Monday, August 21, 2017

DAILY CRIME NEWS ON 20/08/2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein

1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 150/2017 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 134 gÉ/ªÀÅ 187 JªÀiï.«,DPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 19.08.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 2.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è AiÀiÁªÉÇzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀ¢¯Áè EzÀgÀ°è ¦ügÁå¢ zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ vÁºÉÃgÁ vÀAzÉ ±ÉÃRºÀĸÉãÀ ºÀQêÀÄ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð EªÀ½UÉ vÀ¯É ¸Àj EgÀĪÀ¢¯Áè CªÀ¼ÀÄ MAzÀÄ vÀgÀºÀ ºÀÄaÑAiÀÄAvÉ EzÀÄÝ CzÉà UÀÄAV£À°è ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 18.08.2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ wPÉÆÃmÁ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 19.08.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 2.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £Àr¸ÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ªÀ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ CªÀ½UÉ ºÁ¬Ä¹ rQÌ ºÉÆqɬĹ JQìqÉAl ªÀiÁr  CªÀ¼À vÀ¯ÉUÉ JgÀqÀÄ PÁ®UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. F §UÉÎ  ¯Á®¸Á§ vÀAzÉ ±ÉÃRU˸ÀªÉÆâÝãÀ ºÀQêÀÄ ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA GzÉÆåUÀ: ¥sÀ¤ðZÀgÀ PÉ®¸À ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¥sÉÊ®ªÁ£À UÀ°è gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.08.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 133/2017  PÀ®A; ªÀÄ»¼É PÁuÉ              
      ¢£ÁAPÀ 18.08.2017 gÀAzÀÄ 09:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ D©zÁ vÀA|| ¥ÁµÁ eÁVÃgÀzÁgÀ ¸Á|| ªÀĤAiÀiÁgÀ PÁ®¤, ºÀQêÀÄ ZËPï ºÀwÛgÀ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ¼ÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ PÀªÀÄgÀeÁºÁ UÀA|| ¥ÁµÁ eÁVÃgÀzÁgÀ ¸Á|| ªÀĤAiÀiÁgÀ PÁ®¤, ºÀQêÀÄ ZËPï ºÀwÛgÀ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.08.2017 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 213/2017 PÀ®A: PÀ®A; ªÀÄ»¼É PÁuÉ
      ¢£ÁAPÀ: 14.08.2017  gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è eÉÆåÃw UÀAqÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð ¸Á: ªÀĺÁ® vÁAqÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ¤Ã®¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀĸÀÄì 29 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀĺÁ® vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.08.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 214/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦ AiÀiÁPïÖ
    ¢£ÁAPÀ 19.08.2017  gÀAzÀÄ 16.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¨Á¸ÀÄ vÀAzÉ ºÉêÀÄ®Ä gÁoÉÆÃqÀ 2) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁ£À¹AUÀ eÁzsÀªÀ 3) ²Ã®Ä vÀAzÉ ®ZÀÄÑ ZÀªÁít 4) ¨Á¼ÀÄvÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ eÁzsÀªÀ 5) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ZÀªÁít 6) gÀ« vÀAzÉ ªÉÆÃw gÁªÀÄ eÁzsÀªÀ 7) «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ vÀÄPÁ gÁªÀÄ ZÀªÁít  8) ¥ÀgÀ¸ÀÄ gÁªÀÄ ªÉÆÃw gÁªÀÄ ZÀªÁít 9) gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ vÀÄPÁ gÁªÀÄ ZÀªÁít 10) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÉÆÃw gÁªÀÄ eÁzsÀªÀ 11) ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ¥ÉÆêÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| J®ègÀÄ ªÀÄzsÀ¨Á« vÁAqÁ £ÀA 2 EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß  ¨ÉlÖ PÀnÖ  CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸Éàl ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ £ÁªÀÅ gÉÃqÀ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ CzÉ. J®è DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄäzÀÄ ¸ÀPÁðgÀ vÀ¥Éð PÀ®A 87 PÉ.¦.DåPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¦ügÁå¢ EgÀÄvÀÛzÉ. MlÄÖ 1) gÉÆÃR ºÀt 24040/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ 2) 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ Q: 00-00 ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ ²æà ¹.© aPÉÆÌÃr ¦.J¸ï.L «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆ°Ã¸ï ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.08.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 278/2017 PÀ®A: 87 PÉ ¦ AiÀiÁåPÀÖ
    ¢£ÁAPÀ 19.08.2017 gÀAzÀÄ 16.20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¥Á¥ÀÄ vÀAzÉ ªÉÄÃWÀÄ ®ªÀiÁt 2] gÁdÄ vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ®ªÀiÁt 3] ºÉÆÃ§Ä vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ®ªÀiÁt  ¸Á: J®ègÀÆ  G¥À஢¤ß vÁAqÁ EªÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉlÖPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ  C¥ÀgÁzsÀ. MlÄÖ gÉÆÃR ºÀt 3330=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. 2] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ QªÀÄävÀÄÛ 00=00. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà J¸ï © UËqÀgÀ ¦ J¸ï L (PÁ ¸ÀÄ) § ¨ÁUÉêÁr ¦ J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.08.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 173/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].
    ¢£ÁAPÀ 19-08-2017 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1). §¸ÀªÀgÁd vÀA; ZÀAzÀæPÁAvÀ PÀ®§ÄVð ¸Á; ¸Á¯ÉÆÃlV ¨sÁgÀvÀ¨ÉAeï ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA: PÉJ-53/©-5000 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, 2) ¥ÀAZÁPÀëj vÀA: ²æñÉʯï CgÀªÀvÀÄÛ ¸Á: ¥ÀqÀ£ÀÆgÀ ¨sÁgÀvÀ¨ÉAeï ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA: PÉJ-53/©-5000 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ, EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, ºÉʪÁ n¥ÀàgÀzÀ°è CPÀæªÀĪÁV vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ n¥ÀàgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ PÀÆædgÀ £ÀA§gÀ JªÀiï.JZï.-13/J.AiÀÄÄ-7171 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ n¥ÀàgÀPÉÌ ¨ÉAUÁªÁ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1) ¨sÁgÀvÀ¨ÉAeï ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ MAzÀÄ CzÀgÀ £ÀA: PÉJ-53/©-5000 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀgÀ°è JgÀqÀÄ ¨Áæ¸ï£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ Q: 4000 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ n¥ÀàgÀ£ï C.¸À.Q: 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä DUÀ§ºÀÄzÀÄ. 2] PÀÆædgÀ £ÀA§gÀ JªÀiï.JZï.-13/J.AiÀÄÄ-7171 £ÉÃzÀÄÝ CzÀgÀ C.Q= 1 ®PÀë gÀÆUÀ¼ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄÄZÀÑAr ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.08.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
7] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 174/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].
    ¢£ÁAPÀ 19.08.2017 gÀAzÀÄ 05.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÁUÉñÀ vÀA:UÀAUÀ¥Àà zÉÆqÀªÀĤ ¸Á; aPĄ̀ÉêÀ£ÀÆgÀ eÁ£ïrAiÀÄgï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ mÁæöåPÀÖgï mÉæîgï £ÀA: PÉJ-28/n¹-5447 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ, ªÀiÁ°ÃPÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. 2) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA: UÀAUÀ¥Àà zÉÆqÀªÀĤ ¸Á: aPĄ̀ÉêÀ£ÀÆgÀ JZï.JªÀiï.n. PÀA¥À¤AiÀÄ PÉA¥ÀÄ  §tÚzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ, ªÀiÁ°ÃPÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸Àw½zÀħA¢gÀĪÀÅ¢®è. 3) £ÁUÀ¥Àà vÀA: UÀÄgÀ¥Àà vÀªÀıÉnÖ ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð ¸Á: aPĄ̀ÉêÀ£ÀÆgÀ JZï.JªÀiï.n. PÀA¥À¤AiÀÄ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ mÁæöåPÀÖgï mÉæîgï £ÀA: PÉJ-06/J-3624 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ, ªÀiÁ°ÃPÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀħA¢gÀĪÀÅ¢®è EªÀgÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA© ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, ©üêÀiÁ£À¢AiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÀªÀÄä vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À°è ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA§ÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ. ªÀÄÄZÀÑAr, ¦,J¸ï,L EAr UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.08.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 175/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].
    ¢£ÁAPÀ 19.08.2017 gÀAzÀÄ 09.20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA: PÉJ-28/¹-7265 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ, CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÀªÀÄä n¥ÀàgÀzÀ°èè ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ. ªÀÄÄZÀÑAr, ¦,J¸ï,L EAr UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.08.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
9] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 176/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï]. 
    ¢£ÁAPÀ 19.08.2017 gÀAzÀÄ 13.10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA: JªÀiïJZï-12 CAvÁ EzÀÄÝ E£ÀÄß½zÀ £ÀA§gÀ ªÉÄÃ¯É ¤Ã° PÀ®gï ¥ÉÃAmï ºÀaÑ «gÀÆ¥ÀUÉƽ¹zÀ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ, CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÀªÀÄä n¥ÀàgÀzÀ°èè ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄÄZÀÑAr ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.08.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ
10] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 182/2017 PÀ®A: 32 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ
    ¢£ÁAPÀ 19.08.2017 gÀAzÀÄ: 14.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀĶPÉñÀ vÀAzÉ UÉÆÃgÀR ±ÉüÀPÉ ªÀAiÀiÁ: 20 ¸Á: ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ¤®ªÀiï £ÀUÀgÀ, ºÁ:ªÀ: £ÀAzÁæ¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¤¸ÀUÀð zsÁ¨Á. FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ 180 JA.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄ M®Ø lªÉÃgÀ£À «¹Ì CAvÁ ¯Éç¯ï ªÀÄzsÀå vÀÄA©gÀĪÀ 34 ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ MAzÀÄ ¥Ëa£À C:¸À: QªÀÄävÀÄÛ: 68-56 gÀÆ MlÄÖ 2331-04 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®£ÀÄß ¸ÁªÀðdjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖ PÉÆArgÀĪÁUÀ ¹QÌgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ. ¸ÀÄgÉñÀ ¨ÉAqÉUÀÄA§¼À ¦J¸ïL gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.08.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ