jAzÀ    ªÀgÉUÉ
J£ï JA £ÁªÀzÀV ¹JZï¹ 1229
9448947177
3
PÉƼÀÆgÀV
¦ JA PÁPÀð¯ï ¹¦¹ 1533
9740275526
4
zÉÃV£Á¼À
n J¸ï ±ÉÃR JZï¹ 712
9880866293
5
PÉÆmÁß¼À
PÉ «í ¥Á±ÁÑ¥ÀÆgÀ JZï ¹ 895
9036684150
6
CUÀ¸À£Á¼À
JA J¸ï §rUÉÃgÀ ¹¦¹ 1373
9449212548
7
§¸À£Á¼À
JA J¸ï aªÀÄä®V JZï¹ 1276
9590055312
8
PÁåvÀ£ÀPÉÃj
JA J¸ï §§¯ÉñÀégÀ  ¹¦¹ 1370
9591313312
9
¸ÉÆ£ÀPÀ£ÀºÀ½î
« f ²gÀªÀÄUÉÆAqÀ ¹¦¹ 445
7353736292
10
ºÀqÀ®¸ÀAUÀ & J¯ï n £ÀA 04
JªÀiï J¸ï vÀ¼ÀªÁgÀ JZï ¹ 1121
8792539221
11
ºÀqÀ®¸ÀAUÀ J¯ï n £ÀA 01 02 03 05 06
eÉ J¸ï §£À¸ÉÆÃqÉ ¹¦¹ 416
9945483958
12
PÀ£ÀPÀ£Á¼À
J¸ï J¸ï AiÀÄqÀºÀ½î ¹¦¹ 1249
8884230640
13
EAZÀUÉÃj
J£ï r DªÀn ¹JZï¹ 1065
9945345940
14
¸ÁªÀ¼À¸ÀAUÀ
¦ © §gÀUÁ° ¹¦¹ 596
9686315960
15
ºÀ¼ÀUÀÄtQ
eÉ ¹ ±ÁAvÀVj ¹¦¹ 483
9611867872
16
§§¯ÁzÀ
© J¸ï ªÀļÀV JZï¹ 1167
9663237393
17
¤A¨Á¼À ©PÉ
J¸ï J¸ï ºÀÆUÁgÀ ¹JZï¹ 974
8496046711
²æà © © gÀd¥ÀÆvÀ JJ¸ïL 9448158490
18
¤A¨Á¼À PÉr
© J¸ï PÉÆÃt²gÀ¸ÀV ¹JZï¹ 986
9448204196
19
°AUÀzÀ½î
JA J¸ï ºÀAZÀ£Á¼À ¹¦¹ 1532
8884449975
20
vÀqÀªÀ®UÁ
J¸ï J¸ï ¹£ÀÆßgÀ ¹¦¹ 1337
9980772121
21
WÀ£ÀªÀ®UÁ
J¸ï J¸ï RAqÉÃPÀgÀ JZï¹ 983
9740460038
22
¨ÉƼÉUÁAªÀ
JZï JA vÉÆüÀ£ÀÆgÀ ¹¦¹ 1512
9845759884
23
CxÀUÁð
¹ PÉ PÀÄA¨ÁgÀ ¹¦¹ 1623
9916852748
²æà J¸ï © D¸ÀAV JJ¸ïL 9686136113
24
²gÀPÀ£ÀºÀ½î
J¸ï ªÉÊ vÀ¼ÀPÉÃj ¹¦¹ 1397
9591232213
25
PÉAUÀ£Á¼À
Dgï J£ï gÁoÉÆÃqÀ ¹JZï¹ 1019
9900812349
26
²ªÀ¥ÀægÀ ©.PÉ
JZï J¸ï £ÀAzÀgÀV ¦¹ 1342
9900841106
27
gÁd£Á¼À
J¸ï © eÁzsÀªÀ JZï¹ 1146
9449012373
28
¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½î
J¸ï PÉ ²ªÀªÀÄA¢gÀ ¹JZï¹ 896
9945968808