Monday, August 21, 2017

DAILY CRIME NEWS ON 20/08/2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein

1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 150/2017 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 134 gÉ/ªÀÅ 187 JªÀiï.«,DPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 19.08.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 2.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è AiÀiÁªÉÇzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀ¢¯Áè EzÀgÀ°è ¦ügÁå¢ zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ vÁºÉÃgÁ vÀAzÉ ±ÉÃRºÀĸÉãÀ ºÀQêÀÄ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð EªÀ½UÉ vÀ¯É ¸Àj EgÀĪÀ¢¯Áè CªÀ¼ÀÄ MAzÀÄ vÀgÀºÀ ºÀÄaÑAiÀÄAvÉ EzÀÄÝ CzÉà UÀÄAV£À°è ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 18.08.2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ wPÉÆÃmÁ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 19.08.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 2.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £Àr¸ÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ªÀ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ CªÀ½UÉ ºÁ¬Ä¹ rQÌ ºÉÆqɬĹ JQìqÉAl ªÀiÁr  CªÀ¼À vÀ¯ÉUÉ JgÀqÀÄ PÁ®UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. F §UÉÎ  ¯Á®¸Á§ vÀAzÉ ±ÉÃRU˸ÀªÉÆâÝãÀ ºÀQêÀÄ ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA GzÉÆåUÀ: ¥sÀ¤ðZÀgÀ PÉ®¸À ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¥sÉÊ®ªÁ£À UÀ°è gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.08.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 133/2017  PÀ®A; ªÀÄ»¼É PÁuÉ              
      ¢£ÁAPÀ 18.08.2017 gÀAzÀÄ 09:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ D©zÁ vÀA|| ¥ÁµÁ eÁVÃgÀzÁgÀ ¸Á|| ªÀĤAiÀiÁgÀ PÁ®¤, ºÀQêÀÄ ZËPï ºÀwÛgÀ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ¼ÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ PÀªÀÄgÀeÁºÁ UÀA|| ¥ÁµÁ eÁVÃgÀzÁgÀ ¸Á|| ªÀĤAiÀiÁgÀ PÁ®¤, ºÀQêÀÄ ZËPï ºÀwÛgÀ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.08.2017 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 213/2017 PÀ®A: PÀ®A; ªÀÄ»¼É PÁuÉ
      ¢£ÁAPÀ: 14.08.2017  gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è eÉÆåÃw UÀAqÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð ¸Á: ªÀĺÁ® vÁAqÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ¤Ã®¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀĸÀÄì 29 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀĺÁ® vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.08.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 214/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦ AiÀiÁPïÖ
    ¢£ÁAPÀ 19.08.2017  gÀAzÀÄ 16.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¨Á¸ÀÄ vÀAzÉ ºÉêÀÄ®Ä gÁoÉÆÃqÀ 2) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁ£À¹AUÀ eÁzsÀªÀ 3) ²Ã®Ä vÀAzÉ ®ZÀÄÑ ZÀªÁít 4) ¨Á¼ÀÄvÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ eÁzsÀªÀ 5) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ZÀªÁít 6) gÀ« vÀAzÉ ªÉÆÃw gÁªÀÄ eÁzsÀªÀ 7) «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ vÀÄPÁ gÁªÀÄ ZÀªÁít  8) ¥ÀgÀ¸ÀÄ gÁªÀÄ ªÉÆÃw gÁªÀÄ ZÀªÁít 9) gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ vÀÄPÁ gÁªÀÄ ZÀªÁít 10) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÉÆÃw gÁªÀÄ eÁzsÀªÀ 11) ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ¥ÉÆêÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| J®ègÀÄ ªÀÄzsÀ¨Á« vÁAqÁ £ÀA 2 EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß  ¨ÉlÖ PÀnÖ  CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸Éàl ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ £ÁªÀÅ gÉÃqÀ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ CzÉ. J®è DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄäzÀÄ ¸ÀPÁðgÀ vÀ¥Éð PÀ®A 87 PÉ.¦.DåPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¦ügÁå¢ EgÀÄvÀÛzÉ. MlÄÖ 1) gÉÆÃR ºÀt 24040/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ 2) 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ Q: 00-00 ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ ²æà ¹.© aPÉÆÌÃr ¦.J¸ï.L «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆ°Ã¸ï ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.08.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 278/2017 PÀ®A: 87 PÉ ¦ AiÀiÁåPÀÖ
    ¢£ÁAPÀ 19.08.2017 gÀAzÀÄ 16.20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¥Á¥ÀÄ vÀAzÉ ªÉÄÃWÀÄ ®ªÀiÁt 2] gÁdÄ vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ®ªÀiÁt 3] ºÉÆÃ§Ä vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ®ªÀiÁt  ¸Á: J®ègÀÆ  G¥À஢¤ß vÁAqÁ EªÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉlÖPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ  C¥ÀgÁzsÀ. MlÄÖ gÉÆÃR ºÀt 3330=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. 2] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ QªÀÄävÀÄÛ 00=00. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà J¸ï © UËqÀgÀ ¦ J¸ï L (PÁ ¸ÀÄ) § ¨ÁUÉêÁr ¦ J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.08.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 173/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].
    ¢£ÁAPÀ 19-08-2017 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1). §¸ÀªÀgÁd vÀA; ZÀAzÀæPÁAvÀ PÀ®§ÄVð ¸Á; ¸Á¯ÉÆÃlV ¨sÁgÀvÀ¨ÉAeï ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA: PÉJ-53/©-5000 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, 2) ¥ÀAZÁPÀëj vÀA: ²æñÉʯï CgÀªÀvÀÄÛ ¸Á: ¥ÀqÀ£ÀÆgÀ ¨sÁgÀvÀ¨ÉAeï ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA: PÉJ-53/©-5000 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ, EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, ºÉʪÁ n¥ÀàgÀzÀ°è CPÀæªÀĪÁV vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ n¥ÀàgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ PÀÆædgÀ £ÀA§gÀ JªÀiï.JZï.-13/J.AiÀÄÄ-7171 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ n¥ÀàgÀPÉÌ ¨ÉAUÁªÁ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1) ¨sÁgÀvÀ¨ÉAeï ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ MAzÀÄ CzÀgÀ £ÀA: PÉJ-53/©-5000 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀgÀ°è JgÀqÀÄ ¨Áæ¸ï£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ Q: 4000 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ n¥ÀàgÀ£ï C.¸À.Q: 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä DUÀ§ºÀÄzÀÄ. 2] PÀÆædgÀ £ÀA§gÀ JªÀiï.JZï.-13/J.AiÀÄÄ-7171 £ÉÃzÀÄÝ CzÀgÀ C.Q= 1 ®PÀë gÀÆUÀ¼ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄÄZÀÑAr ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.08.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
7] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 174/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].
    ¢£ÁAPÀ 19.08.2017 gÀAzÀÄ 05.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÁUÉñÀ vÀA:UÀAUÀ¥Àà zÉÆqÀªÀĤ ¸Á; aPĄ̀ÉêÀ£ÀÆgÀ eÁ£ïrAiÀÄgï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ mÁæöåPÀÖgï mÉæîgï £ÀA: PÉJ-28/n¹-5447 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ, ªÀiÁ°ÃPÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. 2) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA: UÀAUÀ¥Àà zÉÆqÀªÀĤ ¸Á: aPĄ̀ÉêÀ£ÀÆgÀ JZï.JªÀiï.n. PÀA¥À¤AiÀÄ PÉA¥ÀÄ  §tÚzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ, ªÀiÁ°ÃPÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸Àw½zÀħA¢gÀĪÀÅ¢®è. 3) £ÁUÀ¥Àà vÀA: UÀÄgÀ¥Àà vÀªÀıÉnÖ ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð ¸Á: aPĄ̀ÉêÀ£ÀÆgÀ JZï.JªÀiï.n. PÀA¥À¤AiÀÄ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ mÁæöåPÀÖgï mÉæîgï £ÀA: PÉJ-06/J-3624 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ, ªÀiÁ°ÃPÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀħA¢gÀĪÀÅ¢®è EªÀgÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA© ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, ©üêÀiÁ£À¢AiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÀªÀÄä vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À°è ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA§ÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ. ªÀÄÄZÀÑAr, ¦,J¸ï,L EAr UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.08.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 175/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].
    ¢£ÁAPÀ 19.08.2017 gÀAzÀÄ 09.20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA: PÉJ-28/¹-7265 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ, CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÀªÀÄä n¥ÀàgÀzÀ°èè ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ. ªÀÄÄZÀÑAr, ¦,J¸ï,L EAr UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.08.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
9] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 176/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï]. 
    ¢£ÁAPÀ 19.08.2017 gÀAzÀÄ 13.10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA: JªÀiïJZï-12 CAvÁ EzÀÄÝ E£ÀÄß½zÀ £ÀA§gÀ ªÉÄÃ¯É ¤Ã° PÀ®gï ¥ÉÃAmï ºÀaÑ «gÀÆ¥ÀUÉƽ¹zÀ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ, CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÀªÀÄä n¥ÀàgÀzÀ°èè ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄÄZÀÑAr ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.08.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ
10] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 182/2017 PÀ®A: 32 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ
    ¢£ÁAPÀ 19.08.2017 gÀAzÀÄ: 14.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀĶPÉñÀ vÀAzÉ UÉÆÃgÀR ±ÉüÀPÉ ªÀAiÀiÁ: 20 ¸Á: ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ¤®ªÀiï £ÀUÀgÀ, ºÁ:ªÀ: £ÀAzÁæ¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¤¸ÀUÀð zsÁ¨Á. FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ 180 JA.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄ M®Ø lªÉÃgÀ£À «¹Ì CAvÁ ¯Éç¯ï ªÀÄzsÀå vÀÄA©gÀĪÀ 34 ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ MAzÀÄ ¥Ëa£À C:¸À: QªÀÄävÀÄÛ: 68-56 gÀÆ MlÄÖ 2331-04 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®£ÀÄß ¸ÁªÀðdjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖ PÉÆArgÀĪÁUÀ ¹QÌgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ. ¸ÀÄgÉñÀ ¨ÉAqÉUÀÄA§¼À ¦J¸ïL gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.08.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

Saturday, August 19, 2017

DAILY CRIME NEWS ON 19-08-2017

Vijayapur District Police
Change within, Victory therein
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ      

  1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 211/2017 PÀ®A: 326,504,506 L¦¹
     ¢£ÁAPÀ: 16.08.2017 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆÃ¥ÀÄvÀ£ÁzÀ gÁWÀÄ vÀA ±ÀæªÀt PÀgÀ¥É ¸Á|| PÀ£ÀÆßgÀ ¦gÁå¢ ºÁUÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀÆr PÀ£ÀÆßgÀ zÀUÁðzÀ UÀÄqÀØzÀ°è FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ PÀÄj ªÉÄìĸÀ ºÀwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 16.08.2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉAiÀÄ 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢AiÀÄÄ PÀnÖzÀ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß J§â¹ DgÉÆæ vÀ£Àß PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß PÀlÖ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼À DVzÀÄÝ DUÀ DgÉÆæ gÁWÀÄ PÀgÀ¥É EªÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ vɯÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Áj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÀÄ fêÀzsÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ  ¦AlÄ vÀA zÉÆAr¨Á ®PÀqÉ ¸Á|| °AUÀzÀ½î vÁ|| EAr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.08.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 143/2017 PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹ & 187 JªÀiï.« AiÀiÁåPïÖ  

      ¢£ÁAPÀ: 18.08.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAd£É 10:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA§gÀ PÉ.J.28 J¥sï/1700 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀĪÀ¢®è. FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ §¸ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÁ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÁ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ, MªÉÄä¯É §®PÉÌ PÀmï ºÉÆqÉzÀÄ, EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀA:AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¥ÀÄgÀzÁ¼À ªÀAiÀiÁ:35 ªÀµÀð ¸Á:AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ EvÀ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ:PÉ.J.25/JPïë-2036 £ÉÃzÀPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ¥ÀÄgÀzÁ¼À EvÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, PÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹, ¸ÀzÀgÀ §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¹zÀgÁAiÀÄ vÀA:AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¥ÀÄgÀzÁ¼À ªÀAiÀiÁ:28 ªÀµÀð eÁw:»AzÀÄ PÀÄgÀħgÀ GzÉÆåÃUÀ: PÀÆ° ¸Á:AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.08.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

Friday, August 18, 2017

DAILY CRIME NEWS ON 18-08-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 18.08.2017

  1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 150/2017 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï.«,DPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 16.08.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 09.30 UÀAmɬÄAzÁ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÁ ²ªÀtV PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÁ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÁ £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ ²ªÀtV PÀqɬÄAzÁ PÀUÉÆÎÃqÀ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA: PÉJ: 33/PÉ: 6141 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è ZÁ®PÀ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd vÀA: ZÀ£ÀߥÁà vÀ¼ÀªÁgÀ eÁw »AzÀÆ vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀUÉÆÎÃqÀ vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ, UÀzÀÝPÉÌ ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖUÉ ¨Áj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ZËzÀj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥À®PÁj DUÀzÉ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 17.08.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É  06.25 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  F §UÉÎ  ¤Ã®ªÀiÁä UÀA: ZÀ£ÀߥÁà vÀ¼ÀªÁgÀ eÁw »AzÀÆ vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: PÀUÉÆÎÃqÀ vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.08.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 181/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ  G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw                            ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ:ªÀÅå: 44 ºÁUÀÄ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ  qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1], 4[J] gÉ:ªÀÅå: 21 [4], 21, 4[J].                            
      ¢£ÁAPÀ: 17.08.2017 gÀAzÀÄ: 08.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃqÀ EgÀĪÀ ¯Áj £ÀA: JA.JZï:14/J.JZï:6542 £ÉÃzÀÝgÀ qÉæöʪÀgï, qÉæöʪÀgï£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀ, «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ E¯Áè. FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ¯ÁjAiÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV CAzÁdÄ: 03 ¨Áæ¸ÀzÀµÀÄ× ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°èAzÁ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯ÁjAiÀÄÄ £ÀªÀÄUÉ ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ. ¯ÁjAiÀÄ qÉæöʪÀgï UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà J¸ï.eÉ ¥ÀÆeÁj. ¹.JZï.¹-1218 gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.08.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 169/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].
    ¢£ÁAPÀ 17.08.2017 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ CzÀgÀ ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è, CzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀ£Àß ºÉʪÁ n¥ÀàgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ, n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ n¥ÀàgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ. mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ MAzÀÄ CzÀgÀ ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è, CzÀgÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ¨Áæ¹£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ C;Q 6000/-gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ n¥Ààj£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: LzÀÄ ®PÀë gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà f. J¯ï. gÁoÉÆÃqÀ J.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.08.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 170/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].
    ¢£ÁAPÀ 17.08.2017 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1). ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀA: ªÀÄ®è¥Àà SÁzÀj ¸Á: ¥ÀqÀUÀ£ÀÆgÀ ºÁ;ªÀ; zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¨sÁgÀvÀ ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA: PÉJ-25/r-8968 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀ£Àß ºÉʪÁ n¥ÀàgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ, n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¹UÀzÉà n¥ÀàgÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà f. J¯ï. gÁoÉÆÃqÀ J.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.08.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 171/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].
    ¢£ÁAPÀ ; 17.08.2017 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1). ¥ÀæPÁ±À vÀA: §¸À¥Àà ©dÓgÀV ¸Á: £ÁUÀoÁt ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA: PÉJ-28/¹-1282 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ n¥ÀàgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀ£Àß ºÉʪÁ n¥ÀàgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ, n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¹UÀzÉà n¥ÀàgÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà f. J¯ï. gÁoÉÆÃqÀ J.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.08.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 167/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].
    ¢£ÁAPÀ 17.08.2017 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1). mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉJ-28/©-8030. £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è EªÀgÀÄ ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀ£Àß ºÉʪÁ n¥ÀàgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ, n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ n¥ÀàgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ. 1). mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉJ-28/©-8030. CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ¨Áæ¹£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ C;Q 6000/-gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ n¥Ààj£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: LzÀÄ ®PÀë gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà f. J¯ï. gÁoÉÆÃqÀ J.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.08.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
7] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 168/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].
    ¢£ÁAPÀ 17.08.2017 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1). mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉJ-28/¹-0325. £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀ£Àß ºÉʪÁ n¥ÀàgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ, n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ n¥ÀàgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ.1). mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉJ-28/¹-0325. CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ¨Áæ¹£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ C;Q 6000/-gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ n¥Ààj£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: LzÀÄ ®PÀë gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà f. J¯ï. gÁoÉÆÃqÀ J.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.08.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
8] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 172/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].  
    ¢£ÁAPÀ 18.08.2017 gÀAzÀÄ 00.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1). ¨sÁgÀvÀ ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA.PÉ.J-28/¹-4894£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ  ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è 2) mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA: PÉJ-28/¹-8222 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, ©üêÀiÁ£À¢AiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÀªÀÄä vÀªÀÄä n¥ÀàgÀUÀ¼À°è ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA§ÄwÛzÁÝUÀ n¥ÀàgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ.1). ¨sÁgÀvÀ ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ MAzÀÄ CzÀgÀ £ÀA.PÉ.J-28/¹-4894 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è CzsÀð ¨Áæ¹£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ C;Q 1000/-gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ n¥Ààj£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: LzÀÄ ®PÀë gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. 2).mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ MAzÀÄ CzÀgÀ £ÀA: PÉJ-28/¹-8222 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀgÀ°è CzsÀð ¨Áæ¹£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ C;Q 1000/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ n¥Ààj£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: LzÀÄ ®PÀë gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. 3). ¥Áè¹ÖPÀ §ÄnÖUÀ¼ÀÄ 4, C.¸À.Q: 40 gÀÆ, ¸À¤PÉUÀ¼ÀÄ 4 C.¸À.Q: 40 gÀÆ,  F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà f. J¯ï. gÁoÉÆÃqÀ J.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.08.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, August 17, 2017

DAILY CRIME NEWS ON 17-08-2017

Vijayapur District Police
Change within, Victory therein
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 17.08.2017

  1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 150/2017 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï.«,DPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 16.08.2017 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀj±À UÉÆ¥Á® ¨ÉÊgÀªÁqÀV ¸Á;«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¯Áj £ÀA; PÉJ;23/¹;1571 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÉïÉé ¸ÉÖñÀ£À PÀqɬÄAzÀ ¹AzÀV ¨ÉÊ¥Á¸À PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆV ¹AzÀV gÉÆÃqÀ C¯Áè¥ÀÄgÀ Nt PÁæ¸À ºÀwÛgÀ  gÉÆÃqÀ §¢UÉ ¤AvÀ ¦gÁå¢AiÀÄ CtÚ C±ÉÆÃPÀ ¸ÀħÄâ@¸ÀĨÁµÀ ZÀªÁít EvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ ©½¹ ¨Áj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀÄÝ ZÁ®PÀ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀw ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½Ã¸ÀzÉ ºÉÆzÀ DgÉÆÃ¥À, F §UÉÎ  ¥ÀæPÁ¸À ¸ÀħÄâ ZÀªÁít ¸Á; PÉÆgÀªÁgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.08.2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 03/2017 PÀ®A: 87  ªÀÄ»¼É PÁuÉ            
       ¢£ÁAPÀ 14.08.2017 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ eÉÆåÃw ±ÁåªÀÄ ¸Á§¼É ªÀAiÀiÁ: 18 ªÀµÀð 4 ¢ªÀ¸À EªÀ¼ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ J¸ï©L PÁ®¤AiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ §mÉÖ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ PÀ¸ÀÆÛj ±ÁåªÀÄ ¸Á§¼É, ªÀAiÀiÁ : 40 ªÀµÀð eÁw :»AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ, GzsÉÆåÃUÀ : ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á|| J¸ï.©.L PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.08.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 161/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].   
      ¢£ÁAPÀ: 16.08.2017 gÀAzÀÄ 04.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉ.J. 28/¹-4775 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀ£Àß ºÉʪÁ n¥ÀàgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ, n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ n¥ÀàgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ.1). mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA.PÉ.J.28/¹-4775. CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è £Á®ÄÌ ¨Áæ¹£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ C;Q 8000/-gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ n¥Ààj£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: LzÀÄ ®PÀë gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ. ªÀÄÄZÀÑAr, ¦,J¸ï,L EAr UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.08.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 162/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].
    ¢£ÁAPÀ 16.08.2017 gÀAzÀÄ 07.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉ.J.28/¹-0775 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀ£Àß ºÉʪÁ n¥ÀàgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ, n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ n¥ÀàgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ.1). mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉ.J.28/¹-0775. CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è £Á®ÄÌ ¨Áæ¹£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ C;Q 8000/-gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ n¥Ààj£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: LzÀÄ ®PÀë gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ. ªÀÄÄZÀÑAr, ¦,J¸ï,L EAr UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.08.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].
    ¢£ÁAPÀ 16.08.2017 gÀAzÀÄ 19.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)JJªÀiïqÀ§Äè PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA.PÉ.J.28/©-7981  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀ£Àß ºÉʪÁ n¥ÀàgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ, n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ n¥ÀàgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ.1). JJªÀiïqÀ§Äè PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA.PÉ.J.28/©-7981. CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è ªÀÄÆgÀÄ    ¨Áæ¹£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ C;Q 6000/-gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ n¥Ààj£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: :  LzÀÄ ®PÀë gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ. ªÀÄÄZÀÑAr, ¦J¸ïL EAr UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.08.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 164/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].
    ¢£ÁAPÀ 16.08.2017 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¨sÁgÀvÀ ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA.PÉ.J.28/¹-4461. £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ  CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀ£Àß ºÉʪÁ n¥ÀàgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ, n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ n¥ÀàgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ.1]. ¨sÁgÀvÀ ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA.PÉ.J.28/¹-4461. CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è ªÀÄÆgÀÄ  ¨Áæ¹£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ C;Q 6000/-gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ n¥Ààj£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ:  LzÀÄ ®PÀë gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ. ªÀÄÄZÀÑAr, ¦,J¸ï,L EAr UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.08.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
7] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 165/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].
    ¢£ÁAPÀ 17.08.2017 gÀAzÀÄ 02.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)¨sÁgÀvÀ ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA.n.J£ï-87/nJªÀiï¦-2236. £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀ£Àß ºÉʪÁ n¥ÀàgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ, n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ n¥ÀàgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ. 1). ¨sÁgÀvÀ ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA.n.J£ï-87/nJªÀiï¦-2236. CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ¨Áæ¹£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ C;Q 6000/-gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ n¥Ààj£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: LzÀÄ ®PÀë gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ. ªÀÄÄZÀÑAr, ¦,J¸ï,L EAr UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.08.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
8] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 166/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].
    ¢£ÁAPÀ 17.08.2017 gÀAzÀÄ 05.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1). mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA.PÉ.J-28/¹-4171. £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è 2) C±ÉÆÃPÀ ¯ÉʯÁAqï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ CzÀgÀ ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è. CzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, ©üêÀiÁ£À¢AiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÀªÀÄä vÀªÀÄä n¥ÀàgÀUÀ¼À°è ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA§ÄwÛzÁÝUÀ n¥ÀàgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ. 1)mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ MAzÀÄ CzÀgÀ £ÀA.PÉ.J-28/¹-4171. CAvÁ EzÀÄÝ  CzÀgÀ°è CzsÀð ¨Áæ¹£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ C;Q 1000/-gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ n¥Ààj£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: LzÀÄ ®PÀë gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. 2)C±ÉÆÃPÀ ¯ÉʯÁAqï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ MAzÀÄ CzÀgÀ ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è. CzÀgÀ°è CzsÀð ¨Áæ¹£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ C;Q 1000/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ n¥Ààj£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: LzÀÄ ®PÀë gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. 3). ¥Áè¹ÖPÀ §ÄnÖUÀ¼ÀÄ 4, C.¸À.Q: 40 gÀÆ, ¸À¤PÉUÀ¼ÀÄ 4 C.¸À.Q: 40 gÀÆ, F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ. ªÀÄÄZÀÑAr, ¦,J¸ï,L EAr UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.08.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
9] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 179/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw                            ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ:ªÀÅå: 44 ºÁUÀÄ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ                          qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1], 4[J] gÉ:ªÀÅå: 21 [4], 21, 4[J].  
    ¢£ÁAPÀ 17.08.2017 gÀAzÀÄ: gÁwæ: 01.20  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃqÀ EgÀĪÀ n¥ÀàgÀ £ÀA: PÉ.J:28/¹:5234 £ÉÃzÀÝgÀ qÉæöʪÀgï, qÉæöʪÀgï£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀ, «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ E¯Áè. FvÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV CAzÁdÄ: 3 ¨Áæ¸ÀzÀµÀÄ× ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°èAzÁ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ n¥ÀàgÀªÀÅ £ÀªÀÄUÉ ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ. n¥ÀàgÀ qÉæöʪÀgï UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ¸ÀÄgÉñÀ ¨ÉAqÉUÀÄA§¼À ¦.J¸ï.L gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.08.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ
10] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 180/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ  G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw                            ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ:ªÀÅå: 44 ºÁUÀÄ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ                          qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1], 4[J] gÉ:ªÀÅå: 21 [4], 21, 4[J].  
    ¢£ÁAPÀ 17.08.2017 gÀAzÀÄ: gÁwæ: 04.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃqÀ EgÀĪÀ n¥ÀàgÀ £ÀA: PÉ.J:28/¹:0340 £ÉÃzÀÝgÀ qÉæöʪÀgï, qÉæöʪÀgï£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀ, «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ E¯Áè. FvÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV CAzÁdÄ: 03 ¨Áæ¸ÀzÀµÀÄ× ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°èAzÁ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ n¥ÀàgÀªÀÅ £ÀªÀÄUÉ ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ. n¥ÀàgÀ qÉæöʪÀgï UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ¸ÀÄgÉñÀ ¨ÉAqÉUÀÄA§¼À ¦.J¸ï.L gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.08.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ
11] D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 160/2017 PÀ®A: 87 PÉ ¦ DåPïÖ     
    ¢£ÁAPÀ 17.08.2017 gÀAzÀÄ 01:45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1]  dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ºÀjd£À 2] «oÀ×® vÀAzÉ ®PÀëöät. AiÀļÀªÀAw 3] ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥ÀàUËqÀ ¥Ánî 4] ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ. ªÀqÀØgÀ 5] ²æñÉÊ® vÀAzÉ ªÀĺÁzsÉêÀ¥Àà. AiÀļÀªÀAvÀV 6] £ÀgÀ¸ÀtÚ. vÀAzÉ ZÀ£ÀߪÀÄ®è¥Àà. ºÀ¼ÉªÀĤ ¸Á: J®ègÀÆ gÁªÀÄ£À½î vÁ:¹AzÀV EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ  E¸ÉàÃl J°UÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ 2910/gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀtPÉÌ ºÁQzÀ ºÀt 2000/gÀÆ MlÄÖ 4910/gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J°UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ JZï.r ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.08.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
12] D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 161/2017 PÀ®A: 87 PÉ ¦ DåPïÖ     
    ¢£ÁAPÀ 17.08.2017 gÀAzÀÄ 04:15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 01]  ¸ÉÊ¥À£À vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¸ËzÁUÀgÀ ¸Á: D®ªÉÄî 02] ¯Á®¸Á§ vÀAzÉ ¨ÁµÁ¸Á§. ¹UÀ£À½î  ¸Á:ºÀ®¸ÀAV vÁ: EAr 03] gÀªÀÄeÁ£À vÀAzÉ gÁeɸÁ§ ¸ËzÁUÀgÀ ¸Á:D®ªÉÄî 04] ªÀĺÀªÀÄäzÀgÀ¦üÃPÀ vÀAzÉ ¯Á®¸Á§ ¸ËzÁUÀgÀ ¸Á: D®ªÉÄî  05] ¸ÉÊ¥À¸Á§ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ¸ËzÁUÀgÀ ¸Á: D®ªÉÄî 06] ªÀÄ°PÀ¸Á§ vÀAzÉ C«ÄãÀ¸Á§ ¸ËzÁUÀgÀ ¸Á: D®ªÉÄî 07] gÀªÀÄeÁ£À vÀAzÉ ¯Á®¸Á§ ¸ËzÁUÀgÀ ¸Á: D®ªÉÄî 08] UÁ°§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¸ËzÁUÀgÀ ¸Á: D®ªÉÄî 09] ºÀĸÉãÀ¸Á§. vÀAzÉ ªÀÄ°PÀ¸Á§ ±ÉÃR ¸Á: ªÀÄÆqÀ®V vÁ: UÉÆÃPÁPÀ 10] §AzÉ£ÀªÀiÁd vÀAzÉ ºÁf¸Á§ ¸ËzÁUÀgÀ ¸Á: D®ªÉÄî 11] ¸À¯Áä£À vÀAzÉ UÁ°§¸Á§. RÄgÉò ¸Á: D®ªÉÄî [¥ÀgÁj] EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ  E¸ÉàÃl J°UÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ 5390/gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀtPÉÌ ºÁQzÀ ºÀt 6000/gÀÆ MlÄÖ 11390/gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J°UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ JZï.r ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.08.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ