Thursday, May 25, 2017

ADARSHA NAGAR POLICE STATION NEW BEAT MAP


DAILY NEWS ON 25/05/2017


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ

  ¢£ÁAPÀ: 25.05.2017

1] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 101/17  PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï.«í DåPïÖ.

      ¢£ÁAPÀ: 23.05.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 20.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ  ªÀĸÀÆw vÀAzÉ «oÉÆèÁ CUÀ¸ÀgÀ ¸Á: EAZÀUÉÃj [mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ. PÉJ 28 n 4637 mÁæAiÀÄ° £ÀA.PÉJ 28 n 4638 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß EAZÀUÉÃj ªÀiÁºÁ«ÃgÀ vÁAqÉ PÀqɬÄAzÀ EAZÀUÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ ¤®ðPÀëvÀåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ EAZÀUÉÃj PÀqɬÄAzÀ vÁAqÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïè £ÀA§gÀ PÉJ 37 PÉ 9696 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïè ZÁ®PÀ zÉøÀÄ vÀAzÉ gÁªÀĹAUï gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ-48 EvÀ¤UÉ vɯÉUÉ ¨ÁjUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ gÁªÀĹAUÀ vÀAzÉ ºÀÆ§Ä gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ-70 ¸Á: EAZÀUÉÃj ªÀiÁºÁ«ÃgÀ vÁAqÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] PÉƯÁígÀ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 78/2017 PÀ®A: 323,324, 504, 506 R/W34 IPC & 3 [1], [10], SC/ST PA ACT-1989

       ¢£ÁAPÀ: 21.05.2017 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] PÀįɥÀà. ªÀÄ®è¥Àà. E¨Áæ»A¥ÀÆgÀ  2] ¨Á§Ä. vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà. UÀÆVºÁ¼À ¸Á: E§âgÀÆ PÀÆqÀV DgÉÆævÀgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ-¥ÀæPÁ±À£ÀÄ HgÀPÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉïÉé ¸ÉÖõÀ£ïzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ E¨Áæ»A¥ÀÆgÀgÀªÀgÀ zÁ¨ÁzÀ°è ¤ÃgÀÄPÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ zÁ¨ÁzÀ°èzÀÝ DgÉÆævÀjUÉ ¤ªÀÄä J° ¥ÀqÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ UÀÄwÛUÉ »r¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉýzÁUÀ, DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ K ªÀiÁ¢UÀ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ¥ÀqÀ K£ÀÄ PÉüÀÄwÛAiÉÆà CAvÁ ºÀ®PÀmï ¨ÉÊAiÀÄ°PÉÌ ºÀwÛzÁUÀ, ¥ÀæPÁ±À£ÀÄ »ÃUÉÃPÉ ºÀ®PÀmï ¨ÉÊAiÀÄÄwÛj ¤ªÀÄUÉãÀÄ CA¢gÀÄvÉÛ£É CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ K ªÀiÁ¢UÀ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄUÉ wgÀÄV ªÀiÁvÁqÀÄwÛÛAiÀiÁ CAvÁ eÁw JwÛ ºÀ®PÀmï  ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ DgÉÆæ £ÀA; 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀæPÁ±À£À JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ zÁ¨Á¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀAzÀÄ F ªÀÄUÀ£ÀzÀÄ ¸ÉÆPÀÌ ¨Á¼À DUÉÃzÀ CAvÁ CAzÀªÀ£É vÀ£Àß PÁ®°èAiÀÄ PÉgÀÄ¢AzÀ, DgÉÆæ £ÀA: 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ F ªÀiÁzÀgÀ ¸Àƽ ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ GgÁUÀ ¸ÉÆPÀÌ ¨Á DUÉÃzÀ EªÀ¤UÉ ©qÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ CAzÀªÀ£É PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ. ²ªÁ£ÀAzÀ. ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð eÁw-»AzÀÆ ªÀiÁzÀgÀ¸Á: PÀÆqÀV. vÁ: §¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2017 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] D®ªÉÄî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 110/2017  PÀ®A : 279-304[J] L.¦.¹  ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï «í DåPïÖ   

      ¢£ÁAPÀ:  24.05.2017 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨ÉÆÃgÀ UÁr £ÀA: PÉJ 22/J- 0323 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ£ÀªÀÄÆzÀ E¯Áè [Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É] £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¨ÉÆÃgÀ UÁr ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¨ÉÆÃgÀ UÁr £ÉÃzÀÝ£ÀÄß D¸ÀAVºÁ¼À UÁæªÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ D¸ÀAVºÁ¼À¢AzÀ C®ºÀ½îUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è  ¨ÉÆÃgÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹzÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA: PÉJ 28/EeÉ 6365 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ ¤°è¹zÀÄÝ F ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀzÀ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀ̼ÁzÀ §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÁ£ÀAzÀ zÀÄzÀÝV ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄzÀj EªÀ¼À ¹ÃgÉUÉ ¨ÉÆÃj£À UÁrAiÀÄ »A¢£À UÁ°AiÀÄ ªÀÄqÀUÁqÀðzÀ PÀ§âtzÀ ¥ÀnÖ vÁV ¹ÃgÉUÉ ¹PÀÄÌ eÉVÎzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀÄä¼ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À UÁ° ¨Á¬Ä°è ©zÁÝUÀ CªÀ¼À §®UÉÊ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ªÉÄÃ¯É ºÁ¬ÄÝjAzÀ CªÀ¼À §®UÉÊ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°UÉ ¨Áj UÁAiÀĪÁV ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É.¨ÉÆÃj£À UÁrAiÀÄ qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ JQìqÉAl ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ±ÀAPÀgÀ°AUÀ vÀAzÉ AiÀıÀªÀAvÀ ¸ÀAUÉÆÃV ¸Á: ªÀÄzÀj vÁ: ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÁA¢üZËPÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 156/2017  PÀ®A : ªÀÄ»¼É PÁuÉ

      ¢£ÁAPÀ: 11.05.2017 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ¸ÀĸÁä vÀAzÉ ²ªÁ£ÀAzÀ ºÀ¼ÀPÀnÖ  ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð  eÁw; »AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ  ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¹zÉÝñÀégÀ PÁ®¤  EªÀ¼ÀÄ NtÂAiÀÄ°è §mÉÖ ºÉÆ°¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ  E°èAiÀĪÀgÉUÉ  ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÀ ªÀÄÄgÀUÉ¥ÀàÀ ºÀ¼ÀPÀnÖ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¹zÉÝñÀégÀ £ÀUÀgÀ ¤AiÀÄgï ElÖV ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥ï CxÀt gÉÆÃqÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÁA¢üZËPÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 158/2017  PÀ®A : 3 gÉ/ªÀÅ 7 CUÀvÀå ªÀ¸ÀÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝà 1955

      ¢£ÁAPÀ:  24.05.2017 gÀAzÀÄ 13:30 UÀAmÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1)C¤Ã® vÀAzÉ  ªÀÄÄgÀUÉÃ¥Àà PÉÆÃ¥ÀàzÀ ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÉÆÃqÀ¨Á¼Á ªÀiÁ¯Á ºÀwÛgÀ ªÀÄ£É ¸ÀgÀPÁgÀzÀªÀgÀÄ  ¥ÀrvÀgÀ aÃnzÁgÀjUÉ «vÀj¸À ¨ÉÃPÁzÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV ºÉaÑ£À ¨ÉïÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀAUÀ滹 ElÄÖPÉÆAqÀ C¥ÀgÁzsÀ.  d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1)  ¥ÀrvÀgÀ CQÌ vÀÄA©zÀ 8 ¥Áè¹ÖPï UÉÆçgÀ aîUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ vÀÆPÀ 2  QéAl¯ï 56 PÉf DUÀÄwÛzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ Q: 3.840=00 gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ F §UÉÎ £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ fêÀ¥Àà ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ-47 ªÀµÀð eÁw-»AzÀÄ ®ªÀiÁt GzÉÆåÃUÀ-DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ºÁUÀÆ UÁæºÀPÀgÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À E¯ÁSÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] ZÀqÀZÀt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 158/2017  PÀ®A : 78(3) PÉ. ¦. DåPïÖ. 

      ¢£ÁAPÀ: 24.05.17 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.15 UÀAmÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ E¯Á¬Ä vÀA/ C«ÄãÀ¸Á§ £ÀzÁ¥sÀ ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð, ¸Á:GªÀÄgÁtÂ, vÁ:EAr. £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ 01/- gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N. ¹ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. MlÄÖ d¥ÁÛzÀ ºÀt: 360/-gÀÆUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æÃ, ¤AUÀ¥Àà. JZï. ¥ÀÆeÉÃj, ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ.gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2017 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, May 24, 2017

DAILY NEWS ON 24/05/2017


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ

  ¢£ÁAPÀ: 24.05.2017

1] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 109/17  PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï.«í DåPïÖ.

      ¢£ÁAPÀ: 23.05.2017 gÀAzÀÄ 13:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨ÉÆïÉÃgÉÆà fÃ¥À £ÀA: PÉJ-28 JªÀiï-8120 ZÁ®PÀ, ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸À £ÀªÀÄÆ¢®è. vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ fÃ¥À£ÀÄß D®ªÉÄî-¹AzÀV ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è D®ªÉÄî PÀqɬÄAzÀ ¹AzÀV PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ D®ªÉÄî¢AzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ  lA-lA £ÀA: PÉJ-28/¹-7422 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ lA-lA zÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä gÁdÄ AiÀĪÀÄ£À¥Àà §dAwæ, ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ FvÀ£À vɯÉUÉ ¨sÁj WÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, £ÀfÃgÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ £ÀzsÁ¥sÀ, ¸Á: §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ FvÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ f¯Áè¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ 12:00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, E£ÀÄß½zÀ 1] ±ÀgÀt¥Àà ²ªÀ¥Àà ªÀiÁ®zÀ, 2] ªÉÄî¥Àà ªÀiÁ¼À¥Àà ªÀiÁ®zÀ, 3] ¯ÁAiÀÄPÀ°Ã ºÀĸÉãÀ¸Á§ £ÀzsÁ¥sÀ, 4] ±ÀAPÀgÀ UÀÄgÀ¥Àà ºÀÄgÀ¸ÀUÀÄAr, 5] ªÀiÁ¼À¥Àà ªÀÄqÀØ¥Àà zÉêÀgÀªÀĤ, ¸Á: J®ègÀÆ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj WÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, fÃ¥À qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß w½¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ®PÀëöät AiÀĪÀÄ£À¥Àà §dAwæ, ¸Á: §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ, vÁ: ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉƯÁígÀ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 77/2017 PÀ®A: 279, 338, 304(J) 283 L.¦.¹.
       ¢£ÁAPÀ: 23.05.2017 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÉÄÊvÀ; gÁdÄ. ¸ÀPÁgÁªÀÄ. PÀl§gÀ ¸Á: PÉƯÁígÀ PÁgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28 ¦-1588£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 2] £ÁUÀ¥Àà. ¤Ã®¥Àà. zÀ¼ÀªÁ¬Ä ¸Á: PÀÄ¥ÀPÀrØ §Ä¯ÉÃgÉÆUÀÆqÀìfÃ¥À £ÀA;PÉJ-28 ©-1372 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ £ÀA; 1 £ÉÃzÀªÀ£ÁzÀPÁgÀ £ÀA§gÀPÉJ-28/¦-1588 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÉqÀ¸ÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ PÉƯÁígÀ PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ C«ZÁgÀ ªÀ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛUÉ CqÀvÀqÉ AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀ ÄzÀAqÉAiÀÄ°è ¤°è¹zÀ DgÉÆæ £ÀA: 2 £ÉÃzÀªÀ£À §Ä¯ÉÃgÉÆà UÀÆqÀì fÃ¥À £ÀA: PÉJ-28 ©-1372 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢£À ¨ÁdÄrQÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹  PÁj£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÁQëzÁgÀ d£ÀgÁzÀ-1] gÁªÀÄtÚ. PÀl§gÀ FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt  ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ 2] ªÀĺÀäzÀ ¥ÀmÉî. SÁ£ÀߪÀgÀ FvÀ¤UÀÆ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ ¨sÁj ¥ÉlÄÖUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ D §UÉÎ G¥ÀZÁgÀPÉÌ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀPÉÌ MAiÀÄÄåªÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀgÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ PÉA¥ÀAiÀiÁå. vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ. PÀl§gÀ,  ¸Á: PÉƯÁígÀ. vÁ: §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr. f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2017 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/2017  PÀ®A : 498 [J] 323. 504 gÉ/ªÀÅ 34 L.¦.¹ 
      ¢£ÁAPÀ:  04.05.2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07.15  UÀAmÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] UÉÆÃzÁ¨Á¬Ä ¥Ánî 2] ¸ÀĪÀiÁ@ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ zÉñÀªÀÄÄR 3] ¹AzsÀÄ @ UÀÄgÀ¹zÀݪÀÄä vÀA¢ ªÀÄ®èPÁdÄðUËqÀ ¥Ánî 4] ªÀįÉèñÀ¥ÀàUËqÀ ¥Ánî ¸Á:: J®ègÀÆ JtÂÚªÀqÀUÉÃj vÁ®ÆPÀ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ºÁ° ªÀ¹Û «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ, £Á¢¤AiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ¦gÁå¢AiÀÄÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV £ÀqÉAiÀÄ®Ä UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁV¤AzÀ ¦gÁå¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ¸Àj E¯Áè, ¤£Àß PÁ®ÄÎt ¸Àj E¯Áè, ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ MA¢¯Áè MAzÀÄ £É¥À ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÝ®èzÉ, ¦AiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ¨É½UÉÎ ¨ÉÃUÀ£É AiÀiÁPÀ K¼À°®è CAvÁ CvÉÛ ¨ÉÊAiÀÄ°PÉÌ ºÀwÛzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÉ¯É £ÉÆÃAiÀÄÄwÛvÀÄÛ CzÀPÉÌ K¼À°¯Áè FUÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ E§âgÀÆ £Á¢¤AiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ wgÀÄV ªÀiÁvÁrÛÃAiÀiÁ ¤£Àß ¸ÉÆPÀÌ ¨sÁ¼À DUÉÊw CAvÁ J®ègÀÆ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÁ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QjQj ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ±ÉéÃvÁ @ CAd° UÀAqÀ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ¥Ánî¸Á|| JtÂÚªÀqÀUÉÃj vÁ:: ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ ºÁ° ªÀ¹Û D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2017 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2017  PÀ®A : 15 (A), 32 (3) K.E.Act
      ¢£ÁAPÀ:  23.05.2017 gÀAzÀÄ 18.15 UÀAmÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ «±Àé£ÁxÀ vÀA ªÀÄ®è¥Àà RÆr ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð ¸Á|| ºÉ¨Áâ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ PÉÆ®Ø ræAPïì CAUÀqÀAiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°Ã£À «ªÀgÀ 8 pm CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÝ 02 SÁ° ¸ÀgÁ¬Ä mÉmÁæ ¥ÁQÃmïUÀ¼ÀÄ 2. SÁ° ¥Áè¹ÖPï UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ 02 F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà gÁeÉñÀ. J¸ï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2017 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.